Talmud in all languages

Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 17b
1
מתני׳ Misjna:
מי שמתו מוטל לפניו Hij wiens dode voor hem ligt1 פטור מק”ש ומן התפלה ומן התפילין hoeft geen Sjema2 te reciteren3 en tevens geen Sjemonee Esree te zeggen en geen tefilien aan te leggen; ומכל מצות האמורות בתורה tevens is men vrijgesteld van alle geboden4 uit de Tora. נושאי המטה וחלופיהן וחלופי חלופיהן De dragers van de baar5 en hun vervangers6 en de vervangers van deze את שלפני המטה ואת שלאחר המטה of deze zich nu voor of achter7 de baar bevinden, (zijn vrijgesteld van positieve geboden).
את שלפני המטה צורך בהם פטורים ואת שלאחר המטה צורך בהם חייבין (Met betrekking tot degenen die voor de baar staan en met betrekking tot degenen die achter de baar staan (geldt het volgende:) degenen die voor de baar staan en die nog steeds nodig zijn (om de baar te dragen) zijn vrijgesteld (van het reciteren van het Sjema en het aanleggen van tefilien). Maar degenen die achter de baar staan (zelfs indien ze nog van dienst kunnen zijn met het dragen van de baar) zijn verplicht (de voornoemde mitswot te vervullen).8 ואלו ואלו פטורים מן התפלה
In ieder geval zijn zowel degenen die voor als achter de baar staan
1 Iemand wiens dode voor hem ligt; hiermee bedoelt de Misjna: een zuster, broer, vader, moeder, zoon of dochter of echtgenoot of echtgenote. Iemand in deze eerste graad wordt beschouwd als een אנן
(oneen, een treurende) zolang de dode nog niet begraven is. Daarna verandert de halachische status in die van de אבל (aveel, een rouwbedrijvende) (zie Devariem 26:14).
2 Zie halacha 1.
3 Dit is zo omdat degene die om de dode rouwt zich volledig hiermee bezig houdt. De mens zou zich niet kunnen concentreren op het reciteren van het Sjema. Dit lijkt op de casus van de vrijstelling van de bruidegom van het reciteren van het Sjema indien hij met een vrouw trouwt die nog nooit eerder gemeenschap had (Rasji).
De reden dat men is vrijgesteld van het reciteren van het Sjema is gelegen in het feit dat het een
עשה מצוה (mitswat asee, een postief gebod) is, de uittocht uit Egypte te gedenken חײך ימי כל “al je levensdagen”; hetgeen wil zeggen: Alle dagen waarin de mens zich bezig houdt met het leven en dus niet met de doden (Talmoed Jeroesjalmi).
4Bedoeld worden de mitswot asee; in tegenstelling tot de תעשה לא מצות (mitswot lo taäsee, de verboden) (zie PeMaJa 1).
5 Zie halacha 2.
6 Het is niet zozeer wegens vermoeidheid dat men elkaar vervangt bij het dragen van de baar, maar meer om een ieder in de gelegenheid te stellen om de mitswa van “het begeleiden van de dode” te vervullen (Rasji).
7 Degenen die voor de baar uitlopen hebben nog geen beurt gehad voor het dragen van de dode. Degenen die achter de baar lopen hebben al wel een beurt gehad bij het dragen van de dode. De minhag in Nederland is dat men in het algemeen niet voor de baar uit loopt met uitzondering van degene die de begrafenis leidt.
8 Zij hebben immers de mitswa van het dragen van de dode al vervuld, dus kunnen degenen die achter de baar lopen nu de andere mitswa, namelijk het reciteren van het Sjema, verrichten (zie halacha 3).
Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 17b
2
(of ze nu nog nodig zijn of niet) vrijgesteld van het Sjemonee Esree.9 קברו את המת וחזרו
Nadat men de dode begraven heeft en nadat men terugkeerde (van de begraafplaats)
אם יכולין להתחיל ולגמור indien het hen nog mogelijk is (het Sjema) te beginnen en af te maken עד שלא יגיעו לשורה יתחילו voordat men de eerste condoleancerij bereikt,10 zou men (het Sjema moeten) beginnen (te reciteren). ואם לאו לא יתחילו Maar men begint niet (indien er te weinig tijd is om dit te doen). העומדים בשורה הפנימיים פטורים והחיצונים חייבים Indien men in de binnenste rij staat (om de aveel te condoleren) dan is men vrijgesteld (om het Sjema te reciteren). Maar indien men in de buitenste staat is men verplicht (het Sjema te reciteren).
( נשים ועבדים וקטנים פטורים מק”ש ומן התפילין וחייבין בתפלה ובמזוזה ובברכת המזון ) {Vrouwen, bedienden en kinderen zijn vrijgesteld van het reciteren van het Sjema en van het leggen van tefilien, maar ze zijn verplicht om het Sjemonee Esree te zeggen en om een mezoeza aan de ingang van het huis te bevestigen en om birkat hamazon te zeggen}.11
גמ׳ Gemara:
(De Gemara stelt een beperking aan de vrijstelling om het Sjema te reciteren).
מוטל לפניו אין Indien het (lichaam van de overledene bij de oneen in dezelfde kamer) is,12 ja (men is, dan inderdaad vrijgesteld van het reciteren van het Sjema).13 ושאינו מוטל לפניו לא
Maar is dit niet het geval, nee (dan is men verplicht het Sjema te reciteren). ורמינהי De volgende tegenwerping wordt echter gemaakt (in een baraita)14:
מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר indien het lichaam van de overledene zich (in hetzelfde huis of kamer) bevindt waar de treurende vertoeft, dan moet deze in een ander huis (of kamer) eten. ואם אין לו בית אחר אוכל בבית חבירו En indien men geen andere kamer heeft, dan moet men eten in het huis van zijn vriend. ואם אין לו בית חבירו עושה מחיצה ואוכל Maar indien er geen huis van een vriend ter beschikking is, dan moet men een afscheiding maken (tussen zichzelf en de overledene) en dan mag men vervolgens eten.
ואם אין לו דבר לעשות מחיצה מחזיר פניו ואוכל En indien men geen materiaal heeft om een afscheiding te maken dan moet men zijn gezicht omdraaien (van de overledene afgewend) en eten. ואינו מיסב ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ואינו מברך ואינו מזמן Maar men mag niet
9 Het Sjemonee Esree is immers ingesteld door de rabbijnen en is geen התורה מן מצות (mitswa min hatora, een toragebod). Bovendien is de tijdspanne waarin het toegestaan is om het Sjemonee Esree te zeggen veel langer dan die van het reciteren van het Sjema.
10 De aveliem (de rouwbedrijvenden) blijven op hun plaats staan terwijl de rijen met mensen langs hen voorbij trekken. Er worden dan door de mensen in deze rijen bemoedigende en of troostende woorden uitgesproken.
11 Deze tekst wordt in Berachot 20a besproken. Hier is de brontekst van de Gemara tussen haakjes geplaatst.
12 Het lichaam van de overledene, ook wel מת (meet) genoemd.
13 In de tijd van de Talmoed bestond het huis vaak uit één kamer: men kan zeggen dat hier met kamer ook huis bedoeld wordt (zie halacha 4).
14 Een baraita is een niet door de eindredacteur (Rabbi Jehoeda Hanasi of Rabbi Jehoeda de Vorst ook wel Rebbi genoemd) opgenomen tekst in de Misjna.
Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 17b
3
aanliggen of leunend eten, geen vlees eten en geen wijn drinken en men mag geen beracha voor het eten zeggen en men hoeft ook niet birkat hamazon te zeggen.15
15 Volgens Tosafot is de reden hiervoor te vinden in Talmoed Jeroesjalmi Berachot: namelijk uit eerbied voor de dode zolang deze nog niet begraven is.
Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 18a
4
ואין מברכין עליו ואין מזמנין עליו Noch mogen anderen voor de oneen de beracha (birkat hamazon) uitspreken noch mag de oneen als derde man deelnemen in mezoeman16 (ten behoeve van de berachot na de maaltijd).
ופטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה Tevens is men vrijgesteld van het reciteren van het Sjema en van het zeggen van het Sjemonee Esree en van het leggen van tefilien en van alle (positieve) geboden uit de Tora,
בשבת מיסב ואוכל בשר ושותה יין maar op Sjabbat mag men wel aanzitten,17 vlees eten en wijn drinken וומברך ומזמן ומברכין עליו ומזמנין עליו en men moet de beracha voor de broodmaaltijd en birkat hamazon zeggen. En tevens kan men worden uitgenodigd voor mezoeman וחייב בכל המצות האמורות בתורה en is men verplicht alle positieve geboden uit de Tora uit te voeren.
רשב”ג אומר מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן Rabbi Sjimon ben Gamliël zegt: zoals de rouwbedrijvende verplicht is op Sjabbat de eerstgenoemde geboden te houden is deze gehouden om alle positieve geboden van de Tora op te volgen. א”ר יוחנן מאי בינייהו En Rabbi Jochanan vroeg: wat is (dan het verschil van mening) tussen (de Tana Kama van onze Misjna)18 en hem (Rabbi Sjimon ben Gamliël)? תשמיש המטה Er is een verschil van mening tussen hen beiden betreffende het geoorloofd zijn van de huwelijkse plicht (van de oneen; Rabbi Sjimon ben Gamliël staat deze namelijk toe).
(De Gemara keert terug naar de tegenstelling tussen de Misjna en de baraita).
איכא בינייהו קתני מיהת פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה
In ieder geval gaat de baraita ervan uit dat men (de oneen, zelfs al is de oneen niet bij het lichaam van de dode) is vrijgesteld van het reciteren van het Sjema, van het zeggen van het Sjemonee Esree en van het leggen van tefilien en van alle (positieve) geboden die in de Tora staan.19 אמר רב פפא תרגמא אמחזיר פניו ואוכל Rav Pappa zegt (je kunt de tegenstelling tussen de baraita en de Misjna oplossen) door de baraita als volgt te interpreteren (namelijk dat het verschil tussen de Misjna en de baraita alleen betrekking heeft op het geval dat de oneen geen scheiding tussen hemzelf en de dode kan maken en) dat de oneen zijn gezicht moet afwenden van de dode, om te eten.20
16 Indien er sprake is van drie joodse mannen die bar mitswa zijn kan het zogenaamde mezoeman voor de berachot na de broodmaaltijd worden uitgesproken. De oneen mag hier echter niet aan deelnemen en telt dus voor het mezoeman niet mee en mag ook niet in het mezoeman antwoorden als uitnodiging op het eigenlijke bensjen.
17 Vroeger was het de gewoonte aan te zitten of te liggen aan de maaltijd. De Gemara bedoelt dat het in deze zin wel toegestaan is op Sjabbat te dineren.
18 De Tana Kama is degene die de Misjna als zodanig heeft geredigeerd i.c. Rabbi Jehoeda Hanasi of Rebbi.
19 Met andere woorden: dit is in tegenstelling tot de Misjna waarin staat dat men alleen is vrijgesteld van de positieve mitswot uit de Tora wanneer het lichaam van de dode voor hem ligt. Men is als oneen volgens de Misjna alleen vrijgesteld wanneer men zich in de onmiddellijke nabijheid van de overledene bevindt (in hetzelfde huis of in dezelfde kamer).
20 Dus volgens Rav Pappa is de oneen alleen vrijgesteld van positieve geboden in het geval dat hij zich in dezelfde ruimte bevindt als de dode en geen materiaal voorhanden heeft om een מחיצה (mechitsa, een afscheiding) te maken tussen hem en de dode. Als de oneen in dat geval wel een positief gebod zou vervullen, bijvoorbeeld het reciteren van het Sjema, het zeggen van berachot voor of na de maaltijd of het aanleggen van tefilien, dan zou dit een belediging van de dode zijn. De dode immers,

Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 17b1מתני׳ Misjna:מי שמתו מוטל לפניו Hij wiens dode voor hem ligt1 פטור מק”ש ומן התפלה ומן התפילין hoeft geen Sjema2 te reciteren3 en tevens geen Sjemonee Esree te zeggen en geen tefilien aan te leggen; ומכל מצות האמורות בתורה tevens is men vrijgesteld van alle geboden4 uit de Tora. נושאי המטה וחלופיהן וחלופי חלופיהן De dragers van de baar5 en hun vervangers6 en de vervangers van deze את שלפני המטה ואת שלאחר המטה of deze zich nu voor of achter7 de baar bevinden, (zijn vrijgesteld van positieve geboden).את שלפני המטה צורך בהם פטורים ואת שלאחר המטה צורך בהם חייבין (Met betrekking tot degenen die voor de baar staan en met betrekking tot degenen die achter de baar staan (geldt het volgende:) degenen die voor de baar staan en die nog steeds nodig zijn (om de baar te dragen) zijn vrijgesteld (van het reciteren van het Sjema en het aanleggen van tefilien). Maar degenen die achter de baar staan (zelfs indien ze nog van dienst kunnen zijn met het dragen van de baar) zijn verplicht (de voornoemde mitswot te vervullen).8 ואלו ואלו פטורים מן התפלהIn ieder geval zijn zowel degenen die voor als achter de baar staan1 Iemand wiens dode voor hem ligt; hiermee bedoelt de Misjna: een zuster, broer, vader, moeder, zoon of dochter of echtgenoot of echtgenote. Iemand in deze eerste graad wordt beschouwd als een אנן(oneen, een treurende) zolang de dode nog niet begraven is. Daarna verandert de halachische status in die van de אבל (aveel, een rouwbedrijvende) (zie Devariem 26:14).2 Zie halacha 1.3 Dit is zo omdat degene die om de dode rouwt zich volledig hiermee bezig houdt. De mens zou zich niet kunnen concentreren op het reciteren van het Sjema. Dit lijkt op de casus van de vrijstelling van de bruidegom van het reciteren van het Sjema indien hij met een vrouw trouwt die nog nooit eerder gemeenschap had (Rasji).De reden dat men is vrijgesteld van het reciteren van het Sjema is gelegen in het feit dat het eenעשה מצוה (mitswat asee, een postief gebod) is, de uittocht uit Egypte te gedenken חײך ימי כל “al je levensdagen”; hetgeen wil zeggen: Alle dagen waarin de mens zich bezig houdt met het leven en dus niet met de doden (Talmoed Jeroesjalmi).4Bedoeld worden de mitswot asee; in tegenstelling tot de תעשה לא מצות (mitswot lo taäsee, de verboden) (zie PeMaJa 1).5 Zie halacha 2.6 Het is niet zozeer wegens vermoeidheid dat men elkaar vervangt bij het dragen van de baar, maar meer om een ieder in de gelegenheid te stellen om de mitswa van “het begeleiden van de dode” te vervullen (Rasji).7 Degenen die voor de baar uitlopen hebben nog geen beurt gehad voor het dragen van de dode. Degenen die achter de baar lopen hebben al wel een beurt gehad bij het dragen van de dode. De minhag in Nederland is dat men in het algemeen niet voor de baar uit loopt met uitzondering van degene die de begrafenis leidt.8 Zij hebben immers de mitswa van het dragen van de dode al vervuld, dus kunnen degenen die achter de baar lopen nu de andere mitswa, namelijk het reciteren van het Sjema, verrichten (zie halacha 3).Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 17b2(of ze nu nog nodig zijn of niet) vrijgesteld van het Sjemonee Esree.9 קברו את המת וחזרוNadat men de dode begraven heeft en nadat men terugkeerde (van de begraafplaats)אם יכולין להתחיל ולגמור indien het hen nog mogelijk is (het Sjema) te beginnen en af te maken עד שלא יגיעו לשורה יתחילו voordat men de eerste condoleancerij bereikt,10 zou men (het Sjema moeten) beginnen (te reciteren). ואם לאו לא יתחילו Maar men begint niet (indien er te weinig tijd is om dit te doen). העומדים בשורה הפנימיים פטורים והחיצונים חייבים Indien men in de binnenste rij staat (om de aveel te condoleren) dan is men vrijgesteld (om het Sjema te reciteren). Maar indien men in de buitenste staat is men verplicht (het Sjema te reciteren).( נשים ועבדים וקטנים פטורים מק”ש ומן התפילין וחייבין בתפלה ובמזוזה ובברכת המזון ) {Vrouwen, bedienden en kinderen zijn vrijgesteld van het reciteren van het Sjema en van het leggen van tefilien, maar ze zijn verplicht om het Sjemonee Esree te zeggen en om een mezoeza aan de ingang van het huis te bevestigen en om birkat hamazon te zeggen}.11גמ׳ Gemara:(De Gemara stelt een beperking aan de vrijstelling om het Sjema te reciteren).מוטל לפניו אין Indien het (lichaam van de overledene bij de oneen in dezelfde kamer) is,12 ja (men is, dan inderdaad vrijgesteld van het reciteren van het Sjema).13 ושאינו מוטל לפניו לאMaar is dit niet het geval, nee (dan is men verplicht het Sjema te reciteren). ורמינהי De volgende tegenwerping wordt echter gemaakt (in een baraita)14:מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר indien het lichaam van de overledene zich (in hetzelfde huis of kamer) bevindt waar de treurende vertoeft, dan moet deze in een ander huis (of kamer) eten. ואם אין לו בית אחר אוכל בבית חבירו En indien men geen andere kamer heeft, dan moet men eten in het huis van zijn vriend. ואם אין לו בית חבירו עושה מחיצה ואוכל Maar indien er geen huis van een vriend ter beschikking is, dan moet men een afscheiding maken (tussen zichzelf en de overledene) en dan mag men vervolgens eten.ואם אין לו דבר לעשות מחיצה מחזיר פניו ואוכל En indien men geen materiaal heeft om een afscheiding te maken dan moet men zijn gezicht omdraaien (van de overledene afgewend) en eten. ואינו מיסב ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ואינו מברך ואינו מזמן Maar men mag niet9 Het Sjemonee Esree is immers ingesteld door de rabbijnen en is geen התורה מן מצות (mitswa min hatora, een toragebod). Bovendien is de tijdspanne waarin het toegestaan is om het Sjemonee Esree te zeggen veel langer dan die van het reciteren van het Sjema.10 De aveliem (de rouwbedrijvenden) blijven op hun plaats staan terwijl de rijen met mensen langs hen voorbij trekken. Er worden dan door de mensen in deze rijen bemoedigende en of troostende woorden uitgesproken.11 Deze tekst wordt in Berachot 20a besproken. Hier is de brontekst van de Gemara tussen haakjes geplaatst.12 Het lichaam van de overledene, ook wel מת (meet) genoemd.13 In de tijd van de Talmoed bestond het huis vaak uit één kamer: men kan zeggen dat hier met kamer ook huis bedoeld wordt (zie halacha 4).14 Een baraita is een niet door de eindredacteur (Rabbi Jehoeda Hanasi of Rabbi Jehoeda de Vorst ook wel Rebbi genoemd) opgenomen tekst in de Misjna.Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 17b3aanliggen of leunend eten, geen vlees eten en geen wijn drinken en men mag geen beracha voor het eten zeggen en men hoeft ook niet birkat hamazon te zeggen.1515 Volgens Tosafot is de reden hiervoor te vinden in Talmoed Jeroesjalmi Berachot: namelijk uit eerbied voor de dode zolang deze nog niet begraven is.Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 18a4ואין מברכין עליו ואין מזמנין עליו Noch mogen anderen voor de oneen de beracha (birkat hamazon) uitspreken noch mag de oneen als derde man deelnemen in mezoeman16 (ten behoeve van de berachot na de maaltijd).ופטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה Tevens is men vrijgesteld van het reciteren van het Sjema en van het zeggen van het Sjemonee Esree en van het leggen van tefilien en van alle (positieve) geboden uit de Tora,בשבת מיסב ואוכל בשר ושותה יין maar op Sjabbat mag men wel aanzitten,17 vlees eten en wijn drinken וומברך ומזמן ומברכין עליו ומזמנין עליו en men moet de beracha voor de broodmaaltijd en birkat hamazon zeggen. En tevens kan men worden uitgenodigd voor mezoeman וחייב בכל המצות האמורות בתורה en is men verplicht alle positieve geboden uit de Tora uit te voeren.רשב”ג אומר מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן Rabbi Sjimon ben Gamliël zegt: zoals de rouwbedrijvende verplicht is op Sjabbat de eerstgenoemde geboden te houden is deze gehouden om alle positieve geboden van de Tora op te volgen. א”ר יוחנן מאי בינייהו En Rabbi Jochanan vroeg: wat is (dan het verschil van mening) tussen (de Tana Kama van onze Misjna)18 en hem (Rabbi Sjimon ben Gamliël)? תשמיש המטה Er is een verschil van mening tussen hen beiden betreffende het geoorloofd zijn van de huwelijkse plicht (van de oneen; Rabbi Sjimon ben Gamliël staat deze namelijk toe).(De Gemara keert terug naar de tegenstelling tussen de Misjna en de baraita).איכא בינייהו קתני מיהת פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורהIn ieder geval gaat de baraita ervan uit dat men (de oneen, zelfs al is de oneen niet bij het lichaam van de dode) is vrijgesteld van het reciteren van het Sjema, van het zeggen van het Sjemonee Esree en van het leggen van tefilien en van alle (positieve) geboden die in de Tora staan.19 אמר רב פפא תרגמא אמחזיר פניו ואוכל Rav Pappa zegt (je kunt de tegenstelling tussen de baraita en de Misjna oplossen) door de baraita als volgt te interpreteren (namelijk dat het verschil tussen de Misjna en de baraita alleen betrekking heeft op het geval dat de oneen geen scheiding tussen hemzelf en de dode kan maken en) dat de oneen zijn gezicht moet afwenden van de dode, om te eten.2016 Indien er sprake is van drie joodse mannen die bar mitswa zijn kan het zogenaamde mezoeman voor de berachot na de broodmaaltijd worden uitgesproken. De oneen mag hier echter niet aan deelnemen en telt dus voor het mezoeman niet mee en mag ook niet in het mezoeman antwoorden als uitnodiging op het eigenlijke bensjen.17 Vroeger was het de gewoonte aan te zitten of te liggen aan de maaltijd. De Gemara bedoelt dat het in deze zin wel toegestaan is op Sjabbat te dineren.18 De Tana Kama is degene die de Misjna als zodanig heeft geredigeerd i.c. Rabbi Jehoeda Hanasi of Rebbi.19 Met andere woorden: dit is in tegenstelling tot de Misjna waarin staat dat men alleen is vrijgesteld van de positieve mitswot uit de Tora wanneer het lichaam van de dode voor hem ligt. Men is als oneen volgens de Misjna alleen vrijgesteld wanneer men zich in de onmiddellijke nabijheid van de overledene bevindt (in hetzelfde huis of in dezelfde kamer).20 Dus volgens Rav Pappa is de oneen alleen vrijgesteld van positieve geboden in het geval dat hij zich in dezelfde ruimte bevindt als de dode en geen materiaal voorhanden heeft om een מחיצה (mechitsa, een afscheiding) te maken tussen hem en de dode. Als de oneen in dat geval wel een positief gebod zou vervullen, bijvoorbeeld het reciteren van het Sjema, het zeggen van berachot voor of na de maaltijd of het aanleggen van tefilien, dan zou dit een belediging van de dode zijn. De dode immers,

Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 17b

1 Talmud in Deutschen Sprache

מתני ‘Mischna:

מי שמתו מוטל לפניו Er, dessen tot für ihn ligt1 פטור מק”ש ומן התפלה ומן התפילין nicht zu Sjema2 reciteren3 Sjemonee Esree brauchen und auch nicht zu sagen und nicht zu tefilien zu legen; ומכל מצות האמורות בתורה auch ein, sind befreit von all dem geboden4 Tora. נושאי המטה וחלופיהן וחלופי חלופיהן Die Träger des baar5 und ihre vervangers6 und Stellvertreter im את שלפני המטה ואת שלאחר המטה, ob diese für die Bar oder achter7 sind sein (sind von der positiven Gebote).

את שלפני המטה צורך בהם פטורים ואת שלאחר המטה צורך בהם חייבין (In Bezug auf jene, die vor der Bahre und in Bezug auf diejenigen, die hinter der Bahre (gilt :) die für die Bahre und diejenigen, die noch benötigt (zu der Bahre zu tragen) befreit sind (von der Rezitation des Schma und den Bau von tefilien). Aber diejenigen, die hinter der Bahre (auch wenn sie noch behilflich sein können, um die Stange zu tragen) erforderlich sind (die vorgenannten Mizwot zu erfüllen) .8 ואלו ואלו פטורים מן התפלה

In jedem Fall sind sowohl die vor und hinter der Bahre

1 Eine Person, deren tot vor ihm; bedeuten, von der Mischna: eine Schwester, Bruder, Vater, Mutter, Sohn oder Tochter oder Ehemann oder die Ehefrau. Jemand in der ersten Grades gilt als אנן

(Unzen, eine trauernde), solange die Toten nicht begraben. Ändern Sie dann den halachischen Status des אבל (aveel ein rouwbedrijvende) (siehe Devariem 26:14).

2 Siehe Halacha 1.

3 Dies ist so, weil derjenige, der für die Toten betrauert ist somit voll engagiert. Der Mann konnte nicht auf der Rezitation des Schma konzentrieren. Dies ähnelt der Fall der Freistellung des Bräutigams von der Rezitation des Schma, wenn er eine Frau, die nie Geschlechtsverkehr hatte (Raschi) heiratet.

Der Grund, dass es frei von der Rezitation des Schma ist liegt in der Tatsache, dass es eine ist

עשה מצוה (mitswat Asee ein postief Gebot), der Auszug aus Ägypten zu gedenken חייך ימי כל “alle Tage deines Lebens”, was bedeutet: Jeden Tag in der der Mensch beschäftigt sich mit Leben und nicht mit den Toten (Talmud Jeroesjalmi).

4Bedoeld die Mizwot Asee, im Gegensatz zu תעשה לא מצות (Mizwot lo taäsee, die verbotene) (siehe PeMaJa 1).

5 Siehe Halacha 2.

6 Es ist nicht so sehr aufgrund von Müdigkeit, daß gegenseitig ersetzen beim Tragen der Bahre, sondern für jedermann die Gelegenheit, die Mizwa der “Führung der Toten” zu erfüllen (Raschi) zu beurteilen.

7 Wer die Bahre rechnen hatten noch nicht eine Wendung das Tragen der Toten. Diejenigen, die hinter der Bahre gehen mussten bereits eine Wende bei der Durchführung der Toten. Die Minhag in den Niederlanden ist, dass sie im Allgemeinen nicht von der Bahre mit Ausnahme der derjenige, der die Beerdigung führt laufen.

8 Sie haben, seit die Mizwa des Tragens die Toten bereits erfüllt, so können diejenigen, die jetzt hinter der Bar Mizwa die andere, nämlich die Rezitation des Schma, Aktivität (siehe Halacha 3).

Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 17b

2

(Ob sie noch benötigt werden oder nicht) Ausgenommen von der Sjemonee Esree.9 קברו את המת וחזרו

Nachdem sie die Toten zu begraben, und nach ihrer Rückkehr (der Friedhof)

אם יכולין להתחיל ולגמור sie, ob es noch möglich ist (das Schema) zu starten und zu beenden עד שלא יגיעו לשורה יתחילו bevor sie den ersten condoleancerij erreicht, 10 wäre (das Schema sollte) beginnen (zu rezitieren). ואם לאו לא יתחילו Aber es wird nicht gestartet (wenn es zu wenig Zeit, dies zu tun). העומדים בשורה הפנימיים פטורים והחיצונים חייבים Wenn in der inneren Reihe (um condole aveel) dann ist man befreit (die Shema rezitieren). Aber wenn man steht in der äußeren ein solcher erforderlich ist (um das Schema zu rezitieren).

(נשים ועבדים וקטנים פטורים מק”ש ומן התפילין וחייבין בתפלה ובמזוזה ובברכת המזון) {Frauen, Diener und Kinder sind von der Rezitation des Schma und die Verlegung von tefilien, aber sie sind erforderlich, um Esree Sjemonee zu sagen und ein Mesusa am Eingang des Hauses, um zu bestätigen und zu sagen Birkat hamazon} 0,11

גמ ‘Gemara:

(Die Gemara gibt eine Obergrenze für die Befreiung, um das Schema zu rezitieren).

מוטל לפניו אין Wenn die (Körper des Verstorbenen an den Unzen im gleichen Raum), 12 ja (es ist, dann in der Tat befreit von der Rezitation des Schma) .13 ושאינו מוטל לפניו לא

Aber dies ist nicht der Fall ist, nein (dann ist man verpflichtet, die Shema rezitieren). ורמינהי Der nächste Einwand gemacht wird, aber (in einer baraita) 14:

מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר, wenn der Körper des Verstorbenen als er selbst (im selben Haus oder Zimmer) ist, wo das Weinen weilt, muss er in ein anderes Haus sein (oder des Raumes) zu essen. ואם אין לו בית אחר אוכל בבית חבירו und wenn kein anderer hat, muss man in das Haus seines Freundes zu essen. ואם אין לו בית חבירו עושה מחיצה ואוכל Aber wenn es kein Haus eines Freundes steht, dann muss man eine Trennung machen (zwischen ihm und dem Verstorbenen) und dann darf man dann essen.

ואם אין לו דבר לעשות מחיצה מחזיר פניו ואוכל Und wenn kein Material hat, um eine Trennung machen, muss man sein Gesicht drehen (des Verstorbenen abgewendet) und Essen. ואינו מיסב ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ואינו מברך ואינו מזמן Aber man soll nicht

9 Die Sjemonee Esree ist in der Tat von den Rabbinern festgelegt und ist nicht התורה מן מצות (Mizwa min hatora, eine Tora-Gebot). Darüber hinaus ist die Zeit, wenn es zulässig ist, Sjemonee Esree viel länger als die Rezitation des Schma sagen.

10 Die aveliem (die rouwbedrijvenden) bleiben in ihren Positionen, während die Reihen der Menschen sie weitergeben. Es sind dann die Menschen in diesen Zeilen oder ermutigend und tröstende Worte gesprochen.

11 Dieser Text wird in Berachot 20a diskutiert. Hier ist die Quelle der Gemara in Klammern.

12 Der Körper des Verstorbenen, auch מת (Mess-) erwähnt.

13 In der Zeit des Talmud war das Haus oft in einem Raum man sagen, dass hier mit Zimmer-Haus auch gemeint (siehe Halacha 4) kann.

14 A baraita ist nicht der Herausgeber (Rabbi Yehuda Hanasi oder Rabbi Yehuda der Prinz auch genannt Rebbe) enthalten Text in der Mischna.

Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 17b

3

stoßen oder Anlehnen essen, essen kein Fleisch und keinen Wein trinke, und niemand würde sagen, Segen vor dem Essen, und Sie müssen nicht hamazon zeggen.15 Birkat

15 Nach Tosafot sagt die Vernunft im Talmud Berachot Jeroesjalmi gefunden wird: nämlich um die Toten zu ehren, während er noch nicht begraben.

Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 18a

4

ואין מברכין עליו ואין מזמנין עליו Auch sollte Unzen andere zum Segen (Birkat hamazon) ausdrücklich noch dürfen die Unze als dritter Mann die Teilnahme an mezoeman16 (für die Berachot nach den Mahlzeiten).

ופטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה ferner Befreiung von der Rezitation des Schma und der Spruch des Sjemonee Esree und der Verlegung tefilien und alle (positiven) Gesetze in der Thora,

בשבת מיסב ואוכל בשר ושותה יין aber am Schabbat kann man sitzen, 17, Fleisch zu essen und Wein trinken וומברך ומזמן ומברכין עליו ומזמנין עליו und man hat den Segen für die Jause und sagen Birkat hamazon. Und auch auf mezoeman eingeladen werden וחייב בכל המצות האמורות בתורה und es ist zwingend alle positiven Gebote der Tora zu erfüllen.

רשב”ג אומר מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן Rabbi Shimon ben Gamliel sagt:. Rouwbedrijvende wie am ersten Schabbat Gebote gebunden ist erforderlich, um all die positiven Gebote der Tora zu halten, um zu folgen א”ר יוחנן מאי בינייהו Und Rabbi Jochanan gefragt: Was ist (der Unterschied von Meinung) zwischen (dem Tana Kama unserer Mischna) 18 und er (Rabbi Shimon ben Gamliel)? תשמיש המטה Es gibt eine Meinungsverschiedenheit zwischen ihnen über die Zulässigkeit der ehelichen Pflicht (Unzen; Rabbi Shimon ben Gamliel ist auf diese Tatsache).

(Die Gemara kehrt auf den Kontrast zwischen der Mischna und der baraita).

איכא ​​בינייהו קתני מיהת פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה

In jedem Fall davon ausgehen, das baraita, dass sie (die Unze, obwohl die Unze nicht der Körper der Toten) ist von der Rezitation des Schema, zu sagen, die Sjemonee Esree und der Verlegung und tefilien aller (positiven) Gebote in der Thora staan.19 אמר רב פפא תרגמא אמחזיר פניו ואוכל Rav sagt Pappa (Sie können den Kontrast zwischen dem baraita ändern und lösen die Mischna) durch baraita wie folgt zu interpretieren (dh dass die Differenz zwischen der Mischna und der baraita deckt nur den Fall, dass die Unze keine Trennung zwischen ihm und dem Toten machen kann) die Unze muss sich weg von den Toten, zu eten.20

16 Wenn es drei jüdische Männer, die Bar-Mizwa für mezoeman Berachot genannt werden können, sind nach dem Snack ausgesprochen werden. Die Unze hier dürfen nicht teilnehmen und wird für die mezoeman nicht leicht zu zählen und darf nicht in den mezoeman Antworten rufen in der tatsächlichen bensjen sein.

17 Früher war es Brauch, zu sitzen oder auf dem Essen liegen. Die Gemara bedeutet, dass in diesem Sinne ist es am Schabbat Abendessen ist erlaubt.

18 Der Tana Kama ist derjenige, der die Mischna bearbeitet als solche, dh Rabbi Yehuda Hanasi oder Rebbi.

19 Mit anderen Worten, dies ist im Gegensatz zur Mischna, dass nur eine Befreiung von der positiven Mizwot der Thora, wenn die Leiche vor ihm ist fest. Man ist als Unzen, nach der Mischna nur befreit, wenn in unmittelbarer Nähe des Verstorbenen ist (im gleichen Haus oder im selben Raum).

20 Und nach Rav Pappa Unze ist nur befreit von positiven Gebote für den Fall, dass er im selben Raum wie der tot ist und hat kein Material zur Verfügung מחיצה (mechitsa, ein Zaun), zwischen ihm und den Toten zu unterscheiden. Wenn die Unze in diesem Fall ein positives Gebot, wie das Shema vortrugen, sagt Berachot vor oder nach den Mahlzeiten oder den Bau tefilien erfüllen würde, wäre dies eine Beleidigung der Toten. Denn der Tote,

Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 17b1 מתני ‘Mischna: מי שמתו מוטל לפניו Er, dessen tot für ihn ligt1 פטור מק”ש ומן התפלה ומן התפילין nicht zu Sjema2 reciteren3 Sjemonee Esree brauchen und auch nicht zu sagen und nicht zu tefilien zu legen; ומכל מצות האמורות בתורה es ist auch frei von jeder geboden4 aus der Tora. נושאי המטה וחלופיהן וחלופי חלופיהן Die Träger des baar5 und ihre vervangers6 und Stellvertreter im את שלפני המטה ואת שלאחר המטה, ob diese für die Bar oder achter7 sind sein (sind von der positive Gebote). את שלפני המטה צורך בהם פטורים ואת שלאחר המטה צורך בהם חייבין (In Bezug auf jene, die vor der Bahre und in Bezug auf diejenigen, die hinter der Bahre (gilt :) die für die Bahre und noch erforderlich (für die Bahre zu tragen) befreit sind (von der Rezitation des Schma und den Bau von tefilien). Aber diejenigen, die hinter der Bahre (auch wenn sie noch behilflich sein können, um die Stange zu tragen) erforderlich sind (die oben erwähnte Gebote zu erfüllen) .8 ואלו ואלו פטורים מן התפלה In jedem Fall, sowohl jene, die vor und hinter der Bahre staan1 Einer, dessen tot vor ihm; bedeuten, von der Mischna: eine Schwester, Bruder, Vater, Mutter, Sohn oder Tochter oder Ehemann oder die Ehefrau. Jemand in der ersten Grades ein אנן (Unzen, eine trauernde) ist so lang wie die Toten nicht begraben angesehen werden. Ändern Sie dann den halachischen Status des אבל (aveel ein rouwbedrijvende) (siehe Devariem 26:14) 0,2 1,3 Siehe Halacha Dies deshalb, weil derjenige, der für die Toten betrauert ist somit vollständig eingerastet ist. Man würde nicht auf die Rezitation des Schma konzentrieren. Dies ähnelt der Fall der Freistellung des Bräutigams der Rezitation des Schma, wenn er eine Frau, die nie Geschlechtsverkehr hatte (Raschi) heiratet. Der Grund dafür, dass eine Befreiung von der Rezitation des Schma ist liegt in der Tatsache, dass es ein עשה מצוה (mitswat Asee postief ein Gebot ist ), der Auszug aus Ägypten zu gedenken חייך ימי כל “alle Tage deines Lebens”, was bedeutet: Jeden Tag in der der Mensch beschäftigt sich mit Leben und nicht mit den Toten (Talmud Jeroesjalmi) .4 Dies bezieht sich auf die Mizwot Asee; Im Gegensatz zu תעשה לא מצות (Mizwot lo taäsee, die verbotene) (siehe PeMaJa 1) .5 Siehe Halacha 2.6 Es ist nicht so sehr aufgrund von Müdigkeit, die eine andere ersetzt bei der Durchführung der Bahre, sondern jedem die Möglichkeit um die Mizwa “Führung der Toten” beurteilen zu erfüllen (Raschi) 0,7 Diejenigen, die die Bahre sind noch nicht an der Reihe trägt den Toten. antizipieren Diejenigen, die hinter der Bahre gehen mussten bereits eine Wende beim Tragen der Toten. Die Minhag in den Niederlanden ist, dass sie im Allgemeinen nicht von der Bahre mit Ausnahme derer, die Beerdigung laufen leidt.8 Tat sie die Mizwa des Tragens der Toten bereits erfüllt, so können diejenigen haben hinter der Bar-Mizwa jetzt laufen die andere, nämlich die Rezitation des Schma, Aktivität (siehe Halacha 3). Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 17b2 (ob sie noch benötigt werden oder nicht) Ausgenommen von der Sjemonee Esree.9 קברו את המת וחזרו Nachdem man die Toten begraben, und nach ihrer Rückkehr (der Friedhof) אם יכולין להתחיל ולגמור wenn sie noch möglich ist (das Schema) zu starten und zu beenden עד שלא יגיעו לשורה יתחילו, bevor sie zum ersten Mal condoleancerij 10 erreicht wäre (das Schema sollte) beginnen (zu rezitieren). ואם לאו לא יתחילו Aber es wird nicht gestartet (wenn es zu wenig Zeit, dies zu tun). העומדים בשורה הפנימיים פטורים והחיצונים חייבים Wenn in der inneren Reihe (um aveel condole) dann ist man befreit (die Shema rezitieren). Aber wenn man steht in der äußeren ein solcher erforderlich ist (um die Shema rezitieren). (נשים ועבדים וקטנים פטורים מק”ש ומן התפילין וחייבין בתפלה ובמזוזה ובברכת המזון) {Frauen, Dienstboten und Kinder sind von der Rezitation des Schma und die Verlegung von tefilien, aber sie sind erforderlich, um Esree Sjemonee zu sagen und eine Mesusa am Eingang des Hauses, um zu bestätigen und zu sagen Birkat hamazon} 0,11 גמ ‘ Gemara (Die Gemara gibt eine Obergrenze für die Befreiung, um das Schema zu rezitieren). מוטל לפניו אין Wenn die (Körper des Verstorbenen an den Unzen im gleichen Raum), 12 ja (es ist, dann in der Tat befreit Rezitieren die Shema) .13 ושאינו מוטל לפניו לא Aber dies ist nicht der Fall ist, nein (dann ist man verpflichtet, die Shema rezitieren) ורמינהי Der nächste Einwand gemacht wird, aber (in einer baraita) 14:. מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר wenn Körper des Verstorbenen als er selbst (im selben Haus oder Zimmer) ist, wo das Weinen weilt, muss sie in ein anderes Haus sein (oder des Raumes) zu essen. ואם אין לו בית אחר אוכל בבית חבירו und wenn kein anderer hat, muss man Essen im Haus seines Freundes. ואם אין לו בית חבירו עושה מחיצה ואוכל Aber wenn es kein Haus eines Freundes steht, dann muss man eine Trennung machen (zwischen ihm und dem Verstorbenen) und dann darf man dann essen. ואם אין לו דבר לעשות מחיצה מחזיר פניו ואוכל Und wenn kein Material hat, um eine Trennung machen, muss man sein Gesicht drehen (des Verstorbenen abgewendet) und Essen. ואינו מיסב ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ואינו מברך ואינו מזמן Aber man sollte niet9 Die Sjemonee Esree ist in der Tat von den Rabbinern festgelegt und ist nicht התורה מן מצות (Mizwa min hatora, eine Tora-Gebot). Darüber hinaus ist die Zeit, als es zulässig, Sjemonee Esree sagen, ist viel länger als die Rezitation des Sjema.10 Die aveliem (die rouwbedrijvenden) bleiben in ihren Positionen, während die Reihen der Menschen sie weitergeben. Es sind dann die Menschen in diesen Zeilen oder ermutigend und tröstende Worte uitgesproken.11 Diesen Text in Berachot 20a diskutiert werden. Hier ist die Quelle der Gemara in Klammern geplaatst.12 Der Körper des Verstorbenen, auch מת (Messung) genoemd.13 In der Zeit des Talmud war das Haus oft ein Zimmer man sagen, dass hier mit Zimmer-Haus bedeutete auch kann (siehe Halacha 4) 0,14 A baraita ist nicht der Herausgeber (Rabbi Yehuda Hanasi oder Rabbi Yehuda der Prinz auch genannt Rebbe) im Text Misjna.Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 17b3aanliggen oder angelehnt essen, kein Fleisch essen und trinken keinen Wein enthalten und man kann nicht sagen, Segen vor dem Essen und Sie wissen nicht Birkat hamazon zeggen.1515 Nach Tosafot sagt die Vernunft im Talmud Berachot Jeroesjalmi gefunden wird: nämlich um die Toten zu ehren, während er noch nicht is.Mi Sjemeto Perek 3 begraben Berachot 18a4 ואין מברכין עליו ואין מזמנין עליו Auch sollten andere für die Unze der Segen (Birkat hamazon) ausdrücklich noch dürfen die Unze als dritter Mann die Teilnahme an mezoeman16 (für die Berachot nach den Mahlzeiten). ופטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה ferner Befreiung von der Rezitation des Schma und der Spruch des Sjemonee Esree und der Verlegung tefilien und alle (positiven) Gesetze in der Thora, בשבת מיסב ואוכל בשר ושותה יין aber am Schabbat kann man sitzen , 17, Fleisch zu essen und Wein trinken וומברך ומזמן ומברכין עליו ומזמנין עליו und man hat den Segen für die Jause und sagen Birkat hamazon. Und auch auf mezoeman eingeladen werden וחייב בכל המצות האמורות בתורה ist obligatorisch und alle positiven Gebote der Tora aus durchführen רשב”ג אומר מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן Rabbi Shimon ben Gamliel sagt:.. rouwbedrijvende wie am ersten Schabbat Gebote gebunden ist erforderlich, um all die positiven Gebote der Tora zu halten, um zu folgen א”ר יוחנן מאי בינייהו Und Rabbi Jochanan gefragt: Was ist (der Unterschied von Meinung) zwischen (dem Tana Kama unserer Mischna) 18 und er (Rabbi Shimon ben Gamliel) תשמיש המטה Es gibt eine Meinungsverschiedenheit zwischen ihnen über die Zulässigkeit einer der? eheliche Pflicht (Unzen; Rabbi Shimon ben Gamliel, diese Tatsache bis jetzt).. (Die Gemara kehrt auf den Kontrast zwischen der Mischna und der baraita) איכא בינייהו קתני מיהת פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה In jedem Fall wird die baraita davon ausgehen, dass (die Unze, obwohl die Unze nicht der Körper der Toten) ist von der Rezitation des Schema, zu sagen, die Sjemonee Esree und der Verlegung tefilien und alle ( positiv) Gebote in der Thora staan.19 אמר רב פפא תרגמא אמחזיר פניו ואוכל Rav sagt Pappa (Sie können den Kontrast zwischen dem baraita sehen und lösen die Mischna) durch baraita wie folgt zu interpretieren (dh dass die Differenz zwischen der Mischna und der baraita deckt nur den Fall, dass die Unze keine Trennung zwischen ihm und dem Toten machen kann) die Unze muss sich weg von den Toten, zu eten.2016 Wenn es drei jüdische Männer, die Bar-Mizwa werden können, sind forderte mezoeman Berachot nach dem Snack ausgesprochen werden. Die Unze hier dürfen nicht teilnehmen und wird für die mezoeman nicht leicht zu zählen und dürfen nicht in den mezoeman Antworten als eine Einladung zum eigentlichen bensjen.17 sein Früher war es üblich, . zu sitzen oder liegen auf der Essen Die Gemara bedeutet, dass in diesem Sinne ist es am Schabbat zu dineren.18 den Tana Kama zulässig ist derjenige, der die Mischna bearbeitet als solche, dh Rabbi Yehuda Hanasi oder Rebbi.19 Mit anderen Worten: Dies steht im Gegensatz zur Mischna, dass nur eine Befreiung von der positiven Mizwot der Thora, wenn die Leiche vor ihm. Es ist wie Unzen ist Staaten, nach der Mischna nur befreit, wenn in unmittelbarer Nähe des Verstorbenen befindet (im selben Haus oder im selben Raum) .20 So ist nach Rav Pappa Unze ist nur befreit von positiven Gebote für den Fall, dass er im selben Raum wie der Tote ist und keine Material zur Verfügung מחיצה (mechitsa, eine Trennung ), zwischen ihm und den Toten zu unterscheiden. Wenn die Unze in diesem Fall ein positives Gebot, wie das Shema vortrugen, sagt Berachot vor oder nach den Mahlzeiten oder den Bau tefilien erfüllen würde, wäre dies ein Affront sein die Toten. Die Toten in der Tat,

Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 17b

1 in English

מתני ‘Mishnah:

מי שמתו מוטל לפניו He whose dead for him ligt1 פטור מק”ש ומן התפלה ומן התפילין do not need to Sjema2 reciteren3 Sjemonee Esree and also not to say and not to lay tefilien; ומכל מצות האמורות בתורה also one is exempt from all the geboden4 Torah. נושאי המטה וחלופיהן וחלופי חלופיהן The carriers of the baar5 and their vervangers6 and alternates to the את שלפני המטה ואת שלאחר המטה whether these be for the bar or achter7 are, (are exempt from positive commandments).

את שלפני המטה צורך בהם פטורים ואת שלאחר המטה צורך בהם חייבין (With respect to those before the bier and with respect to those behind the bier (The following applies :) those for the bier and those still needed (to the bier to bear) are exempt (from reciting the Shema and the construction of tefilien). But those behind the bier (even if they still can be of service to wear the bar) are required (the aforesaid to fulfill mitzvot) .8 ואלו ואלו פטורים מן התפלה

In any case, both those before and behind the bier

1 A person whose dead before him; mean by the Mishnah: a sister, brother, father, mother, son or daughter or husband or wife. Someone in the first degree is considered a אנן

(Ounces, a grieving) as long as the dead are not buried. Then change the halachic status of the אבל (aveel a rouwbedrijvende) (see Devariem 26:14).

2 See halacha 1.

3 This is so because one who mourns for the dead is thus fully engaged. The man could not concentrate on the recitation of the Shema. This resembles the case of the exemption of the groom of reciting the Shema if he marries a woman who never had intercourse (Rashi).

The reason that it is exempt from reciting the Shema lies in the fact that it is a

עשה מצוה (mitswat asee a postief commandment), the exodus from Egypt to commemorate חייך ימי כל “all your life days” which means: Every day in which man deals with life and not with the dead (Talmud Jeroesjalmi).

4Bedoeld the mitzvot asee; unlike תעשה לא מצות (mitzvot lo taäsee, the forbidden) (see PeMaJa 1).

5 See halacha 2.

6 It is not so much due to fatigue that replace each other when carrying the bier, but rather to everyone the opportunity to assess the mitzvah of “guiding the dead” to fulfill (Rashi).

7 Those who anticipate the bier have not yet had a turn wearing the dead. Those who walk behind the bier have already had a turn at carrying the dead. The minhag in the Netherlands is that they generally do not run from the bier with the exception of one who leads the funeral.

8 They have since the mitzvah of wearing the dead already been fulfilled, so can those who are now behind the bar mitzvah the other, namely, the recitation of the Shema, activity (see halacha 3).

Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 17b

2

(Whether they are still needed or not) exempt from the Sjemonee Esree.9 קברו את המת וחזרו

After they buried the dead, and after they returned (the cemetery)

אם יכולין להתחיל ולגמור them if it is still possible (the Shema) to start and finish עד שלא יגיעו לשורה יתחילו before they reached the first condoleancerij, 10 would be (the Shema should) begin (to recite). ואם לאו לא יתחילו But it does not start (if there is too little time to do this). העומדים בשורה הפנימיים פטורים והחיצונים חייבים If in the inner row (in order to condole aveel) then one is exempt (to recite the Shema). But if one stands in the outer one is required (to recite the Shema).

(נשים ועבדים וקטנים פטורים מק”ש ומן התפילין וחייבין בתפלה ובמזוזה ובברכת המזון) {Women, servants and children are exempt from reciting the Shema and the laying of tefilien, but they are required to Sjemonee Esree to say and a mezuzah at the entrance of the house to confirm and to say Birkat hamazon} .11

גמ ‘Gemara:

(The Gemara sets a limit on the exemption in order to recite the Shema).

מוטל לפניו אין If the (body of the deceased at the ounces in the same room), 12 yes (it is, then indeed exempt from reciting the Shema) .13 ושאינו מוטל לפניו לא

But this is not the case, no (then one is obliged to recite the Shema). ורמינהי The next objection is made, however (in a baraita) 14:

מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר if the body of the deceased himself (in the same house or room) is where the weeping tarries, it must be in another house (or room) eat. ואם אין לו בית אחר אוכל בבית חבירו And if no other has, one must eat in the house of his friend. ואם אין לו בית חבירו עושה מחיצה ואוכל But if there is no house of a friend is available, then one must make a separation (between himself and the deceased) and then one may then eat.

ואם אין לו דבר לעשות מחיצה מחזיר פניו ואוכל And if no material has to make a separation one must turn his face (of the deceased averted) and eating. ואינו מיסב ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ואינו מברך ואינו מזמן But one should not

9 The Sjemonee Esree is indeed set by the rabbis and is not התורה מן מצות (mitzvah min hatora, a Torah commandment). Moreover, the time when it is permissible to say Sjemonee Esree much longer than that of reciting the Shema.

10 The aveliem (the rouwbedrijvenden) remain in their positions, while the rows of people pass them along. There are then the people in these rows or encouraging and comforting words spoken.

11 This text is discussed in Berachot 20a. Here is the source of the Gemara in brackets.

12 The body of the deceased, also מת (measurement) mentioned.

13 In the time of the Talmud was the house often in a room one can say that here with room house also meant (see halacha 4).

14 A baraita is not the editor (Rabbi Yehuda Hanasi or Rabbi Yehuda the Prince also called Rebbi) included text in the Mishnah.

Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 17b

3

abut or leaning eat, not eat meat and drink no wine and no one would say blessing before eating and you do not have to Birkat hamazon zeggen.15

15 According to Tosafot says the reason is found in Talmud Berachot Jeroesjalmi: namely, to honor the dead while it is still not buried.

Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 18a

4

ואין מברכין עליו ואין מזמנין עליו Nor should others ounces for the blessing (Birkat hamazon) express nor may the ounces as the third man participating in mezoeman16 (for the Berachot after meals).

ופטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה also be exempt from reciting the Shema and the saying of the Sjemonee Esree and of laying tefilien and all (positive) laws in the Torah,

בשבת מיסב ואוכל בשר ושותה יין but on Shabbos one may sit, 17 eating meat and drinking wine וומברך ומזמן ומברכין עליו ומזמנין עליו and one has the blessing for the snack and say Birkat hamazon. And also can be invited to mezoeman וחייב בכל המצות האמורות בתורה and it is mandatory all positive commandments from the Torah to perform.

רשב”ג אומר מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן Rabbi Shimon ben Gamliel says: rouwbedrijvende as required on the first Shabbat commandments is bound to keep all the positive commandments of the Torah to follow. א”ר יוחנן מאי בינייהו And Rabbi Yohanan asked: what is (the difference of opinion) between (the Tana Kama of our Mishnah) 18 and he (Rabbi Shimon ben Gamliel)? תשמיש המטה There is a disagreement between them concerning the permissibility of the marital obligation (of ounces; Rabbi Shimon ben Gamliel is to this fact).

(The Gemara returns to the contrast between the Mishnah and the baraita).

איכא ​​בינייהו קתני מיהת פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה

In any case, the baraita assume that they (the ounces, even though the ounces not the body of the dead) is exempt from reciting the Shema, of saying the Sjemonee Esree and of laying and tefilien of all (positive) commandments in the Torah staan.19 אמר רב פפא תרגמא אמחזיר פניו ואוכל Rav Pappa says (you can change the contrast between the baraita and solve the Mishnah) by baraita as follows to interpret (ie that the difference between the Mishnah and the baraita covers only the case that the ounces no separation between himself and the dead can make) the ounces must face away from the dead, to eten.20

16 If there are three Jewish men who bar mitzvah may be called for mezoeman Berachot be pronounced after the snack. The ounces here may not participate and will count for the mezoeman not easy and may not be in the mezoeman answers call in the actual bensjen.

17 Previously it was the custom to sit or lie on the meal. The Gemara means that in this sense it is permitted on Shabbos dinner.

18 The Tana Kama is the one who edited the Mishna as such, ie Rabbi Yehuda Hanasi or Rebbi.

19 In other words, this is in contrast to the Mishnah which states that only one is exempt from the positive mitzvot of the Torah when the dead body before him. One is as ounces, according to the Mishnah only exempt when in the immediate vicinity of the deceased is (in the same house or in the same room).

20 So according to Rav Pappa ounces is only exempt from positive commandments in the event that he is in the same room as the dead and has no material available to מחיצה (mechitsa, a fence) to differentiate between him and the dead. If the ounces in that case would fulfill a positive commandment, such as reciting the Shema, saying Berachot before or after meals or building tefilien, this would be an insult to the dead. After all, the dead man,

Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 17b1 מתני ‘Mishnah: מי שמתו מוטל לפניו He whose dead for him ligt1 פטור מק”ש ומן התפלה ומן התפילין do not need to Sjema2 reciteren3 Sjemonee Esree and also not to say and not to lay tefilien; ומכל מצות האמורות בתורה it is also exempt from all geboden4 from the Torah. נושאי המטה וחלופיהן וחלופי חלופיהן The carriers of the baar5 and their vervangers6 and alternates to the את שלפני המטה ואת שלאחר המטה whether these be for the bar or achter7 are, (are exempt from positive commandments). את שלפני המטה צורך בהם פטורים ואת שלאחר המטה צורך בהם חייבין (With respect to those before the bier and with respect to those behind the bier (The following applies :) those for the bier and still required (for the bier to bear) are exempt (from reciting the Shema and the construction of tefilien). But those behind the bier (even if they still can be of service to wear the bar) are required (the aforementioned mitzvot to fulfill) .8 ואלו ואלו פטורים מן התפלה In any case, both those before and behind the bier staan1 One whose dead before him; mean by the Mishnah: a sister, brother, father, mother, son or daughter or husband or wife. Someone in the first degree is considered a אנן (ounces, a grieving) as long as the dead are not buried. Then change the halachic status of the אבל (aveel a rouwbedrijvende) (see Devariem 26:14) .2 See halacha 1.3 This is so because one who mourns for the dead is thus fully engaged. Man would not concentrate on the recitation of the Shema. This resembles the case of the exemption of the groom of reciting the Shema if he marries a woman who never had intercourse (Rashi). The reason that one is exempt from reciting the Shema lies in the fact that it is a עשה מצוה (mitswat asee a postief commandment ), the exodus from Egypt to commemorate חייך ימי כל “all your life days” which means: Every day in which man deals with life and not with the dead (Talmud Jeroesjalmi) .4 This refers to the mitzvot asee; unlike תעשה לא מצות (mitzvot lo taäsee, the forbidden) (see PeMaJa 1) .5 See halacha 2.6 It is not so much due to fatigue that replaces another in carrying the bier, but rather to everyone the opportunity to assess the mitzvah of “guiding the dead” to fulfill (Rashi) .7 Those who anticipate the bier have not yet had a turn wearing the dead. Those who walk behind the bier have already had a turn when wearing the dead. The minhag in the Netherlands is that they generally do not run from the bier with the exception of those funeral leidt.8 Indeed they have the mitzvah of wearing the dead already been fulfilled, so can those behind the bar mitzvah now walk the other, namely, the recitation of the Shema, activity (see halacha 3). Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 17b2 (whether they are still needed or not) exempt from the Sjemonee Esree.9 קברו את המת וחזרו After allowing the dead buried, and after they returned (the cemetery) אם יכולין להתחיל ולגמור if them is still possible (the Shema) to start and finish עד שלא יגיעו לשורה יתחילו before they first condoleancerij reached 10 would be (the Shema should) begin (to recite). ואם לאו לא יתחילו But it does not start (if there is too little time to do this). העומדים בשורה הפנימיים פטורים והחיצונים חייבים If in the inner row (in order to aveel condole) then one is exempt (to recite the Shema). But if one stands in the outer one is required (to recite the Shema). (נשים ועבדים וקטנים פטורים מק”ש ומן התפילין וחייבין בתפלה ובמזוזה ובברכת המזון) {Women, servants and children are exempt from reciting the Shema and the laying of tefilien, but they are required to Sjemonee Esree to say and a mezuzah at the entrance of the house to confirm and to say Birkat hamazon} .11 גמ ‘ Gemara (The Gemara sets a limit on the exemption in order to recite the Shema). מוטל לפניו אין If the (body of the deceased at the ounces in the same room), 12 yes (it is, then indeed exempt from reciting the Shema) .13 ושאינו מוטל לפניו לא But this is not the case, no (then one is obliged to recite the Shema). ורמינהי The next objection is made, however (in a baraita) 14: מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר if body of the deceased himself (in the same house or room) is where the weeping tarries, it must be in another house (or room) eat. ואם אין לו בית אחר אוכל בבית חבירו And if no other has, one must food in the house of his friend. ואם אין לו בית חבירו עושה מחיצה ואוכל But if there is no house of a friend is available, then one must make a separation (between himself and the deceased) and then one may then eat. ואם אין לו דבר לעשות מחיצה מחזיר פניו ואוכל And if no material has to make a separation one must turn his face (of the deceased averted) and eating. ואינו מיסב ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ואינו מברך ואינו מזמן But one should niet9 The Sjemonee Esree is indeed set by the rabbis and is not התורה מן מצות (mitzvah min hatora, a Torah commandment). Moreover, the time when it is permissible to say Sjemonee Esree much longer than that of reciting the Sjema.10 The aveliem (the rouwbedrijvenden) remain in their positions, while the rows of people pass them along. There are then the people in these rows or encouraging and comforting words uitgesproken.11 This text will be discussed in Berachot 20a. Here is the source of the Gemara in brackets geplaatst.12 The body of the deceased, also מת (measurement) genoemd.13 In the time of the Talmud was the house often a room one can say that here with room house also meant (see halacha 4) .14 A baraita is not the editor (Rabbi Yehuda Hanasi or Rabbi Yehuda the Prince also called Rebbi) included in the text Misjna.Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 17b3aanliggen or leaning eat, not eat meat and drink no wine and one may not say blessing before eating and you do not Birkat hamazon zeggen.1515 According to Tosafot says the reason is found in Talmud Berachot Jeroesjalmi: namely, to honor the dead while it is still not buried is.Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 18a4 ואין מברכין עליו ואין מזמנין עליו Nor should others for the ounces the blessing (Birkat hamazon) express nor may the ounces as the third man participating in mezoeman16 (for the Berachot after meals). ופטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה also be exempt from reciting the Shema and the saying of the Sjemonee Esree and of laying tefilien and all (positive) laws in the Torah, בשבת מיסב ואוכל בשר ושותה יין but on Shabbos one may sit , 17 eating meat and drinking wine וומברך ומזמן ומברכין עליו ומזמנין עליו and one has the blessing for the snack and say Birkat hamazon. And also can be invited to mezoeman וחייב בכל המצות האמורות בתורה is compulsory and all positive commandments of the Torah from to perform. רשב”ג אומר מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן Rabbi Shimon ben Gamliel says: rouwbedrijvende as required on the first Shabbat commandments is bound to keep all the positive commandments of the Torah to follow. א”ר יוחנן מאי בינייהו And Rabbi Yochanan asked: what is (the difference of opinion) between (the Tana Kama of our Mishnah) 18 and he (Rabbi Shimon ben Gamliel)? תשמיש המטה There is a disagreement between them concerning the permissibility of the marital duty (of ounces; Rabbi Shimon ben Gamliel, this fact far). (The Gemara returns to the contrast between the Mishnah and the baraita). איכא בינייהו קתני מיהת פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה In any case is the baraita assume that (the ounces, even though the ounces not the body of the dead) is exempt from reciting the Shema, of saying the Sjemonee Esree and of laying tefilien and all ( positive) commandments in the Torah staan.19 אמר רב פפא תרגמא אמחזיר פניו ואוכל Rav Pappa says (you can see the contrast between the baraita and solve the Mishnah) by baraita as follows to interpret (ie that the difference between the Mishnah and the baraita covers only the case that the ounces no separation between himself and the dead can make) the ounces must face away from the dead, to eten.2016 If there are three Jewish men who bar mitzvah can be called for mezoeman Berachot be pronounced after the snack. The ounces here may not participate and will count for the mezoeman not easy and may not be in the mezoeman answers as an invitation to the actual bensjen.17 Formerly it was customary to to sit or lie on the meal. The Gemara means that in this sense it is permitted on Shabbos to dineren.18 The Tana Kama is the one who edited the Mishna as such, ie Rabbi Yehuda Hanasi or Rebbi.19 In other words: This is in contrast to the Mishnah which states that only one is exempt from the positive mitzvot of the Torah when the dead body before him. It is as ounces, according to the Mishnah only exempt when in the immediate vicinity of the deceased located (in the same house or in the same room) .20 Thus, according to Rav Pappa ounces is only exempt from positive commandments in the event that he is in the same room as the dead and has no material available to מחיצה (mechitsa, a separation ) to differentiate between him and the dead. If the ounces in that case would fulfill a positive commandment, such as reciting the Shema, saying Berachot before or after meals or building tefilien, this would be an affront the dead. The dead indeed,

Ми Sjemeto Перек 3 Брахот 17б

1 Russian language

מתני “Мишне:

מי שמתו מוטל לפניו Он чье мертвое его ligt1 פטור מק”ש ומן התפלה ומן התפילין не нужно Sjema2 reciteren3 Sjemonee Esree а также не говорят и не лежал tefilien; ומכל מצות האמורות בתורה одним освобождается от всех geboden4 Тора. נושאי המטה וחלופיהן וחלופי חלופיהן носителей baar5 и их vervangers6 и заместителей את שלפני המטה ואת שלאחר המטה будь то в бар или achter7 являются (освобождаются от положительных заповедей).

את שלפני המטה צורך בהם פטורים ואת שלאחר המטה צורך בהם חייבין (в отношении тех, кто до гроба и в отношении тех, кто за гроб (применяется следующее :) для тех, пива и тех, кто еще необходимо (к гробу, чтобы медведь), освобождаются (от чтения Шма и строительство tefilien). Но те, за гроб (даже если они все еще может быть полезным, чтобы носить бар), обязательны ( вышеупомянутого выполнять заповеди) 8 ואלו ואלו פטורים מן התפלה

В любом случае, и те, до и после гроба

1 лицо, доживут до него, значит Мишны: сестра, брат, отец, мать, сын или дочь или муж или жена. Кто-то в первой степени считается אנן

(Унций, скорби), если мертвые не похоронен. Затем измените галахических статус אבל (aveel rouwbedrijvende) (см. Devariem 26:14).

2 См. Галаха 1.

3 Это так, потому что тот, кто скорбит по погибшим, таким образом, полностью заняты. Человек не мог сосредоточиться на чтение Шма. Это напоминает случай освобождения жених чтение Шма, если он женится на женщине, которая никогда не было полового акта (Раши).

Причина, по которой он освобождается от чтения Шма заключается в том, что это

עשה מצוה (mitswat Асээ postief заповедь), исход из Египта в память חייך ימי כל “всю жизнь дней”, что означает: каждый день, в котором человек имеет дело с жизнью, а не с мертвых (Талмуд Jeroesjalmi).

4Bedoeld мицвот Асээ, в отличие от תעשה לא מצות (мицвот ло taäsee, запрещенные) (см. PeMaJa 1).

5 См. Галаха 2.

6 Это не столько из-за усталости, которые сменяют друг друга при выполнении гроб, а каждому возможность оценить заповедь “руководящих мертвых” выполнить (Раши).

7 Те, кто ожидают гроб еще не было очереди носить мертвых. Те, кто идет за гроб уже имели свою очередь, при проведении мертвых. Minhag в Нидерландах в том, что они вообще не запускается из гроба, за исключением того, кто приводит на похороны.

8 И с тех пор заповедь носить мертвых уже выполнены, так что может те, кто сейчас за бар-мицвы другой, а именно чтение Шма, деятельности (см. Галаха 3).

Ми Sjemeto Перек 3 Брахот 17б

2

(Являются ли они по-прежнему необходимо или нет), освобождаются от Sjemonee Esree.9 קברו את המת וחזרו

После того, как они похоронили мертвых, и после того, как они вернулись (на кладбище)

אם יכולין להתחיל ולגמור их, если это еще возможно (Шема), чтобы начать и закончить עד שלא יגיעו לשורה יתחילו, прежде чем они достигли первого condoleancerij, 10 будет (Шема должны) начать (читать). ואם לאו לא יתחילו Но она не запускается (если есть слишком мало времени, чтобы сделать это). העומדים בשורה הפנימיים פטורים והחיצונים חייבים Если во внутреннем ряду (для того, чтобы сочувствовать aveel) то освобождается (читать Шема). Но если стоит на наружной требуется (читать Шема).

(נשים ועבדים וקטנים פטורים מק”ש ומן התפילין וחייבין בתפלה ובמזוזה ובברכת המזון) {женщин, служащих и дети освобождаются от чтения Шма и прокладка tefilien, но они обязаны Sjemonee Esree сказать и мезузы у входа в дом, чтобы подтвердить и сказать, Биркат hamazon} 0,11

גמ “Гемара:

(Гемара устанавливает ограничение на освобождение для того, чтобы читать Шема).

מוטל לפניו אין Если (тело умершего на унций в одной комнате), 12 да (это так, то действительно освобождены от чтения Шма) 13 ושאינו מוטל לפניו לא

Но это не так, то нет (то обязан читать Шема). ורמינהי следующего возражения, однако (в Baraita) 14:

מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר если тело умершего себя (в том же доме или комнате), где плач tarries, она должна быть в другом доме (или помещения) есть. ואם אין לו בית אחר אוכל בבית חבירו А если нет другого есть, надо есть в доме своего друга. ואם אין לו בית חבירו עושה מחיצה ואוכל Но если нет доме друга можно, то нужно сделать разделения (между ним и покойным), а затем можно затем съесть.

ואם אין לו דבר לעשות מחיצה מחזיר פניו ואוכל А если нет материала, чтобы сделать разделение нужно повернуться лицом (умершего предотвратить) и едят. ואינו מיסב ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ואינו מברך ואינו מזמן Но не следует

9 Sjemonee Esree действительно установленные раввинами и не התורה מן מצות (мицва мин hatora, заповедь Торы). Кроме того, время, когда это допустимо сказать Sjemonee Esree гораздо больше, чем читать Шема.

10 aveliem (rouwbedrijvenden) остаются на своих позициях, в то время как ряды людей пройти их вместе. Есть люди, то в этих строках или поощрение и утешительные слова говорил.

11 Этот текст рассматривается в Брахот 20а. Вот источник Гемара в скобках.

12 тела погибших, также מת (измерения) упоминается.

13 Во времена Талмуда была дома, часто в одной комнате можно сказать, что здесь, в помещении дома также означает (см. Галаха 4).

14 Baraita не является редактором (рабби Иегуда Hanasi или раввин Иегуда Принц также призвал Ребби) включен текст в Мишне.

Ми Sjemeto Перек 3 Брахот 17б

3

примыкают или опираясь едят, не едят мяса и не пить вина и никто не скажет, благословение перед едой, и вы не должны Биркат hamazon zeggen.15

15 Согласно Тосафот говорит, что причина находится в Талмуд Брахот Jeroesjalmi, а именно: в честь мертвых, пока он еще не похоронен.

Ми Sjemeto Перек 3 Брахот 18а

4

ואין מברכין עליו ואין מזמנין עליו также не должны другие унций для благословения (Биркат hamazon) выражают ни унции может в качестве третьего человека, участвующие в mezoeman16 (для Брахот после еды).

ופטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה также быть освобождены от чтения Шма и высказывание Sjemonee Esree и укладки tefilien и все (положительные) законы Торы,

בשבת מיסב ואוכל בשר ושותה יין а в субботу можно посидеть, 17 есть мясо и пить вино וומברך ומזמן ומברכין עליו ומזמנין עליו и у каждого есть благо для закуски и говорить Биркат hamazon. А также могут быть приглашены на mezoeman וחייב בכל המצות האמורות בתורה и обязательно все положительные заповеди из Торы для выполнения.

רשב”ג אומר מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן Рабби Шимон бен Гамлиэль говорит:. Rouwbedrijvende по мере необходимости на первой субботы заповеди связана сохранить все положительные заповеди Торы следовать א”ר יוחנן מאי בינייהו И рабби Йоханан вопрос: что есть (разногласия) между (Тана Кама нашей Мишны) 18, и он (рабби Шимон бен Гамлиэль)? תשמיש המטה Существует разногласий между ними относительно допустимости брачного обязательства (унций, рабби Шимон бен Гамлиэль является этот факт).

(Гемара возвращается к контрасту между Мишны и Baraita).

איכא ​​בינייהו קתני מיהת פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה

В любом случае, Baraita предположить, что они (унций, хотя унций не тело умершего), освобождаются от чтения Шма, сказать Sjemonee Esree и прокладки и tefilien всех (положительных) заповедей в Торе staan.19 אמר רב פפא תרגמא אמחזיר פניו ואוכל Рав Pappa говорит (вы можете изменить контраст между Baraita и решить Мишны) по следующим Baraita интерпретировать (т.е. разница между Мишна и Baraita охватывает только том случае, если унций нет разделения между собой и мертвого может сделать) унции должны отвернуться от мертвых, eten.20

16 Если есть три еврейских мужчин, бар-мицва может быть вызван для mezoeman Брахот быть вынесено после того, как закуску. Унций здесь не может участвовать и не будут иметь mezoeman не легко и не может быть в mezoeman ответы назвать в самом bensjen.

17 Раньше был обычай сидеть или лежать на еду. Гемара означает, что в этом смысле она разрешена на ужин Шаббат.

18 Тана Кама это тот, кто редактировал Мишне как таковой, то есть раввин Иегуда Hanasi или Ребби.

19 Другими словами, это, в отличие от Мишны в котором говорится, что только одно, освобождается от положительных заповедей Торы, когда мертвое тело перед ним. Одним из них является как унций, согласно Мишне только освобождаются, когда в непосредственной близости от умершего (в том же доме или в одной комнате).

20 И в соответствии с Рав Pappa унций только освобождаются от положительного заповеди в том случае, если он находится в одной комнате с мертвыми и не имеет никаких материалов, имеющихся в מחיצה (mechitsa, забор), чтобы отличить между ним и мертвым. Если унций в этом случае будет выполнять положительные заповеди, такие, как чтение Шма, заявив, Брахот до или после еды или строительство tefilien, это было бы оскорблением для мертвых. В конце концов, покойника,

Ми Sjemeto Перек 3 Брахот 17b1 מתני “Мишне: מי שמתו מוטל לפניו Он чье мертвое его ligt1 פטור מק”ש ומן התפלה ומן התפילין не нужно Sjema2 reciteren3 Sjemonee Esree а также не говорят и не лежал tefilien; ומכל מצות האמורות בתורה это также освобождаются от всех geboden4 из Торы. נושאי המטה וחלופיהן וחלופי חלופיהן носителей baar5 и их vervangers6 и заместителей את שלפני המטה ואת שלאחר המטה будь то в бар или achter7 являются (освобождаются от положительные заповеди). את שלפני המטה צורך בהם פטורים ואת שלאחר המטה צורך בהם חייבין (по отношению к тем, до гроба и в отношении тех, кто за гроб (применяется следующее :) тех, для пива и по-прежнему требуется (за гроб на медведя), освобождаются (от чтения Шма и строительство tefilien). Но те, за гроб (даже если они все еще может быть полезным, чтобы носить бар) не требуется (вышеупомянутые заповеди выполнить) 8 ואלו ואלו פטורים מן התפלה В любом случае, и те, до и после гроба staan1 Один которых доживут до него, значит Мишны: сестра, брат, отец, мать, сын или дочь или муж или жена. Кто-то в первой степени считается אנן (унций, скорби), если мертвые не похоронен. Затем измените галахических статус אבל (aveel rouwbedrijvende) (см. Devariem 26:14) 2 см. Галаха 1,3 Это потому, что тот, кто скорбит по погибшим, таким образом, полностью заняты. Человек не может сосредоточиться на чтение Шма. Это напоминает случай освобождения жениха от чтения Шма, если он женится на женщине, которая никогда не было полового акта (Раши). Причина, по которой один освобождены от чтения Шма заключается в том, что это עשה מצוה (mitswat Асээ postief заповедь ), исход из Египта в память חייך ימי כל “всю жизнь дней”, что означает: каждый день, в котором человек имеет дело с жизнью, а не с мертвых (Талмуд Jeroesjalmi) .4 Это относится к мицвот Асээ; в отличие от תעשה לא מצות (мицвот ло taäsee, запрещенные) (см. PeMaJa 1) 0,5 см. Галаха 2.6 является не столько из-за усталости, которая заменяет другой в проведении гроб, а скорее возможность каждому оценить заповедь “руководящих мертвых” выполнить (Раши) 7 Те, кто ожидают гроб еще не было очереди носить мертвых. Те, кто ходит за гроб уже имели свою очередь, при ношении мертвых. minhag в Нидерландах в том, что они вообще не запускается из гроба, за исключением тех, похороны leidt.8 самом деле у них есть заповедь носить мертвых уже выполнены, так что те могут за бар-мицвы теперь ходить с другой, а именно, чтение Шма, деятельности (см. Галаха 3). Ми Sjemeto Перек 3 Брахот 17b2 (будь они по-прежнему необходимы или нет), освобождаются от Sjemonee Esree.9 קברו את המת וחזרו После учета мертвых хоронили, и после того, как они вернулись (на кладбище) אם יכולין להתחיל ולגמור если их еще можно (Шема), чтобы начать и закончить עד שלא יגיעו לשורה יתחילו до condoleancerij они впервые достигли 10 будет (Шема должны) начать (читать). ואם לאו לא יתחילו Но она не запускается (если есть слишком мало времени, чтобы сделать это). העומדים בשורה הפנימיים פטורים והחיצונים חייבים Если во внутреннем ряду (для того, чтобы aveel соболезнуем) то освобождается (читать Шема). Но если стоит на наружной требуется (читать Шема). (נשים ועבדים וקטנים פטורים מק”ש ומן התפילין וחייבין בתפלה ובמזוזה ובברכת המזון) {женщин, служащих и дети освобождаются от чтения Шма и прокладка tefilien, но они обязаны Sjemonee Esree сказать и мезузы у входа в дом, чтобы подтвердить и сказать, Биркат hamazon} 0,11 גמ ” Гемара (Гемара устанавливает ограничение на освобождение для того, чтобы читать Шема). מוטל לפניו אין Если (тело умершего на унций в одной комнате), 12 да (это так, то действительно освобождены от чтения Шема) 13 ושאינו מוטל לפניו לא Но это не так, то нет (то обязан читать Шема) ורמינהי следующего возражения, однако (в Baraita) 14. מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר если Тело умершего себя (в том же доме или комнате), где плач tarries, она должна быть в другом доме (или помещения) есть. ואם אין לו בית אחר אוכל בבית חבירו И если не другая, надо еда в доме своего друга. ואם אין לו בית חבירו עושה מחיצה ואוכל Но если нет доме друга можно, то нужно сделать разделения (между ним и покойным), а затем можно затем съесть. ואם אין לו דבר לעשות מחיצה מחזיר פניו ואוכל А если нет материала, чтобы сделать разделение нужно повернуться лицом (умершего предотвратить) и едят. ואינו מיסב ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ואינו מברך ואינו מזמן Но надо niet9 Sjemonee Esree действительно установленные раввинами и не התורה מן מצות (мицва мин hatora, заповедь Торы). Кроме того, время, когда это допустимо сказать Sjemonee Esree гораздо больше, чем чтение Sjema.10 aveliem (rouwbedrijvenden) остаются на своих позициях, в то время как ряды людей пройти их вместе. Есть люди, то в этих строках или поощрение и утешительные слова uitgesproken.11 Этот текст будет обсуждаться в Брахот 20а. Вот источник из Талмуда в скобках geplaatst.12 тело умершего, а также מת (измерения) genoemd.13 Во времена Талмуда была дома часто комнату можно сказать, что здесь, в помещении дома также означает (см. Галаха 4) 0,14 Baraita не является редактором (рабби Иегуда Hanasi или раввин Иегуда Принц также призвал Ребби) включены в текст Misjna.Mi Sjemeto Перек 3 Брахот 17b3aanliggen или толка едят, не едят мяса и не пить вина и никто не может сказать благословение перед едой, и вы не Биркат hamazon zeggen.1515 По Тосафот говорит, что причина находится в Талмуд Брахот Jeroesjalmi, а именно: в честь мертвых, пока он еще не похоронен is.Mi Sjemeto Перек 3 Брахот 18a4 ואין מברכין עליו ואין מזמנין עליו не должны другие на унций благословение (Биркат hamazon) выражают ни унции может в качестве третьего человека, участвующие в mezoeman16 (для Брахот после еды). ופטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה также быть освобождены от чтения Шма и высказывание Sjemonee Esree и укладки tefilien и все (положительные) законы Торы, בשבת מיסב ואוכל בשר ושותה יין а в субботу можно сидеть 17 есть мясо и пить вино וומברך ומזמן ומברכין עליו ומזמנין עליו и у каждого есть благо для закуски и говорить Биркат hamazon. А также могут быть приглашены на mezoeman וחייב בכל המצות האמורות בתורה является обязательным и все положительные заповеди Торы из выполнять רשב”ג אומר מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן Рабби Шимон бен Гамлиэль говорит:.. rouwbedrijvende по мере необходимости на первой субботы заповеди связана сохранить все положительные заповеди Торы следовать א”ר יוחנן מאי בינייהו И рабби Йоханан спросил: что это (разногласия) между (Тана Кама нашей Мишны) 18, и он (рабби Шимон бен Гамлиэль) תשמיש המטה Существует разногласий между ними относительно допустимости? супружеского долга (в унциях, рабби Шимон бен Гамлиэль, этот факт далеко).. (Гемара возвращается к контрасту между Мишны и Baraita) איכא בינייהו קתני מיהת פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה В любом случае в Baraita считать, что (унций, хотя унций не тело умершего), освобождаются от чтения Шма, сказать Sjemonee Esree и укладки tefilien и все ( положительный) заповедей в Торе staan.19 אמר רב פפא תרגמא אמחזיר פניו ואוכל Рав Pappa говорит (вы можете увидеть контраст между Baraita и решить Мишны) по следующим Baraita интерпретировать (т.е. разница между Мишны и Baraita охватывает только том случае, если унций нет разделения между собой и мертвого может сделать) унции должны отвернуться от мертвых, eten.2016 Если есть три еврейских мужчин, бар-мицва может быть призвал mezoeman Брахот быть вынесен после закуски. унций здесь не может участвовать и не будут иметь mezoeman не легко и не может быть в mezoeman ответов, как приглашение к фактическому bensjen.17 Раньше было принято . сидеть или лежать на еду Гемара означает, что в этом смысле она разрешается в субботу в dineren.18 Тана Кама это тот, кто редактировал Мишне как таковой, то есть раввин Иегуда Hanasi или Rebbi.19 Другими словами: Это в отличие от Мишны в котором говорится, что только одно, освобождается от положительных заповедей Торы, когда мертвое тело перед ним. Это как унций, согласно Мишне только освобождаются, когда в непосредственной близости от умерших расположен (в том же доме или в одной комнате) .20 Таким образом, в соответствии с Рав Pappa унций только освобождаются от положительного заповеди в том случае, если он находится в одной комнате с мертвыми и не имеет никаких материалов, имеющихся в מחיצה (mechitsa, разделение ) провести различие между ним и мертвым. Если унций в этом случае будет выполнять положительные заповеди, такие, как чтение Шма, заявив, Брахот до или после еды или строительство tefilien, это было бы оскорблением мертвых. мертвыми,

집이 Sjemeto Perek 3 Berachot 17b In Korean language

מתני ‘Mishnah :

מי שמתו מוטל 그의 죽은 아들의 לפניו 그는 ligt1 פטור מק”ש ומן התפלה ומן התפילין Sjema2 reciteren3 Sjemonee Esree 필요하지 않으며 또한 말을하지 않으며 tefilien 놓고하지 않으며, ומכל מצות האמורות בתורה 또 하나는 모든 geboden4 면제 율법. נושאי המטה וחלופיהן וחלופי에 חלופיהן baar5의 통신 사업자들이 vervangers6 및 보충 את שלפני המטה ואת שלאחר המטה 바 또는 achter7가에 대해 이들이 있는지 여부, (긍정적인 계명 면제).

את שלפני המטה צורך בהם פטורים ואת שלאחר המטה צורך בהם חייבין ((다음은 상여 분들과 아직도 필요한 사람 :)을 적용 상여 전에 이들에 관하여 그리고 상여 뒤에 사람에 관하여 (곰에게 상여까지) (Shema 및 tefilien의 건설을 낭독에서) 면제됩니다. 상여 뒤에 그러나 이들은 (그들이 아직 바를 착용 봉사가 될 수 있더라도) (필수 mitzvot를 수행 진술한) 0.8 ואלו ואלו פטורים מן התפלה

어떤 경우에, 그 이전과 상여 뒤에 두

1인인 그가 이전에 죽은 사람; Mishnah 의미 : 언니, 오빠, 아버지, 어머니, 아들이나 딸이나 남편 혹은 아내. 일급 누군가 אנן로 간주됩니다

(온스, 슬픔에 빠져 있습니다) 죽은만큼 오래 매장되지 않습니다. 그런 다음 (Devariem 26:14 참조) אבל (aveel rouwbedrijvende)의 halachic 상태를 변경합니다.

이 halacha 1 참조하십시오.

죽음에 대해 슬퍼 하셔 하나가 이렇게 완벽하게 종사하기 때문에 3이 너무입니다. 남자 Shema의 암송에 집중을 할 수가 없었다. 이것은 그가 (Rashi) 성관계를 가진 적이 없다는 여성이 결혼하는 경우 Shema을 낭독 중 신랑의 면제의 경우 유사합니다.

그것이 Shema을 낭독 면제되는 이유는있다는 사실에있다

עשה מצוה (mitswat asee postief의 계명), 기념하기 위해 이집트에서 출 חייך ימי כל 뜻은 ‘평생 일’: 사람이 목숨을 걸고 거래하는 매일 매일이 아니라 죽은 (탈무드와 Jeroesjalmi).

4Bedoeld mitzvot asee; תעשה 달리 לא מצות (mitzvot 싸다 taäsee, 금단) (PeMaJa 1 참조).

5 halacha 2.

6 너무 많은 인한 피로까지 상여를 운반 할 때 서로를 대체하는 것이 아니라 모든 사람 (Rashi) 성취하기 위해 “죽은 지침”의 장난감을 평가하는 기회로하지 않습니다.

7 상여를 예상하는 사람은 아직 죽음을 입고 차례를 없었어요. 상여 뒤에 걷고있는 사람은 이미 죽은 사람을 나르는에서 차례 있었다. 네덜란드 minhag들은 일반적으로 장례식을 선도 하나의 예외와 함께 상여에서 실행하지 않는 것이있다.

8 그들은 착용의 장난감은 죽은 이미 있으므로 이행되어 이후 수 성인식 뒤에 이제 다른, 즉 Shema의 낭독, 활동 (halacha 3 참조). 사람

집이 Sjemeto Perek 3 Berachot 17b

2

(그들이 여전히 필요 여부) Sjemonee Esree.9 면제 קברו את המת וחזרו

그들은 죽은 이들을 묻어 버린거야, 이후 그들은 (묘지) 반환 후

אם יכולין להתחיל ולגמור 그들은 시작하고 완료 (Shema)가 아직도 가능하면 עד שלא יגיעו לשורה יתחילו 그들은 첫번째 condoleancerij에 도달하기 전에, 10 (Shema도 함) 시작 (암송) 것입니다. ואם לאו לא יתחילו하지만 (이 작업을 수행하기에는 너무 짧은 시간이있다면)가 시작되지 않습니다. העומדים בשורה הפנימיים פטורים והחיצונים חייבים 하나 (Shema들을 암송) 면제 후 (문상하다 aveel까지 순서대로) 내부 행의 경우. 그러나 바깥 하나에 한명 관중석은 (Shema을 암송하는)가 필요합니다.

(נשים ועבדים וקטנים פטורים מק”ש ומן התפילין וחייבין בתפלה ובמזוזה ובברכת המזון) {여성, 하인과 아이 Shema 및 tefilien의 부설을 낭독 면제지만, 그들은 말하고 Esree을 Sjemonee 필요하고있다 집 입구에 메이즈자}는 0.11을 확인하고 Birkat hamazon 인사를하고

גמ ‘Gemara :

(Gemara는 Shema을 암송하기 위해 면제에 대한 한도를 설정합니다.)

מוטל לפניו אין 경우 (같은 방에 온스에서 고인의 몸), 12 예 (이것은, Shema을 낭독에서 다음 실제로 면제) 0.13 ושאינו מוטל לפניו לא

하지만이 사건, 아니 (당시 하나 Shema을 암송 할 의무가있다)이 아닙니다. ורמינהי 다음 이의은 (baraita에서)하지만, 14 이루어집니다 :

מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר 눈물이 tarries 어디에 (같은 집 또는 방)을 자신이 고인의 시신이있다면, 그건 먹고 (또는 실) 다른 집 안에 있어야합니다. ואם אין לו בית אחר אוכל בבית 다른가 없다면 חבירו 그리고 여자는 자기 친구의 집에서 식사를해야합니다. ואם אין לו בית חבירו עושה מחיצה ואוכל하지만 거기있는 친구의 어떤 집이없는 사용할 수있는 경우, 그때 하나 분리해야합니다 (자신과 사망 사이) 후 한 후 먹을 수있다.

ואם אין לו דבר לעשות מחיצה מחזיר פניו ואוכל 그리고 어떤 재료 분리를 만들기 위해이 없다면 한 얼굴을하다 (막은 고인의)과 식사해야합니다. ואינו מיסב ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ואינו מברך ואינו מזמן하지만 하나가 안됩니다

9 Sjemonee Esree은 정말로 랍비 님들에 의해 설정되지 התורה מן מצות (장난감 분 hatora, 율법의 계명). 있습니다 또한, 시간이되면 그것은 더 이상 Shema을 낭독보다 Sjemonee Esree을 말할 허용됩니다.

사람의 행이 함께 그들을 통과하면서 10 aveliem (rouwbedrijvenden)는 그들의 위치에 남아 있습니다. 다음 행에있는 사람이나 음성 단어를 격려하고 위안 다음이 있습니다.

11이 텍스트는 Berachot 20A에서 논의된다. 여기서 괄호 안의 Gemara의 원천입니다.

사망자의 12 몸은도 מת는 (측정) 언급했다.

탈무드의 시간에서 13 하나가 실내 하우스와도 (halacha 4 참조) 의미가 있다고 말할 수있는 방에 자주 집했습니다.

14 baraita는 Mishnah에 텍스트를 포함 편집기 (랍비 Yehuda Hanasi 또는 랍비 Yehuda 왕자도 Rebbi라고도 함)가 아닙니다.

집이 Sjemeto Perek 3 Berachot 17b

3

접하다 아니면 먹을 기울고, 고기를 먹고도 와인을 마시지 않고는 아무도 먹기 ​​전에 축복을 받는다고 하겠 당신은 hamazon zeggen.15을 Birkat 필요가 없다

즉, 그것은 아직도 묻혀되지 않는 동안 죽은자를위한 추모 : Tosafot에 따르면 15 이유 탈무드 Berachot Jeroesjalmi에 있습니다 말한다.

집이 Sjemeto Perek 3 Berachot 18a

4

ואין מברכין עליו ואין מזמנין עליו 또한해야 축복 (Birkat hamazon) 표현도 있습니다 mezoeman16에 참여하는 세 번째 남자 (식사 후에 Berachot 경우) 등 온스위한 기타 온스입니다.

ופטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה도 Shema을 낭독 면제하고 Sjemonee Esree의와 율법에 누워 tefilien 모든 (긍정적인) 법률의 말씀,

בשבת מיסב ואוכל בשר ושותה יין지만 샤보스에 하나가 앉아 있습니다, 17 먹고 고기와 술을 와인 וומברך ומזמן ומברכין עליו ומזמנין עליו과 하나가 간식을위한 축복을 가지고 있으며, Birkat의 hamazon를 말한다. 또한 mezoeman 초대하실 수 있습니다 וחייב בכל המצות האמורות בתורה하고 수행하는 율법의 모든 긍정적인 계명을 필수입니다.

רשב”ג אומר מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן 랍비 Shimon 벤 Gamliel 말씀 :.로서 첫 안식일 계명에 필요한 rouwbedrijvende이 따르는 율법의 모든 긍정적인 계명을 유지하기 위해 바인딩되어 א”ר יוחנן מאי בינייהו 그리고 랍비 Yohanan 질문 : (의견의 차이) 18 (우리 Mishnah의 Tana Kama) 사이에 그는 (랍비 Shimon 벤 Gamliel) 란 무엇입니까? תשמיש המטה 결혼 의무 허가할 수 있음에 관한 그들 사이에 의견 차이가있다 (온스의; 랍비 Shimon 벤 Gamliel이 사실입니다.)

(Gemara은 Mishnah와 baraita 사이의 대조로 돌아갑니다.)

איכא​​ בינייהו קתני מיהת פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה

어떠한 경우에도, baraita는 가정 그렇기 Sjemonee Esree을 말하는, Shema을 낭독 면제 및 부설의 (온스 죽은 시체가되지 않더라도 온스)과 tefilien 율법 staan​​.19의 모든 (긍정적인) 계명의 אמר רב פפא תרגמא אמחזיר פניו ואוכל Rav Pappa은 말합니다 (당신이 baraita 사이의 명암을 변경하고 Mishnah을 해결할 수) baraita하여 같은 해석하는 다음 (즉, 그 차이 Mishnah와 baraita는 온스가 eten.20로, 죽음에서 떨어져 직면한다) 온스는 자신과 죽음 사이에는 분리 할 수​​없는 유일한 사건을 다루고

성인식은 mezoeman Berachot 위해 호출할 수 안될 3 유대인 남자가있다면 16 간식 후 발음한다. 온스 여기에 참여하지 않을 수 있으며 쉽지 않은 mezoeman를 설명할 수 있으며 답변이 실제 bensjen 불러 mezoeman로되어 있지 않을 수 있습니다.

17 이전에 그것은 식사에 앉아하거나 거짓말을 정의했습니다. Gemara이 의미에서 그것이 샤보스 저녁에 허용되는 것을 의미합니다.

18 Tana Kama는, 즉 랍비 Yehuda Hanasi 또는 Rebbi로 Mishna을 편집한 것입니다.

즉 19,이 하나만 율법의 긍정 mitzvot 시체가 그 앞에 면제되었다는 Mishnah와는 대조적이다. 하나는 면제 Mishnah에 따르면, 온스로있을 때 (같은 집 또는 동일한 객실)입니다 고인의 바로 인근 인치

20 그래서 Rav Pappa의 온스에 따르면 그가 죽은 같은 방에 있고 그와 죽은 구분하는 것은 מחיצה에 사용할 수있는 재료 (mechitsa, 울타리)이없는 경우에도 긍정적인 계명에서 불과 면제입니다. 이런 경우는 온스 등, Shema을 낭독 식사 전후 Berachot 말을하거나 tefilien 구축 등의 긍정적인 계명을 성취한다면,이 죽음에 대한 모욕이 될 것입니다. 결국, 죽은 사람,

집이 Sjemeto Perek 3 Berachot 17b1 מתני ‘Mishnah : מי שמתו מוטל 그의 죽은 아들의 לפניו 그는 ligt1 פטור מק”ש ומן התפלה ומן התפילין는 Sjema2 reciteren3 Sjemonee Esree 필요하지 않으며 또한 말을하지 않으며 tefilien 놓고하지; ומכל מצות האמורות בתורה 그것은 또한 모든 geboden4에서 율법이 면제됩니다. נושאי המטה וחלופיהן וחלופי에 חלופיהן baar5의 통신 사업자들이 vervangers6 및 보충 את שלפני המטה ואת שלאחר המטה 바 또는 achter7가에 대해 이들이 있는지 여부, (면제에서 긍정 계명). את שלפני המטה צורך בהם פטורים ואת שלאחר המטה צורך בהם חייבין (상여 앞에 이들에 관하여 그리고 상여 뒤에 사람에 관하여 (다음은 상여 분들 :)을 적용하고 여전히 필수 (곰까지 상여를위한) (Shema 및 tefilien의 건설을 낭독에서) 면제됩니다. 상여 뒤에 그러나 이들은 (그들이 아직 바를 착용 봉사가 될 수 있더라도) (상기 mitzvot 배터지게)이 필요합니다 0.8 ואלו ואלו פטורים מן התפלה 어떤 경우에, 그 전과 뒤의 두 상여 staan​​1인인 그를 전에 죽은 한, Mishnah 의미 : 언니, 오빠, 아버지, 어머니, 아들 니나 딸, 남편이나 아내. 일급 누군가가 죽은만큼 אנן (온스, 슬픔에 빠져 있습니다)을 간주됩니다 매장되지 않습니다. 그런 אבל (aveel rouwbedrijvende)의 halachic 상태를 변경 (Devariem 참조 26:14) 0.2 죽은 위해 슬퍼 하셔 하나 때문에 완전히 종사 인지도 때문에 halacha 1.3 이건 참조하십시오. 사람은 Shema의 암송에 집중을 할 수가 것입니다. 이것은 신랑의 면제의 경우 유사 그는 성관계 (Rashi)를 가진 적이 한 여자를 취하면. Shema을 낭독 중 하나가 Shema을 낭독 면제되는 이유는 עשה מצוה (mitswat asee postief의 계명이라는 사실에있다 ), 이집트에서 출이 기념하는 חייך ימי כל 뜻은 ‘평생 일 “사람이 인생에서가 아니라 죽은 (탈무드 Jeroesjalmi) 0.4이 mitzvot asee를 의미를 다루고있는 매일; תעשה 달리 לא מצות (mitzvot 싸다 taäsee, 금단)은 (PeMaJa 1 참조) 0.5 halacha 2.6은 그것이 이렇게 많은 상여를 운반에 다른 대체 피로로 인해 아닌 참조 아니라 모든 기회를 버리는 (Rashi) 0.7을 완수하기 위해 “죽은 지침”의 장난감을 평가하기 위해 상여 아직 죽음을 입고 차례를 없었어요. 예상 자들은 상여 뒤에 걷고있는 사람은 이미 차례가 있었 죽은를 입을 때. 네덜란드 minhag들은 일반적으로 실제로 그들이 죽은이 이미 그 수, 성취되지를 입고의 장난감을 가지고 그 장례식 leidt.8를 제외한 상여에서 실행하지 않는 것이있다 술집 장난감은 이제 다른, 즉 Sjemonee Esree.9 면제 Shema, 활동 (halacha 3 참조). 미 Sjemeto Perek 3 Berachot 17b2 (그들이 여전히 필요 여부)의 낭독 קברו את המת 도보 וחזרו 허용 후 죽은 묻혀, 그리고 그들이 돌아온 후 (묘지)가 אם יכולין להתחיל ולגמור 그들은 그들이 먼저 condoleancerij 10에 도달 עד שלא יגיעו לשורה יתחילו 전에 시작하고 완료 (Shema)가 아직도 가능하면 될 (Shema도 함) 시작 (암송). ואם לאו לא יתחילו하지만 (이 작업을 수행하기에는 너무 짧은 시간이있다면)가 시작되지 않습니다. העומדים בשורה הפנימיים פטורים והחיצונים חייבים (aveel하기 위해서는 내부 행의 경우 문상하다)는 다음 하나 (Shema들을 암송) 면제입니다. 그러나 바깥 하나에 한 스탠드가 필요한 경우 (Shema들을 암송하면서). (נשים ועבדים וקטנים פטורים מק”ש ומן התפילין וחייבין בתפלה ובמזוזה ובברכת המזון) {여성, 하인과 아이 Shema 및 tefilien의 부설을 낭독 면제지만, 그들은 말하고 Esree을 Sjemonee해야하고 집 입구에 메이즈자가 Birkat hamazon} 0.11 גמ ‘을 확인하고 말씀 Gemara (Gemara은 Shema을 암송하기 위해 감면에 한도를 설정합니다.) מוטל לפניו אין 경우 (같은 방에 온스에서 고인의 몸), 12 예 (그것이, 낭독에서 다음 참으로 면제 Shema) 0.13 ושאינו מוטל לפניו לא하지만, 이것은 그렇지 않습니다, 아니 (당시 하나 Shema을 암송 할 의무가있다) ורמינהי 다음에 반대합니다 (baraita에서)하지만, 14 이루어집니다 :. מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר 경우 눈물이 tarries 어디에 (같은 집 또는 방)을 자신이 고인의 본문은, 이제 식사 (또는 실) 다른 집에 있어야합니다. 다른이 없다하더라도 ואם אין לו בית אחר אוכל בבית חבירו 그리고, 하나가되어야 그의 친구의 집에서 음식. ואם אין לו בית חבירו עושה מחיצה 친구의 집은를 사용할 수없는 경우 ואוכל 그러나, 그때 한 분리해야합니다 (자신과 사망 사이) 후 한 후 먹을 수있다. ואם אין לו דבר לעשות מחיצה מחזיר פניו ואוכל 그리고 어떤 재료 분리를 만들기 위해이 없다면 한 얼굴을하다 (막은 고인의)와 식사를해야합니다. ואינו מיסב ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ואינו מברך ואינו מזמן하지만 한가지해야 niet9 Sjemonee Esree은 정말로 랍비 님들에 의해 설정된다 아니라 התורה מן מצות (장난감 분 hatora, 율법의 계명). 또한, 그것이 더 이상 Sjema.10를 낭독의 그것보다 Sjemonee Esree을 말할 허용 시간 사람의 행이 함께 그들을 통과하는 동안 av​​eliem은 (rouwbedrijvenden), 그들의 위치에 남아 있습니다. 이러한 행에있는 사람이나 단어 uitgesproken.11이 텍스트는 Berachot 20A에서 논의됩니다 격려와 위안 그때 있습니다. 여기 소스입니다 Gemara의 괄호 geplaatst.12에 탈무드의 시간에서 사망자도 מת (측정) genoemd.13의 몸은 집은 종종 하나 (보고 여기에 실내 하우스와도 의미가 있다고 말할 수있는 방이 었어요 halacha 4) 0.14는 baraita는 텍스트 Misjna.Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 17b3aanliggen 또는 기울고가 먹을 고기를 먹지 어떠한 포도주를 마시는 게에 포함된 편집기 (랍비 Yehuda Hanasi 또는 랍비 Yehuda 왕자도 Rebbi이라고도 함)되지 않습니다 그것은 여전히​​ is.Mi Sjemeto Perek 3 묻었되지 않는 동안, 즉 죽은 사람을 지켜주면 : 하나는 먹기 전에 축복을 말할 수 있으며 Tosafot에 따르면 그 이유는 탈무드 Berachot Jeroesjalmi에서 발견되고 있다고 hamazon zeggen.1515을 Birkat 없습니다 Berachot 18a4 ואין מברכין עליו ואין מזמנין עליו 또한해야 온스 축복 (Birkat hamazon) 표현도 있습니다 mezoeman16에 참여하는 세 번째 남자 (식사 후에 Berachot 경우) 등 온스을 위해 다른 사람. ופטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה 또한 Shema을 낭독 면제하고 Sjemonee Esree의와 율법에 tefilien 모든 (긍정적인) 법칙을 세우고의 말씀, בשבת מיסב ואוכל בשר ושותה יין지만 샤보스에 하나가 앉아 있습니다 17 먹는 고기와 술을 와인 וומברך ומזמן ומברכין עליו ומזמנין עליו과 하나가 간식을위한 축복을 가지고 있으며, Birkat의 hamazon를 말한다. 또한 mezoeman 초대하실 수 있습니다 וחייב בכל המצות האמורות בתורה 의무이며 율법의 모든 긍정적인 계명에서 수행하기 위해 רשב”ג אומר מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן 랍비 Shimon 벤 Gamliel 말씀 :..로서 첫 안식일 계명에 필요한 rouwbedrijvende이 따르는 율법의 모든 긍정적인 계명을 유지하기 위해 바인딩되어 א”ר יוחנן מאי בינייהו 그리고 랍비 Yochanan가 물었다 : (의견의 차이) 18 (우리 Mishnah의 Tana Kama) 사이에 무엇 그가 (랍비 Shimon 벤 Gamliel) תשמיש המטה의 허가할 수 있음에 관한 그들 사이에 의견 차이가있다? 결혼의 의무 (온스의;까지 랍비 Shimon 벤 Gamliel,이 사실).. (Gemara은 Mishnah와 baraita 사이의 대조에 반환) איכא בינייהו קתני מיהת פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה 어떠한 경우 baraita은 (온스 온스 죽은 시체가되지 않더라도) Sjemonee Esree 말씀으로하고 누워 tefilien 모든 (중, Shema을 낭독 면제한다고 가정합니다 율법 staan​​.19 긍정) 계명 אמר רב פפא תרגמא אמחזיר פניו ואוכל Rav Pappa은 말합니다 (당신이 baraita 사이의 명암을보고 baraita에 의해) Mishnah를 해결할 수없는 상태로 (해석하는 다음 즉, 그 Mishnah과 차이점 baraita는 성인식 될 수있는 세 유대인 남자가있다면 온스 eten.2016으로, 죽음에서 떨어져 직면한다) 온스는 자신과 죽음 사이에는 분리 할 수​​없는 유일한 사건을 다루고 mezoeman Berachot 촉구 간식 후 발음한다. 여기 온스 참여하지 않을 수 있으며 쉽지 않은 mezoeman를 설명할 것이며 실제 bensjen.17에게 초대장 등 mezoeman 답변에 없을 수도 이전은 관습이었다 . 앉아 있거나 식사에 누워 Gemara이 의미에서 그것은 dineren.18 Tana Kama에 샤보스에 허용되는 것을 의미하는 것은 즉 같은, 즉 랍비 Yehuda Hanasi 또는 Rebbi.19로 Mishna을 편집한 하나입니다 : 이것은 면제 Mishnah에 따르면, 한 사람 앞에 시체가. 그것은 온스과 같습니다 율법의 긍정적인 mitzvot 면제되었다는 Mishnah과는 달리에있을 때 고인의 바로 인근에서 Rav Pappa의 온스에 의하면, 따라서 0.20 (같은 집 또는 같은 객실에서) 위치 (mechitsa, 분리 그가 죽은 같은 방에 있고 מחיצה에 사용할 수있는 재료가없는 경우에도 긍정적인 계명에서 불과 면제 ) 사람과 죽은 사람 사이에 차별. 이런 경우는 온스 등, Shema을 낭독 식사 전후 Berachot 말을하거나 tefilien를 구축하는 등 긍정적인 계명을 성취한다면,이 모욕이 될 것입니다 죽었어요. 실제로 죽은

 

Mi Sjemeto Perek 3 Berakhot 17b in French

1

מתני ‘Mishna:

מי שמתו מוטל לפניו Celui dont morte pour lui ligt1 פטור מק”ש ומן התפלה ומן התפילין n’avez pas besoin de Sjema2 Esree reciteren3 Sjemonee et aussi pour ne pas dire et ne pas porter tefilien; ומכל מצות האמורות בתורה aussi l’un est exonéré de toute l’geboden4 Torah. נושאי המטה וחלופיהן וחלופי חלופיהן Les transporteurs de la baar5 et leurs suppléants vervangers6 et à la את שלפני המטה ואת שלאחר המטה qu’il s’agisse de la barre ou achter7 sont, (sont exemptés de commandements positifs).

את שלפני המטה צורך בהם פטורים ואת שלאחר המטה צורך בהם חייבין (En ce qui concerne ceux d’avant la bière et à l’égard de ceux qui sont derrière le cercueil (Ce qui suit s’applique :) celles pour la bière et ceux qui sont encore nécessaires (à la bière à l’ours) sont exonérés (de réciter le Shema et la construction de tefilien). Mais ceux qui sont derrière le cercueil (même si elles peuvent toujours être de service à porter la barre) sont nécessaires (la susmentionnée pour remplir les mitsvot) .8 ואלו ואלו פטורים מן התפלה

Dans tous les cas, à la fois ceux devant et derrière le cercueil

1 Une personne dont la mort avant lui; veux dire par la Michna: un frère, soeur, père, mère, fils ou fille ou un mari ou une épouse. Quelqu’un dans le premier degré est considéré comme un אנן

(Onces, soit une deuil) aussi longtemps que les morts ne sont pas enterrés. Puis changer le statut halakhique de la אבל (aveel une rouwbedrijvende) (voir Devariem 26:14).

2 Voir halakha 1.

3 C’est ainsi parce que celui qui pleure pour les morts est donc pleinement engagée. L’homme ne pouvait pas se concentrer sur la récitation du Shema. Cela ressemble à l’affaire de l’exemption de l’époux de la récitation du Shema s’il se marie avec une femme qui n’a jamais eu des rapports sexuels (Rachi).

La raison pour laquelle il est exempté de réciter le Shema réside dans le fait qu’il s’agit d’un

עשה מצוה (ASEE mitswat un commandement postief), l’exode d’Egypte pour commémorer חייך ימי כל “tous vos jours de la vie” qui signifie: Chaque jour, dans lequel l’homme traite de la vie et non pas avec le (Talmud morts Jeroesjalmi).

4Bedoeld l’ASEE mitsvot; contrairement תעשה לא מצות (mitzvot lo taäsee, l’interdit) (voir PeMaJa 1).

5 Voir halakha 2.

6 Il n’est pas tant due à la fatigue qui remplacent les uns les autres lors de l’exécution de la bière, mais plutôt à tout le monde la possibilité d’évaluer la mitsva de “guider les morts” pour remplir (Rachi).

7 Ceux qui anticipent la bière n’ont pas encore eu son tour porter les morts. Ceux qui marchent derrière le cercueil ont déjà eu un tour à la réalisation de la mort. Le minhag aux Pays-Bas, c’est qu’ils ne sont généralement pas courir à partir de la bière à l’exception de celui qui conduit les funérailles.

8 Ils ont depuis la mitsva de porter les morts déjà été remplies, et peuvent donc ceux qui sont maintenant derrière le bar-mitsva de l’autre, à savoir, la récitation du Shema, l’activité (voir halakha 3).

Mi Sjemeto Perek 3 Berakhot 17b

2

(Si elles sont toujours nécessaires ou non) exonérés de l’Sjemonee Esree.9 קברו את המת וחזרו

Après avoir enterré les morts, et après leur retour (le cimetière)

אם יכולין להתחיל ולגמור eux si il est toujours possible (le Shema) pour commencer et finir עד שלא יגיעו לשורה יתחילו avant d’avoir atteint le premier condoleancerij, 10 serait (le Shema doit) commencer (à réciter). ואם לאו לא יתחילו Mais il ne démarre pas (si il ya trop peu de temps pour ce faire). העומדים בשורה הפנימיים פטורים והחיצונים חייבים Si, dans la rangée intérieure (en vue de condoléances aveel) alors on est exonéré (à réciter le Shema). Mais si on se tient à l’externe est nécessaire (à réciter le Shema).

(נשים ועבדים וקטנים פטורים מק”ש ומן התפילין וחייבין בתפלה ובמזוזה ובברכת המזון) {Les femmes, les serviteurs et les enfants sont exonérés de la récitation du Shema et la pose de tefilien, mais ils sont tenus de Sjemonee Esree à dire et un mezouza à l’entrée de la maison pour confirmer et-à-dire Birkat Hamazon} 0.11

גמ ‘Guemara:

(La Guemara fixe une limite sur l’exemption pour réciter le Shema).

מוטל לפניו אין Si le (corps du défunt à des onces dans la même chambre), 12 oui (c’est le cas, en effet exonérés de la récitation du Shema) .13 ושאינו מוטל לפניו לא

Mais ce n’est pas le cas, pas (alors on est obligé de réciter le Shema). ורמינהי L’objection suivante est faite, toutefois (dans une Baraïta) 14:

מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר si le corps du défunt lui-même (dans la même maison ou la chambre) est l’endroit où les pleurs tarde, il doit être dans une autre maison (ou chambre) manger. ואם אין לו בית אחר אוכל בבית חבירו Et si aucun autre n’a, il faut manger dans la maison de son ami. ואם אין לו בית חבירו עושה מחיצה ואוכל Mais s’il n’ya pas de maison d’un ami est disponible, alors il faut faire une séparation (entre lui et le défunt), puis on peut alors manger.

ואם אין לו דבר לעשות מחיצה מחזיר פניו ואוכל Et si aucun matériel doit faire une séparation, il faut tourner son visage (de la personne décédée évitée) et de manger. ואינו מיסב ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ואינו מברך ואינו מזמן Mais il ne faut pas

9 Le Esree Sjemonee est en effet fixé par les rabbins et n’est pas התורה מן מצות (mitsva min hatora, un commandement Torah). En outre, le moment où il est permis de dire Sjemonee Esree beaucoup plus longue que celle de réciter le Shema.

10 Le aveliem (le rouwbedrijvenden) restent dans leurs positions, tandis que les rangées de personnes les transmettre. Il ya ensuite les personnes dans ces lignes ou en encourageant et réconfortant paroles.

11 Ce texte est discuté dans Berakhot 20a. Voici la source de la Guemara entre parenthèses.

12 Le corps du défunt, également מת (mesure) mentionnée.

13 Dans le temps du Talmud était la maison souvent dans une pièce, on peut dire qu’ici avec la maison de chambre signifiait aussi (voir halakha 4).

14 Un Baraïta n’est pas l’éditeur (Rabbi Yéhouda Hanassi ou le rabbin Yehuda le prince a également appelé Rebbi) inclus un texte dans la Michna.

Mi Sjemeto Perek 3 Berakhot 17b

3

jouxtent ou se penchant manger, ne pas manger de la viande et boire plus de vin et personne ne dirait bénédiction avant de manger et vous n’avez pas à Birkat Hamazon zeggen.15

15 Selon Tossafot dit que la raison se trouve dans le Talmud Berakhot Jeroesjalmi: à savoir, pour honorer les morts alors qu’il n’est toujours pas enterré.

Mi Sjemeto Perek 3 Berakhot 18a

4

ואין מברכין עליו ואין מזמנין עליו ne devrait pas non once d’autres pour la bénédiction (Birkat Hamazon) expresse, ni peut les onces que le troisième homme participant à mezoeman16 (pour la Berakhot après les repas).

ופטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה également être exonérés de la récitation du Shema et la parole de l’Esree Sjemonee et de tefilien pose et toutes les lois (positif) dans la Torah,

בשבת מיסב ואוכל בשר ושותה יין mais le Chabbat, on peut s’asseoir, 17 vins manger de la viande et de boire וומברך ומזמן ומברכין עליו ומזמנין עליו et on a la bénédiction pour la collation et dire Hamazon Birkat. Et aussi peut être invité à mezoeman וחייב בכל המצות האמורות בתורה et il est obligatoire de tous les commandements positifs de la Torah à effectuer.

רשב”ג אומר מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן Rabbi Shimon ben Gamliel dit:. Rouwbedrijvende comme l’exige sur le premier Chabbat commandements est lié à garder tous les commandements positifs de la Torah à suivre א”ר יוחנן מאי בינייהו Et Rabbi Yohanan a demandé: quel est (la différence d’opinion) entre (le Kama Tana de notre Michna) 18 et il (Rabbi Shimon ben Gamliel)? תשמיש המטה Il ya un désaccord entre eux concernant la licéité de l’obligation matrimoniale (d’onces; Rabbi Shimon ben Gamliel est de ce fait).

(La Guemara revient sur le contraste entre la Mishna et le Baraïta).

איכא ​​בינייהו קתני מיהת פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה

Dans tous les cas, la Baraïta supposer qu’ils (les onces, même si les onces pas le corps des morts) est exonérée de réciter le Shema, de dire la Esree Sjemonee et de la pose et tefilien de tous les commandements (positif) dans la Torah staan.19 אמר רב פפא תרגמא אמחזיר פניו ואוכל Rav Pappa dit (vous pouvez changer le contraste entre la Baraïta et de résoudre la Michna) par Baraïta comme suit à interpréter (c’est à dire que la différence entre le Mishna et le Baraïta ne couvre que le cas que les onces a pas de séparation entre lui et les morts peuvent faire) des onces doit faire face à l’écart entre les morts, à eten.20

16 Si il ya trois hommes juifs qui bar-mitsva peut être appelé à mezoeman Berakhot être prononcée après la collation. Les onces ici ne peuvent pas participer et compteront pour le mezoeman pas facile et peut-être pas dans le mezoeman réponses appellent à la bensjen réelle.

17 Auparavant, il était de coutume de s’asseoir ou de s’allonger sur le repas. La Guemara signifie que, dans ce sens, il est autorisé sur le dîner Chabbat.

18 Le Kama Tana est celui qui a édité la Mishna en tant que telle, c’est à dire le rabbin Yehuda Hanassi ou Rebbi.

19 En d’autres termes, il s’agit en revanche de la Michna qui stipule que seul est exempté de l’mitsvot positives de la Torah, quand le corps mort devant lui. L’un est le nombre d’onces, selon le seul exempté Mishnah où dans le voisinage immédiat de la personne décédée est (dans la même maison ou dans la même pièce).

20 Ainsi, selon Rav Pappa once n’est exempté de commandements positifs dans le cas où il est dans la même pièce que le mort et n’a pas de documentation à la disposition מחיצה (mechitsa, une clôture) faire la différence entre lui et les morts. Si le nombre d’onces dans ce cas répondrait à un commandement positif, telles que la récitation du Shema, en disant Berakhot avant ou après les repas ou la construction tefilien, ce serait une insulte aux morts. Après tout, l’homme mort,

Mi Sjemeto Perek 3 Berakhot 17b1 מתני ‘Mishna: מי שמתו מוטל לפניו Celui dont morte pour lui ligt1 פטור מק”ש ומן התפלה ומן התפילין n’avez pas besoin de Sjema2 Esree reciteren3 Sjemonee et aussi pour ne pas dire et ne pas porter tefilien; ומכל מצות האמורות בתורה il est également exempt de toute geboden4 de la Torah. נושאי המטה וחלופיהן וחלופי חלופיהן Les transporteurs de la baar5 et leurs suppléants vervangers6 et à la את שלפני המטה ואת שלאחר המטה qu’il s’agisse de la barre ou achter7 sont, (sont exemptés de commandements positifs). את שלפני המטה צורך בהם פטורים ואת שלאחר המטה צורך בהם חייבין (En ce qui concerne ceux d’avant la bière et à l’égard de ceux qui sont derrière le cercueil (Ce qui suit s’applique :) celles pour la bière et encore nécessaires (pour la bière à l’ours) sont exonérés (de réciter le Shema et la construction de tefilien). Mais ceux qui sont derrière le cercueil (même si elles peuvent toujours être de service à porter la barre) sont nécessaires (les mitsvot précitée à remplir) .8 ואלו ואלו פטורים מן התפלה En tout cas, à la fois ceux devant et derrière le cercueil staan1 Celui dont morts avant lui; veux dire par la Michna: une sœur, frère, père, mère, fils ou d’une fille ou un mari ou une épouse. Quelqu’un dans le premier degré est considéré comme une אנן (onces, soit une deuil) aussi longtemps que les morts ne sont pas enterrés. Puis changer le statut halakhique de la אבל (aveel une rouwbedrijvende) (voir Devariem 26:14) 0.2 Voir halakha 1.3 Le présent est ainsi parce que celui qui pleure pour les morts est donc pleinement engagée. homme ne serait pas se concentrer sur la récitation du Shema. Cela ressemble à l’affaire de l’exemption de l’époux de réciter le Shema s’il se marie avec une femme qui n’a jamais eu des rapports sexuels (Rachi). La raison pour laquelle personne n’est exempté de réciter le Shema réside dans le fait qu’il s’agit d’un עשה מצוה (ASEE mitswat un commandement postief ), l’exode d’Egypte pour commémorer חייך ימי כל “tous vos jours de la vie” qui signifie: Chaque jour, dans lequel l’homme traite de la vie et non pas avec les morts (Talmud Jeroesjalmi) .4 Il s’agit de l’ASEE mitsvot; contrairement תעשה לא מצות (mitzvot lo taäsee, l’interdit) (voir PeMaJa 1) .5 Voir halakha 2.6 Il n’est pas tant due à la fatigue qui remplace un autre dans l’exercice de la bière, mais plutôt à chacun la possibilité pour évaluer la mitsva de “guider les morts” pour remplir (Rachi) .7 ceux qui anticipent la bière n’ont pas encore eu son tour porter les morts. Ceux qui marchent derrière le cercueil ont déjà eu un tour lorsque vous portez la mort. Le minhag aux Pays-Bas, c’est qu’ils ne sont généralement pas courir à partir de la bière à l’exception de ceux leidt.8 funérailles En effet, ils ont la mitsva de porter les morts déjà été remplies, et peuvent donc ceux qui derrière le bar-mitsva maintenant marcher de l’autre, à savoir, la récitation du Shema, l’activité (voir halakha 3). Mi Sjemeto Perek 3 Berakhot 17B2 (si elles sont encore nécessaires ou non) exonérés de l’Sjemonee Esree.9 קברו את המת וחזרו Après avoir laissé les morts sont enterrés, et après leur retour (le cimetière) אם יכולין להתחיל ולגמור si eux est encore possible (le Shema) pour commencer et finir עד שלא יגיעו לשורה יתחילו avant leur première condoleancerij atteint 10 serait (le Shema doit) commencer (à réciter). ואם לאו לא יתחילו Mais il ne démarre pas (si il ya trop peu de temps pour ce faire). העומדים בשורה הפנימיים פטורים והחיצונים חייבים Si, dans la rangée intérieure (en vue de aveel condole) alors on est exonéré (à réciter le Shema). Mais si on se tient à l’externe est nécessaire (à réciter le Shema). (נשים ועבדים וקטנים פטורים מק”ש ומן התפילין וחייבין בתפלה ובמזוזה ובברכת המזון) {femmes, les fonctionnaires et les enfants sont exonérés de la récitation du Shema et la pose de tefilien, mais ils sont tenus de Sjemonee Esree à dire et une mezouza à l’entrée de la maison pour confirmer et-à-dire Birkat Hamazon} 0,11 גמ ‘ Guemara (La Guemara fixe une limite sur l’exemption pour réciter le Shema). מוטל לפניו אין Si le (corps du défunt à des onces dans la même chambre), 12 oui (c’est le cas, en effet exonérés de réciter le Shema) .13 ושאינו מוטל לפניו לא Mais ce n’est pas le cas, pas (alors on est obligé de réciter le Shema) ורמינהי L’objection suivante est faite, toutefois (dans une Baraïta) 14:. מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר si corps du défunt lui-même (dans la même maison ou la chambre) est l’endroit où les pleurs tarde, il doit être dans une autre maison (ou chambre) manger. ואם אין לו בית אחר אוכל בבית חבירו Et si aucun autre n’a, il faut nourriture dans la maison de son ami. ואם אין לו בית חבירו עושה מחיצה ואוכל Mais s’il n’ya pas de maison d’un ami est disponible, alors il faut faire une séparation (entre lui et le défunt), puis on peut alors manger. ואם אין לו דבר לעשות מחיצה מחזיר פניו ואוכל Et si aucun matériel doit faire une séparation, il faut tourner son visage (de la personne décédée évitée) et de manger. ואינו מיסב ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ואינו מברך ואינו מזמן Mais on devrait niet9 Le Esree Sjemonee est en effet fixé par les rabbins et n’est pas התורה מן מצות (mitsva min hatora, un commandement Torah). En outre, le moment où il est permis de dire Sjemonee Esree beaucoup plus longue que celle de la récitation de la Sjema.10 Le aveliem (le rouwbedrijvenden) restent dans leurs positions, tandis que les rangées de personnes les transmettre. Il ya ensuite les personnes dans ces lignes ou en encourageant et réconfortant mots uitgesproken.11 Ce texte sera discuté dans Berakhot 20a. Voici le code source de la Guemara entre parenthèses geplaatst.12 Le corps du défunt, également מת (mesure) genoemd.13 Dans le temps du Talmud était la maison souvent d’une salle, on peut dire qu’ici avec la maison de chambre signifiait aussi (voir halakha 4) .14 Un Baraïta n’est pas l’éditeur (Rabbi Yéhouda Hanassi ou le rabbin Yehuda le prince a également appelé Rebbi) inclus dans le texte Misjna.Mi Sjemeto Perek 3 Berakhot 17b3aanliggen ou sur les pelouses manger, ne pas manger de la viande et boire plus de vin et on ne peut pas dire la bénédiction avant de manger et vous n’avez pas Birkat Hamazon zeggen.1515 Selon Tossafot dit que la raison se trouve dans le Talmud Berakhot Jeroesjalmi: à savoir, pour honorer les morts alors qu’il n’est toujours pas enterré is.Mi Sjemeto Perek 3 Berakhot 18a4 ואין מברכין עליו ואין מזמנין עליו ne devrait pas non pour d’autres les onces la bénédiction (Birkat Hamazon) expresse, ni peut les onces que le troisième homme participant à mezoeman16 (pour la Berakhot après les repas). ופטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה également être exonérés de la récitation du Shema et la parole de l’Esree Sjemonee et de la pose tefilien et toutes les lois (positif) dans la Torah, בשבת מיסב ואוכל בשר ושותה יין mais le Chabbat, on peut s’asseoir , 17 vins manger de la viande et de boire וומברך ומזמן ומברכין עליו ומזמנין עליו et on a la bénédiction pour la collation et dire Hamazon Birkat. Et aussi peut être invité à mezoeman וחייב בכל המצות האמורות בתורה est obligatoire et tous les commandements positifs de la Torah à partir de pour effectuer רשב”ג אומר מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן Rabbi Shimon ben Gamliel dit:.. rouwbedrijvende comme l’exige sur le premier Chabbat commandements est lié à garder tous les commandements positifs de la Torah à suivre א”ר יוחנן מאי בינייהו Et Rabbi Yo’hanan demanda: ce qui est (la différence d’opinion) entre (le Kama Tana de notre Michna) 18 et il (Rabbi Shimon ben Gamliel) תשמיש המטה Il ya un désaccord entre eux sur la licéité de la? devoir conjugal (d’onces; Rabbi Shimon ben Gamliel, de ce fait loin).. (La Guemara revient sur le contraste entre la Mishna et le Baraïta) איכא בינייהו קתני מיהת פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה Dans tous les cas est la Baraïta supposer que (les onces, même si les onces pas le corps des morts) est exempté de la récitation du Shema, de dire la Esree Sjemonee et de la pose tefilien et tous ( positif) commandements de la Torah staan.19 אמר רב פפא תרגמא אמחזיר פניו ואוכל Rav Pappa dit (vous pouvez voir le contraste entre la Baraïta et de résoudre la Michna) par Baraïta comme suit à interpréter (c’est à dire que la différence entre la Mishna et le Baraïta ne couvre que le cas que les onces a pas de séparation entre lui et les morts peuvent faire) des onces doit faire face à l’écart entre les morts, à eten.2016 Si il ya trois hommes juifs qui bar-mitsva peut être appelé à mezoeman Berakhot être prononcée après la collation. Les onces ici ne peuvent pas participer et compteront pour le mezoeman pas facile et peut-être pas dans les réponses mezoeman comme une invitation à la bensjen.17 réelle Autrefois on avait coutume de . de s’asseoir ou de s’allonger sur le repas La Guemara signifie que, dans ce sens, il est autorisé sur le Chabbath à dineren.18 Le Kama Tana est celui qui a édité la Mishna en tant que telle, c’est à dire le rabbin Yehuda Hanassi ou Rebbi.19 En d’autres termes: Ceci est en contraste avec la Michna qui stipule que seul est exempté de l’mitsvot positives de la Torah, quand le corps mort devant lui. Il est aussi onces, selon le seul exempté Mishnah où dans le voisinage immédiat de la personne décédée situé (dans la même maison ou dans la même pièce) .20 Ainsi, selon Rav once Pappa n’est exempté de commandements positifs dans le cas où il est dans la même pièce que le mort et n’a pas de documentation à la disposition מחיצה (mechitsa, une séparation ) faire la différence entre lui et les morts. Si le nombre d’onces dans ce cas répondrait à un commandement positif, telles que la récitation du Shema, en disant Berakhot avant ou après les repas ou la construction tefilien, ce serait un affront les morts. Les morts en effet,

Mi Sjemeto Perek 3 Berajot 17b

1

מתני “Mishná: In Spanish

מי שמתו מוטל לפניו Aquel cuya muerte le ligt1 פטור מק”ש ומן התפלה ומן התפילין no es necesario que Sjema2 Esree reciteren3 Sjemonee y también por no decir, y no dictar tefilien; ומכל מצות האמורות בתורה también se encuentra exenta de todo el geboden4 Torá. נושאי המטה וחלופיהן וחלופי חלופיהן Los portadores de la baar5 y sus vervangers6 y suplentes a la את שלפני המטה ואת שלאחר המטה ya sean de la barra o achter7 son, (están exentos de mandamientos positivos).

את שלפני המטה צורך בהם פטורים ואת שלאחר המטה צורך בהם חייבין (Con respecto a los que antes de que el féretro y con respecto a los que están detrás del féretro (se aplica lo siguiente :) las del féretro y los que todavía es necesario (para el féretro de oso) están exentos (de recitar el Shemá y la construcción de tefilien). Pero los que están detrás del féretro (aunque todavía puede estar al servicio de llevar la barra) son obligatorios (el mencionada para cumplir con las mitzvot) .8 ואלו ואלו פטורים מן התפלה

En cualquier caso, tanto los que antes y detrás del ataúd

1 Una persona cuya muerte antes que él, con una media por la Mishná: una hermana, hermano, padre, madre, hijo o hija o esposo o esposa. Alguien en el primer grado se considera una אנן

(Onzas, un duelo), siempre y cuando los muertos no están enterrados. A continuación, cambie el estado de la אבל halájico (aveel un rouwbedrijvende) (véase Devariem 26:14).

2 Véase la halajá 1.

3 Esto es así porque quien está de luto por los muertos es, pues, plenamente comprometidos. El hombre no podía concentrarme en la recitación del Shemá. Esto se asemeja al caso de la exención de la preparación de recitar el Shemá si se casa con una mujer que nunca tuvo relaciones sexuales (Rashi).

La razón de que está exento de recitar el Shemá radica en el hecho de que es un

עשה מצוה (mitswat ASEE un mandamiento postief), el éxodo de Egipto para conmemorar חייך ימי כל “todos los días de la vida” que significa: Todos los días en que el hombre se ocupa de la vida y no con los muertos (Talmud Jeroesjalmi).

4Bedoeld la ASEE mitzvot, a diferencia de תעשה לא מצות (mitzvot he taäsee, lo prohibido) (véase PeMaJa 1).

5 Véase la halajá 2.

6 No es tanto debido a la fatiga que se reemplazan unos a otros cuando se lleva el féretro, sino más bien a todo el mundo la oportunidad de evaluar la mitzvá de “guiar a los muertos” de cumplir (Rashi).

7 Los que anticipan el féretro aún no han tenido un turno llevaba a los muertos. Los que andan detrás del féretro ya han tenido un cambio de sentido en llevar a los muertos. El minhag en los Países Bajos es que generalmente no se ejecutan desde el féretro, con la excepción de uno que lleva el funeral.

8 Desde entonces, han de llevar la mitzvá a los muertos ya se han cumplido, por lo que pueden los que están ahora detrás del bar mitzvah de la otra, a saber, la recitación del Shemá, la actividad (véase la Halajá 3).

Mi Sjemeto Perek 3 Berajot 17b

2

(Si siguen siendo necesarios o no) estarán exentas de la Sjemonee Esree.9 קברו את המת וחזרו

Después de enterrar a los muertos, y después de su regreso (el cementerio)

אם יכולין להתחיל ולגמור ellos si todavía es posible (el Shema) para iniciar y terminar עד שלא יגיעו לשורה יתחילו antes de llegar a la primera condoleancerij, 10 sería (el Shema debe) comenzar (a rezar). ואם לאו לא יתחילו Pero no se inicia (si hay muy poco tiempo para hacer esto). העומדים בשורה הפנימיים פטורים והחיצונים חייבים Si en la fila interior (con el fin de dar el pésame aveel) entonces uno está exento (a recitar el Shemá). Pero si uno está parado en el exterior se requiere (para recitar el Shemá).

(נשים ועבדים וקטנים פטורים מק”ש ומן התפילין וחייבין בתפלה ובמזוזה ובברכת המזון) {mujeres, sirvientes y los niños están exentos de recitar el Shemá y la colocación de tefilien, pero están obligados a Sjemonee Esree que decir y un mezuzá en la entrada de la casa para confirmar y decir Birkat Hamazón} .11

גמ ‘Guemará:

(El Talmud establece un límite en la exención con el fin de recitar el Shemá).

מוטל לפניו אין Si el (cuerpo del difunto en las onzas en el mismo cuarto), 12 sí (lo es, de hecho exento de recitar el Shemá) .13 ושאינו מוטל לפניו לא

Pero este no es el caso, no (en ese entonces uno está obligado a recitar el Shemá). ורמינהי La siguiente objeción se hace, sin embargo (en una baraita) 14:

מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר si el cuerpo del propio fallecido (en la misma casa o habitación) es donde el llanto se demora, tiene que ser en otra casa (o sala) comer. ואם אין לו בית אחר אוכל בבית חבירו Y si no tiene otra, hay que comer en la casa de su amigo. ואם אין לו בית חבירו עושה מחיצה ואוכל Pero si no hay una casa de un amigo está disponible, entonces se debe hacer una separación (entre él y el fallecido) y entonces uno puede comer entonces.

ואם אין לו דבר לעשות מחיצה מחזיר פניו ואוכל Y si no hay material tiene que hacer una separación hay que volver la cara (de la persona fallecida evitado) y comer. ואינו מיסב ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ואינו מברך ואינו מזמן pero no se debe

9 El Esree Sjemonee está fijado de hecho por los rabinos y no es התורה מן מצות (mitzvá min hatora, un mandamiento de la Torá). Por otra parte, el momento en que es permitido decir Sjemonee Esree mucho más largo que el de recitar el Shemá.

10 El aveliem (el rouwbedrijvenden) permanecen en sus posiciones, mientras que las filas de personas que pasan a lo largo. Hay, entonces, la gente en estas filas o alentar y consolar a las palabras habladas.

11 Este texto se discute en Berajot 20a. Aquí es la fuente de la Guemará entre paréntesis.

12 El cuerpo del fallecido, también מת (medición) mencionado.

13 En la época del Talmud era la casa a menudo en una habitación se puede decir que aquí, con casa de habitación también significa (véase la halajá 4).

14 Una baraita no es el editor (Rabí Yehuda Hanasi o rabino Yehuda el Príncipe también llamado Rabí) incluye el texto de la Mishná.

Mi Sjemeto Perek 3 Berajot 17b

3

lindan o inclinarse comer, no comer carne y beber vino y nadie diría que la bendición antes de comer y que no tiene que Birkat Hamazón zeggen.15

15 Según Tosafot dice que la razón se encuentra en el Talmud Berajot Jeroesjalmi: es decir, para honrar a los muertos mientras que todavía no se ha enterrado.

Mi Sjemeto Perek 3 Berajot 18a

4

ואין מברכין עליו ואין מזמנין עליו Tampoco es admisible que otros oz para la bendición (Birkat Hamazón) expresa ni las onzas de mayo como el tercer hombre participa en mezoeman16 (para el Berajot después de las comidas).

ופטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה También estarán exentos de recitar el Shemá y la palabra del Esree Sjemonee y por la que se tefilien y todas las leyes (positivo) en la Torá,

בשבת מיסב ואוכל בשר ושותה יין, pero en Shabat uno se siente de mayo, 17 de vino comiendo carne y bebiendo וומברך ומזמן ומברכין עליו ומזמנין עליו y uno tiene la bendición de la merienda y decir Birkat Birkat. Y también pueden ser invitados a mezoeman וחייב בכל המצות האמורות בתורה y es obligatoria todos los mandamientos positivos de la Torá para llevar a cabo.

רשב”ג אומר מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן Rabí Shimon ben Gamliel dice:. Rouwbedrijvende como se requiere en el primer mandamientos de Shabat está obligado a guardar todos los mandamientos positivos de la Torá a seguir א”ר יוחנן מאי בינייהו Y el rabino Yohanan pregunta: ¿qué es (la diferencia de opinión) entre (el Kama Tana de nuestra Mishná) 18 y (Rabí Shimon ben Gamliel)? תשמיש המטה Hay un desacuerdo entre ellos respecto a la licitud de la obligación civil (de onzas, el rabino Shimon ben Gamliel es a este hecho).

(La Guemará vuelve al contraste entre la Mishná y la baraita).

איכא ​​בינייהו קתני מיהת פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה

En cualquier caso, la baraita asumir que ellos (los de onzas, aunque no las onzas que el cuerpo de los muertos) está exento de recitar el Shemá, de decir la Esree Sjemonee y de la imposición y tefilien de todos los mandamientos (positivo) en la Torá staan.19 אמר רב פפא תרגמא אמחזיר פניו ואוכל Rav Pappa dice (usted puede cambiar el contraste entre la baraita y resolver la Mishná) por baraita de la siguiente manera de interpretar (es decir, que la diferencia entre el Mishná y la baraita cubre sólo el caso de que las onzas no hay separación entre él y los muertos pueden hacer) las onzas debe quedar visible de entre los muertos, para eten.20

16 Si hay tres hombres judíos que mitzvah de la barra pueden ser llamados para mezoeman Berajot ser pronunciada después de la merienda. Las onzas aquí no pueden participar y contará para el mezoeman no es fácil y no puede estar en el mezoeman responde a la llamada en el bensjen real.

17 Antes era la costumbre de sentarse o acostarse en la comida. La Guemará quiere decir que en este sentido, se permite en la cena de Shabat.

18 La Tana Kama es el que editó la Mishná como tal, es decir, el rabino Yehuda Hanasi o Rabí.

19 En otras palabras, esto es, en contraste con la Mishná que dice que sólo está exenta de las mitzvot de la Torá positivo cuando el cuerpo muerto antes que él. Uno de ellos es como oz, de acuerdo con la única exenta Mishná cuando en la vecindad inmediata del difunto es (en la misma casa o en la misma habitación).

20 Así que de acuerdo a Rav Pappa oz es sólo exentos de mandamientos positivos en el caso de que él está en la misma habitación que los muertos y no tiene material disponible para מחיצה (mechitsa, una valla) para diferenciar entre él y los muertos. Si las onzas en ese caso sería cumplir con un precepto positivo, como recitar el Shemá, diciendo Berajot antes o después de las comidas o la construcción de tefilien, esto sería un insulto a los muertos. Después de todo, el hombre muerto,

Mi Sjemeto Perek 3 Berajot 17b1 מתני “Mishná: מי שמתו מוטל לפניו Aquel cuya muerte le ligt1 פטור מק”ש ומן התפלה ומן התפילין no es necesario que Sjema2 Esree reciteren3 Sjemonee y también por no decir, y no dictar tefilien; ומכל מצות בתורה האמורות es también exentos de todos los geboden4 de la Torá. נושאי המטה וחלופיהן וחלופי חלופיהן Los portadores de la baar5 y sus vervangers6 y suplentes a la את שלפני המטה ואת שלאחר המטה ya sean de la barra o achter7 son, (están exentos de mandamientos positivos). את שלפני המטה צורך בהם פטורים ואת שלאחר המטה צורך בהם חייבין (Con respecto a los de antes el féretro y con respecto a los que están detrás del féretro (se aplica lo siguiente :) las del féretro y todavía se requiere (para el féretro de oso) están exentos (de recitar el Shemá y la construcción de tefilien). Pero los que están detrás del féretro (aunque todavía puede estar al servicio de llevar el bar) se requieren (las mitzvot mencionado para cumplir) .8 ואלו ואלו פטורים מן התפלה En cualquier caso, tanto los que antes y detrás del féretro staan1 Uno cuya muerte antes que él, con una media por la Mishná: una hermana, hermano, padre, madre, hijo o la hija o el marido o la esposa. Alguien en el primer grado se considera una אנן (onzas, un duelo), siempre y cuando los muertos no están enterrados. A continuación, cambie el estado de la אבל halájico (aveel un rouwbedrijvende) (véase Devariem 26:14) 0.2 Ver halajá 1,3 Esto es así porque quien está de luto por los muertos es, pues, plenamente comprometidos. El hombre no se concentraría en la recitación del Shemá. Esto se asemeja al caso de la exención del novio de recitar el Shemá si se casa con una mujer que nunca tuvo relaciones sexuales (Rashi). La razón de que uno está exento de recitar el Shemá radica en el hecho de que se trata de un עשה מצוה (mitswat ASEE un mandamiento postief ), el éxodo de Egipto para conmemorar חייך ימי כל “todos los días de la vida” que significa: Todos los días en que el hombre se ocupa de la vida y no con los muertos (Talmud Jeroesjalmi) .4 Se refiere a la ASEE mitzvot; a diferencia de תעשה לא מצות (mitzvot he taäsee, lo prohibido) (véase PeMaJa 1) Ver 0.5 halajá 2.6 no es tanto debido a la fatiga que sustituye a otra en la realización de las andas, sino más bien a todo el mundo la oportunidad de para evaluar la mitzvá de “guiar a los muertos” de cumplir (Rashi) .7 Los que anticipan el féretro aún no han tenido un turno llevaba a los muertos. Los que andan detrás del féretro ya han tenido un turno cuando se lleva a los muertos. El minhag en los Países Bajos es que generalmente no se ejecutan desde el féretro, con la excepción de los funerales leidt.8 efecto que tiene la mitzvá de llevar a los muertos ya se han cumplido, por lo que pueden los detrás del bar mitzvah ya caminar por la otra, a saber, la recitación del Shemá, la actividad (véase la Halajá 3). Mi Sjemeto Perek 3 Berajot 17b2 (si todavía son necesarios o no) estarán exentas de la Sjemonee Esree.9 קברו את המת וחזרו Después de dejar que los muertos enterrados, y después de su regreso (el cementerio) אם יכולין להתחיל ולגמור si les es posible (el Shema) para iniciar y terminar עד שלא יגיעו לשורה יתחילו antes de que primero alcanzó el 10 condoleancerij sería (el Shema debe) comenzar (a rezar). ואם לאו לא יתחילו Pero no se inicia (si hay muy poco tiempo para hacer esto). העומדים בשורה הפנימיים פטורים והחיצונים חייבים Si en la fila interior (con el fin de aveel pésame), entonces uno está exento (a recitar el Shemá). Pero si uno está parado en el exterior se requiere (para recitar el Shemá). (נשים ועבדים וקטנים פטורים מק”ש ומן התפילין וחייבין בתפלה ובמזוזה ובברכת המזון) {la Mujer, los funcionarios y los niños están exentos de recitar el Shemá y la colocación de tefilien, pero están obligados a Sjemonee Esree que decir y una mezuzá en la entrada de la casa para confirmar y decir Birkat Hamazón} .11 גמ ‘ Guemará (El Talmud establece un límite en la exención con el fin de recitar el Shemá). מוטל לפניו אין Si el (cuerpo del difunto en las onzas en el mismo cuarto), 12 sí (lo es, de hecho exento de recitar el Shema) .13 ושאינו מוטל לפניו לא Pero este no es el caso, no (en ese entonces uno está obligado a recitar el Shemá) ורמינהי La siguiente objeción se hace, sin embargo (en una baraita) 14:. מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר si cuerpo de la fallecida a sí mismo (en la misma casa o habitación) es donde el llanto se demora, tiene que ser en otra casa (o sala) comer. ואם אין לו בית אחר אוכל בבית חבירו Y si no tiene otra, se debe comida en la casa de su amigo. ואם אין לו בית חבירו עושה מחיצה ואוכל Pero si no hay una casa de un amigo está disponible, entonces se debe hacer una separación (entre él y el fallecido) y entonces uno puede comer entonces. ואם אין לו דבר לעשות מחיצה מחזיר פניו ואוכל Y si no hay material tiene que hacer una separación hay que volver la cara (de la persona fallecida evitado) y comer. ואינו מיסב ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ואינו מברך ואינו מזמן pero uno debe niet9 El Esree Sjemonee está fijado de hecho por los rabinos y no es התורה מן מצות (mitzvá min hatora, un mandamiento de la Torá). Por otra parte, el momento en que es permitido decir Sjemonee Esree mucho más largo que el de recitar el Sjema.10 El aveliem (el rouwbedrijvenden) permanecen en sus posiciones, mientras que las filas de personas que pasan a lo largo. Hay, pues, la gente en estas filas o alentar y consolar a las palabras uitgesproken.11 Este texto será discutido en Berajot 20a. Aquí está la fuente de la Guemará en soportes geplaatst.12 El cuerpo del fallecido, también מת (medición) genoemd.13 En la época del Talmud era la casa a menudo una habitación se puede decir que aquí, con casa de habitación también significaba (ver Halajá 4) 0.14 Una baraita no es el editor (Rabí Yehuda Hanasi o rabino Yehuda el Príncipe también llamado Rabí) incluido en el texto Misjna.Mi Sjemeto Perek 3 Berajot 17b3aanliggen o inclinados comer, no comer carne y beber vino y uno no puede decir la bendición antes de comer y no Birkat Hamazón zeggen.1515 Según Tosafot dice que la razón se encuentra en el Talmud Berajot Jeroesjalmi: es decir, para honrar a los muertos, mientras que todavía no está enterrada is.Mi Sjemeto Perek 3 Berajot 18a4 ואין מברכין עליו ואין מזמנין עליו Tampoco hay otras para las onzas de la bendición (Birkat Hamazón) expresa ni las onzas de mayo como el tercer hombre participa en mezoeman16 (para el Berajot después de las comidas). ופטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה También estarán exentos de recitar el Shemá y la palabra del Esree Sjemonee y por la que se tefilien y todas las leyes (positivo) en la Torá, בשבת מיסב ואוכל בשר ושותה יין, pero en Shabat uno puede sentarse , 17 de vino de comer carne y beber וומברך ומזמן ומברכין עליו ומזמנין עליו y uno tiene la bendición de la merienda y decir Birkat Birkat. Y también pueden ser invitados a mezoeman וחייב בכל המצות האמורות בתורה es obligatoria y todos los mandamientos positivos de la Torá de la para llevar a cabo רשב”ג אומר מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן Rabí Shimon ben Gamliel dice:.. rouwbedrijvende como se requiere en el primer mandamientos de Shabat está obligado a guardar todos los mandamientos positivos de la Torá a seguir א”ר יוחנן מאי בינייהו Y Rabí Iojanán le preguntó: ¿cuál es (la diferencia de opinión) entre (el Kama Tana de nuestra Mishná) 18 y (Rabí Shimon ben Gamliel) תשמיש המטה Hay un desacuerdo entre ellos respecto a la licitud de la? deber conyugal (de onzas, el rabino Shimon ben Gamliel, este hecho hasta ahora).. (La Guemará vuelve al contraste entre la Mishná y la baraita) איכא בינייהו קתני מיהת פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה En cualquier caso, Se supone que la baraita (las onzas, aunque no las onzas que el cuerpo de los muertos) está exento de recitar el Shemá, de decir la Esree Sjemonee y de la imposición y la tefilien (todos positivo) mandamientos de la Torá staan.19 אמר רב פפא תרגמא אמחזיר פניו ואוכל Rav Pappa dice (se puede ver el contraste entre la baraita y resolver la Mishná) por baraita de la siguiente manera de interpretar (es decir, que la diferencia entre la Mishná y el baraita cubre sólo el caso de que las onzas no hay separación entre él y los muertos pueden hacer) las onzas debe quedar visible de entre los muertos, para eten.2016 Si hay tres hombres judíos que mitzvah de la barra puede ser pidió mezoeman Berajot ser pronunciada después de la merienda. Las onzas de aquí no pueden participar y contará para el mezoeman no es fácil y no puede estar en las respuestas mezoeman como una invitación a la actual bensjen.17 Antiguamente era costumbre . para sentarse o tumbarse en la comida La Guemará quiere decir que en este sentido, está permitido en Shabat a dineren.18 La Tana Kama es el que editó la Mishná como tal, es decir, el rabino Yehuda Hanasi o Rebbi.19 En otras palabras: Esto está en contraste con la Mishná que se afirma que sólo uno está exento de las mitzvot positivo de la Torá cuando el cuerpo muerto delante de él. Es como oz, de acuerdo con la única exenta Mishná cuando en la vecindad inmediata del difunto encuentra (en la misma casa o en la misma habitación) .20 Por lo tanto, de acuerdo a Rav oz Pappa es sólo exentos de mandamientos positivos en el caso de que él está en la misma habitación que los muertos y no tiene material disponible para מחיצה (mechitsa, una separación ) para diferenciar entre él y los muertos. Si las onzas en ese caso sería cumplir con un precepto positivo, como recitar el Shemá, diciendo Berajot antes o después de las comidas o la construcción de tefilien, esto sería una afrenta los muertos. Los muertos en efecto,

מי סדזשעמעטאָ פּערעק 3 בעראַטשאָט 17ב in Jiddisj

1

מתני ‘משנה:

מי שמתו מוטל לפניו ער וועמענס טויט פֿאַר אים ליגט1 פטור מק”ש ומן התפלה ומן התפילין טאָן ניט דאַרפֿן צו סדזשעמאַ2 רעסיטערענ3 סדזשעמאָנעע עסרעע און אויך ניט צו זאָגן און נישט צו לייגן טעפיליען, ומכל מצות האמורות בתורה אויך איינער איז פּאָטער פון אַלע די געבאָדענ4 תורה. נושאי המטה וחלופיהן וחלופי חלופיהן די קעריערז פון די באַאַר5 און זייער ווערוואַנגערס6 און אָלטערנייץ צו דער את שלפני המטה ואת שלאחר המטה צי די זיין פֿאַר די באַר אָדער אַטשטער7 ביסט, (ביסט פּאָטער פון positive מצוות).

את שלפני המטה צורך בהם פטורים ואת שלאחר המטה צורך בהם חייבין (מיט רעספּעקט צו יענע איידער די ביר און מיט רעספּעקט צו יענע הינטער די ביר (די ווייַטערדיק אַפּלייז :) יענע פֿאַר די ביר און די נאָך דארף (צו די ביר צו טראָגן) זענען פּאָטער (פון ריסייטינג די שעמאַ און די קאַנסטראַקשאַן פון טעפיליען). אבער די הינטער די ביר (אפילו אויב זיי דאָך קענען זיין פון דינסט צו טראָגן דעם באַר) זענען פארלאנגט (די אַפאָרסעד צו מקיים מיטזוואָט) 0.8 ואלו ואלו פטורים מן התפלה

אין קיין פאַל, אי די פריער און הינטער די ביר

1 א מענטש וועמענס טויט פֿאַר אים, מיינען דורך די משנה: אַ שוועסטער, ברודער, פאטער, מוטער, זון אָדער טאָכטער אָדער מאַן אָדער פרוי. עמעצער אין דער ערשטער שטאַפּל איז געהאלטן אַ אנן

(אָונסעס, אַ גריווינג) ווי לאַנג ווי דער טויט זענען ניט בעריד. און טוישן די האַלאַטשיק סטאַטוס פון די אבל (אַוועעל אַ ראָווובעדרידזשווענדע) (זען דעוואַריעם 26:14).

2 זע האַלאַטשאַ 1.

3 דאס איז אַזוי ווייַל איינער וואס מאָרנז פֿאַר די טויט איז אַזוי גאָר פאַרקנאַסט. דער מענטש קען ניט קאַנסאַנטרייט אויף די רעסאַטיישאַן פון די שעמאַ. דעם ריזעמבאַלז די קאַסטן פון דער באַפרייַונג פון די כאָסן פון ריסייטינג די שעמאַ אויב ער חתונה אַ פרוי וואס קיינמאָל האט באַטזיונגען (ראַשי).

די סיבה אַז עס איז פּאָטער פון ריסייטינג די שעמאַ ליגט אין דעם פאַקט אַז עס איז אַ

עשה מצוה (מיצוואַט אַסעע אַ פּאָסטיעף געבאָט), די יעציע פון ​​מצרים צו קאַמעמערייט חייך ימי כל “אַלע אייער לעבן טעג” וואָס מיטל: יעדער טאָג אין וועלכע מענטשן דילז מיט לעבן און ניט מיט דעם טויט (גמרא דזשעראָעסדזשאַלמי).

4בעדאָעלד די מיטזוואָט אַסעע, ניט ענלעך תעשה לא מצות (מיטזוואָט אט טאַäסעע, די פאַרבאָטן) (זען פּעמאַדזשאַ 1).

5 זע האַלאַטשאַ 2.

6 עס איז נישט אַזוי פיל רעכט צו מידקייַט אַז פאַרבייַטן יעדער אנדערע ווען קעריינג די ביר, אָבער גאַנץ צו אַלעמען די געלעגנהייט צו אַססעסס די מיצוואַ פון “גיידינג די טויט” צו מקיים (ראַשי).

7 יענע וואס ריכטנ די ביר האָבן ניט נאָך האט אַ קער ווערינג דער טויט. די וואס גיין הינטער די ביר האָבן שוין געהאט אַ דרייַ אין קעריינג דער טויט. די מינהאַג אין די נעטהערלאַנדס איז אַז זיי בכלל טאָן ניט לויף פון די ביר מיט די ויסנעם פון איינער וואס פירט די לעווייַע.

8 זיי האָבן זינט דער מיצוואַ פון ווערינג דער טויט שוין געווען מקיים, אַזוי קענען די וואס זענען איצט הינטער די באַר מיצוואַ די אנדערע, ניימלי, די רעסאַטיישאַן פון די שעמאַ, טעטיקייט (זען האַלאַטשאַ 3).

מי סדזשעמעטאָ פּערעק 3 בעראַטשאָט 17ב

2

(צי זיי זענען נאָך דארף אָדער ניט) פּאָטער פון דער סדזשעמאָנעע עסרעע.9 קברו את המת וחזרו

נאָך זיי בעריד די טויט, און נאָך זיי אומגעקערט (די בייס – וילעם)

אם יכולין להתחיל ולגמור זיי אויב עס איז נאָך מעגלעך (די שעמאַ) צו אָנהייב און ענדיקן עד שלא יגיעו לשורה יתחילו איידער זיי ריטשט די ערשטער קאָנדאָלעאַנסערידזש, 10 וואָלט זיין (דעם שעמאַ זאָל) נעמען (צו פאָרלייענען). ואם לאו לא יתחילו אבער עס טוט נישט אָנהייב (אויב עס איז צו קליין צייַט צו טאָן דעם). העומדים בשורה הפנימיים פטורים והחיצונים חייבים אויב אין די ינער שורע (אין סדר צו קאָנדאָלע אַוועעל) דעמאָלט איינער איז פּאָטער (צו פאָרלייענען דעם שעמאַ). אבער אויב איינער שטייט אין די ויסווייניקסט איינער איז פארלאנגט (צו פאָרלייענען דעם שעמאַ).

(נשים ועבדים וקטנים פטורים מק”ש ומן התפילין וחייבין בתפלה ובמזוזה ובברכת המזון) {פרויען, קנעכט און קינדער זענען פּאָטער פון ריסייטינג די שעמאַ און די ארויפלייגן פון טעפיליען, אָבער זיי זענען פארלאנגט צו סדזשעמאָנעע עסרעע צו זאָגן און אַ מעזוזע בייַ די אַרייַנגאַנג פון די הויז צו באַשטעטיקן און צו זאָגן בירקאַט האַמאַזאָן} .11

גמ ‘געמאָרע:

(די גמרא שטעלט אַ שיעור אויף דער באַפרייַונג אין סדר צו פאָרלייענען דעם שעמאַ).

מוטל לפניו אין אויב די (גוף פון דער פאַרשטאָרבן בייַ די אונסעס אין דער זעלביקער חדר), 12 יאָ (עס איז, און טאַקע פּאָטער פון ריסייטינג די שעמאַ) 0.13 ושאינו מוטל לפניו לא

אבער דעם איז נישט דער פאַל, ניט (דעמאָלט איינער איז אַבליידזשד צו פאָרלייענען דעם שעמאַ). ורמינהי דער ווייַטער אַבדזשעקשאַן איז געמאכט, אָבער (אין אַ באַראַיטאַ) 14:

מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר אויב דער גוף פון דער פאַרשטאָרבן זיך (אין דער זעלביקער הויז אָדער חדר) איז ווו די געוויין טאַרריעס, עס מוזן זיין אין אן אנדער הויז (אָדער חדר) עסן. ואם אין לו בית אחר אוכל בבית חבירו און אויב קיין אנדערער האט, מען מוזן עסן אין די הויז פון זיין פרייַנד. ואם אין לו בית חבירו עושה מחיצה ואוכל אבער אויב עס איז קיין הויז פון אַ פרייַנד איז פאַראַנען, דעמאָלט איינער מוזן מאַכן אַ צעשיידונג (צווישן זיך און די פאַרשטאָרבן) און דעמאָלט איינער קען דעריבער עסן.

ואם אין לו דבר לעשות מחיצה מחזיר פניו ואוכל און אויב ניט מאַטעריאַל האט צו מאַכן אַ צעשיידונג מען מוזן קער זיין פּנים (פון די פאַרשטאָרבן אַווערטאַד) און עסן. ואינו מיסב ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ואינו מברך ואינו מזמן אבער איינער זאָל ניט

9 די סדזשעמאָנעע עסרעע איז טאַקע באַשטימט דורך די רבנים און איז ניט התורה מן מצות (מיצוואַ מין האַטאָראַ, אַ תורה געבאָט). דערצו, די צייַט ווען עס איז קאָשער צו זאָגן סדזשעמאָנעע עסרעע פיל מער ווי אַז פון ריסייטינג די שעמאַ.

10 די אַוועליעם (די ראָווובעדרידזשווענדען) בלייַבן אין זייער שטעלעס, בשעת די ראָוז פון מענטשן פאָרן זיי צוזאמען. עס זענען דעמאָלט די מענטשן אין די ראָוז אָדער ינקעראַדזשינג און קאַמפערטינג ווערטער גערעדט.

11 דאס טעקסט איז דיסקאַסט אין בעראַטשאָט 20אַ. דאָ איז די מקור פון די גמרא אין בראַקיץ.

12 דער גוף פון דער פאַרשטאָרבן, אויך מת (מעזשערמאַנט) דערמאנט.

13 אין די צייַט פון די גמרא איז געווען דער הויז אָפֿט אין אַ צימער איינער קענען זאָגן אַז דאָ מיט חדר הויז אויך מענט (זען האַלאַטשאַ 4).

14 א באַראַיטאַ איז ניט דער רעדאַקטאָר (רבי יעהודאַ האַנאַסי אָדער רבי יעהודאַ דער שר אויך גערופן רעבבי) אַרייַנגערעכנט טעקסט אין די משנה.

מי סדזשעמעטאָ פּערעק 3 בעראַטשאָט 17ב

3

אַבאַט אָדער לינינג עסן, ניט עסן פלייש און טרינקען קיין ווייַן און קיין איינער וואָלט זאָגן ברכה פֿאַר עסן און איר טאָן ניט האָבן צו בירקאַט האַמאַזאָן זעגגענ.15

15 לויט צו טאָסאַפאָט זאגט די סיבה איז געפונען אין גמרא בעראַטשאָט דזשעראָעסדזשאַלמי: ניימלי, צו באַערן דעם טויט בשעת עס איז נאָך ניט בעריד.

מי סדזשעמעטאָ פּערעק 3 בעראַטשאָט 18אַ

4

ואין מברכין עליו ואין מזמנין עליו אויך זאָל אנדערע אונסעס פֿאַר דער ברכה (בירקאַט האַמאַזאָן) אויסדריקן אדער זאל די אונסעס ווי דער דריטער מענטש פּאַרטיסאַפּייטינג אין מעזאָעמאַנ16 (פֿאַר די בעראַטשאָט נאָך מילז).

ופטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה אויך זיין פּאָטער פון ריסייטינג די שעמאַ און דער ווארט פון די סדזשעמאָנעע עסרעע און פון ארויפלייגן טעפיליען און אַלע (positive) געזעצן אין די תורה,

בשבת מיסב ואוכל בשר ושותה יין אָבער אויף שבת איינער זאל זיצן, 17 עסן פלייש און טרינקט ווייַן וומברך ומזמן ומברכין עליו ומזמנין עליו און איינער האט די ברכה פֿאַר דעם פֿאַרבייַסן און זאָגן בירקאַט האַמאַזאָן. און אויך קענען זיין פארבעטן צו מעזאָעמאַן וחייב בכל המצות האמורות בתורה און עס איז מאַנדאַטאָרי אַלע positive מצוות פון דער תורה צו דורכפירן.

רשב”ג אומר מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן רבי שימאָן בן גאַמליעל זאגט: ראָווובעדרידזשווענדע ווי פארלאנגט אויף דער ערשטער שבת מצוות איז פארבונדן צו האַלטן אַלע די positive מצוות פון דער תורה צו נאָכפאָלגן. א”ר יוחנן מאי בינייהו און רבי יאָהאַנאַן געפרעגט: וואָס איז (די חילוק פון מיינונג) צווישן (די טאַנאַ קאַמאַ פון אונדזער משנה) 18 און ער (רבי שימאָן בן גאַמליעל)? תשמיש המטה עס איז אַ ומהעסקעם צווישן זיי וועגן די פּערמיססיביליטי פון די מעראַטאַל פליכט (פון אונסעס, רבי שימאָן בן גאַמליעל איז צו דעם פאַקט).

(די גמרא קערט צו דער קאַנטראַסט צווישן דער משנה און די באַראַיטאַ).

איכא ​​בינייהו קתני מיהת פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה

אין קיין פאַל, די באַראַיטאַ יבערנעמען אַז זיי (די אונסעס, אפילו כאָטש די אונסעס ניט דער גוף פון דער טויט) איז פּאָטער פון ריסייטינג די שעמאַ, פון זאגן די סדזשעמאָנעע עסרעע און פון ארויפלייגן און טעפיליען פון אַלע (positive) מצוות אין די תורה סטאַאַנ.19 אמר רב פפא תרגמא אמחזיר פניו ואוכל ראַוו פּאַפּאַ זאגט (איר קענען טוישן די קאַנטראַסט צווישן די באַראַיטאַ און סאָלווע די משנה) דורך באַראַיטאַ ווי גייט צו טייַטשן (ד”ה אַז די חילוק צווישן די משנה און די באַראַיטאַ קאָווערס בלויז די פאַל אַז די אונסעס קיין צעשיידונג צווישן זיך און דעם טויט קענען מאַכן) די אונסעס מוזן פּנים אַוועק פון די טויט, צו עטענ.20

16 אויב עס זענען דרייַ ייִדיש מענטשן וואס באַר מיצוואַ זאל גערופן ווערן פֿאַר מעזאָעמאַן בעראַטשאָט זיין פּראַנאַונסט נאָך דעם פֿאַרבייַסן. די אונסעס דאָ קען ניט אָנטייל נעמען און וועט ציילן פֿאַר די מעזאָעמאַן ניט גרינג און זאל ניט זיין אין דער מעזאָעמאַן ענטפֿערס רופן אין די פאַקטיש בענסדזשען.

17 פּרעוויאָוסלי עס איז דער מנהג צו זיצן אָדער ליגן אויף דער מאָלצייַט. די גמרא מיטל אַז אין דעם זינען עס איז דערלויבט אויף שבת מיטאָג.

18 די טאַנאַ קאַמאַ איז דער איינער וואס עדיטיד די מישנאַ ווי אַזאַ, ד”ה רבי יעהודאַ האַנאַסי אָדער רעבבי.

19 אין אנדערע ווערטער, דאָס איז אין קאַנטראַסט צו דער משנה וואָס שטאטן אַז נאָר איינער איז פּאָטער פון דער positive מיטזוואָט פון דער תורה ווען דער טויט גוף פֿאַר אים. איינער איז ווי אונסעס, לויט צו דער משנה בלויז פּאָטער ווען אין די באַלדיק געגנט פון דער פאַרשטאָרבן איז (אין דער זעלביקער הויז אָדער אין די זעלבע פּלאַץ).

20 אזוי לויט צו ראַוו פּאַפּאַ אונסעס איז בלויז פּאָטער פון positive מצוות אין די געשעעניש אַז ער איז אין די זעלבע פּלאַץ ווי די טויט און האט ניט מאַטעריאַל פאַראַנען צו מחיצה (מעטשיצאַ, אַ פּלויט) צו דיפערענשיייט צווישן אים און דעם טויט. אויב די אונסעס אין אַז פאַל וואָלט מקיים אַ positive געבאָט, אַזאַ ווי ריסייטינג די שעמאַ, געזאגט בעראַטשאָט פריער אָדער נאָך מילז אָדער בנין טעפיליען, דעם וואָלט זיין אַ באַליידיקונג צו די טויט. נאָך אַלע, דער טויט מענטש,

מי סדזשעמעטאָ פּערעק 3 בעראַטשאָט 17ב1 מתני ‘משנה: מי שמתו מוטל לפניו ער וועמענס טויט פֿאַר אים ליגט1 פטור מק”ש ומן התפלה ומן התפילין טאָן ניט דאַרפֿן צו סדזשעמאַ2 רעסיטערענ3 סדזשעמאָנעע עסרעע און אויך ניט צו זאָגן און נישט צו לייגן טעפיליען, ומכל מצות האמורות בתורה עס איז אויך פּאָטער פון אַלע געבאָדענ4 פון די תורה. נושאי המטה וחלופיהן וחלופי חלופיהן די קעריערז פון די באַאַר5 און זייער ווערוואַנגערס6 און אָלטערנייץ צו דער את שלפני המטה ואת שלאחר המטה צי די זיין פֿאַר די באַר אָדער אַטשטער7 ביסט, (ביסט פּאָטער פון בעפיירעש מצוות). את שלפני המטה צורך בהם פטורים ואת שלאחר המטה צורך בהם חייבין (מיט רעספּעקט צו יענע איידער די ביר און מיט רעספּעקט צו יענע הינטער די ביר (די ווייַטערדיק אַפּלייז :) יענע פֿאַר די ביר און נאָך פארלאנגט (פֿאַר די ביר צו טראָגן) זענען פּאָטער (פון ריסייטינג די שעמאַ און די קאַנסטראַקשאַן פון טעפיליען). אבער די הינטער די ביר (אפילו אויב זיי דאָך קענען זיין פון דינסט צו טראָגן דעם באַר) זענען פארלאנגט (די אַפאָרמענשאַנד מיטזוואָט צו מקיים) 0.8 ואלו ואלו פטורים מן התפלה אין קיין פאַל, אי די פריער און הינטער די ביר סטאַאַנ1 איין וועמענס טויט פֿאַר אים, מיינען דורך די משנה: אַ שוועסטער, ברודער, פאטער, מוטער, זון אָדער טאָכטער אָדער מאַן אָדער פרוי. סאַמוואַן אין דער ערשטער שטאַפּל איז געהאלטן אַ אנן (אונסעס, אַ גריווינג) ווי לאַנג ווי דער טויט זענען ניט בעריד. דערנאך טוישן די האַלאַטשיק סטאַטוס פון די אבל (אַוועעל אַ ראָווובעדרידזשווענדע) (זען דעוואַריעם 26:14) 0.2 זע האַלאַטשאַ 1.3 דאס איז אַזוי ווייַל איינער וואס מאָרנז פֿאַר די טויט איז אַזוי גאָר פאַרקנאַסט. מענטש וואָלט ניט קאַנסאַנטרייט אויף די רעסאַטיישאַן פון די שעמאַ. דאס ריזעמבאַלז די קאַסטן פון דער באַפרייַונג פון די כאָסן פון ריסייטינג די שעמאַ אויב ער חתונה אַ פרוי וואס קיינמאָל האט באַטזיונגען (ראַשי). די סיבה אַז איינער איז פּאָטער פון ריסייטינג די שעמאַ ליגט אין דעם פאַקט אַז עס איז אַ עשה מצוה (מיצוואַט אַסעע אַ פּאָסטיעף געבאָט ), די יעציע פון ​​מצרים צו קאַמעמערייט חייך ימי כל “אַלע אייער לעבן טעג” וואָס מיטל: יעדער טאָג אין וועלכע מענטשן דילז מיט לעבן און ניט מיט דעם טויט (גמרא דזשעראָעסדזשאַלמי) 0.4 דאס רעפערס צו די מיטזוואָט אַסעע; ניט ענלעך תעשה לא מצות (מיטזוואָט אט טאַäסעע, די פאַרבאָטן) (זען פּעמאַדזשאַ 1) 0.5 זע האַלאַטשאַ 2.6 עס איז ניט אַזוי פיל רעכט צו מידקייַט אַז ריפּלייסיז אנדערן אין קעריינג די ביר, אָבער גאַנץ צו אַלעמען דער געלעגנהייט צו אַססעסס די מיצוואַ פון “גיידינג די טויט” צו מקיים (ראַשי) 0.7 יענע וואס ריכטנ די ביר האָבן ניט נאָך האט אַ קער ווערינג דער טויט. יענע וואס גיין הינטער די ביר האָבן שוין געהאט אַ קער ווען ווערינג דער טויט. די מינהאַג אין די נעטהערלאַנדס איז אַז זיי בכלל טאָן ניט לויף פון די ביר מיט די ויסנעם פון יענע לעווייַע לעידט.8 טאקע זיי האָבן די מיצוואַ פון ווערינג דער טויט שוין געווען מקיים, אַזוי קענען די הינטער די באַר מיצוואַ איצט גיין די אנדערע, ניימלי, די רעסאַטיישאַן פון די שעמאַ, טעטיקייט (זען האַלאַטשאַ 3). מי סדזשעמעטאָ פּערעק 3 בעראַטשאָט 17ב2 (צי זיי זענען נאָך דארף אָדער ניט) פּאָטער פון דער סדזשעמאָנעע עסרעע.9 קברו את המת וחזרו נאך אַלאַוינג די טויט בעריד, און נאָך זיי אומגעקערט (די בייס – וילעם) אם יכולין להתחיל ולגמור אויב זיי איז נאָך מעגלעך (די שעמאַ) צו אָנהייב און ענדיקן עד שלא יגיעו לשורה יתחילו איידער זיי ערשטער קאָנדאָלעאַנסערידזש ריטשט 10 וואָלט זיין (די שעמאַ זאָל) נעמען (צו פאָרלייענען). ואם לאו לא יתחילו אבער עס טוט נישט אָנהייב (אויב עס איז צו קליין צייַט צו טאָן דעם). העומדים בשורה הפנימיים פטורים והחיצונים חייבים אויב אין די ינער שורע (אין סדר צו אַוועעל קאָנדאָלע) דעמאָלט איינער איז פּאָטער (צו פאָרלייענען דעם שעמאַ). אבער אויב איינער שטייט אין די ויסווייניקסט איינער איז פארלאנגט (צו פאָרלייענען דעם שעמאַ). (נשים ועבדים וקטנים פטורים מק”ש ומן התפילין וחייבין בתפלה ובמזוזה ובברכת המזון) {ווייבער, קנעכט און קינדער זענען פּאָטער פון ריסייטינג די שעמאַ און די ארויפלייגן פון טעפיליען, אָבער זיי זענען פארלאנגט צו סדזשעמאָנעע עסרעע צו זאָגן און אַ מעזוזע בייַ די אַרייַנגאַנג פון די הויז צו באַשטעטיקן און צו זאָגן בירקאַט האַמאַזאָן} .11 גמ ‘ געמאָרע (די גמרא שטעלט אַ שיעור אויף דער באַפרייַונג אין סדר צו פאָרלייענען דעם שעמאַ). מוטל לפניו אין אויב די (גוף פון דער פאַרשטאָרבן בייַ די אונסעס אין דער זעלביקער חדר), 12 יאָ (עס איז, און טאַקע פּאָטער פון ריסייטינג די שעמאַ) 0.13 ושאינו מוטל לפניו לא אבער דעם איז ניט דעם פאַל, ניט (דעמאָלט איינער איז אַבליידזשד צו פאָרלייענען דעם שעמאַ). ורמינהי דער ווייַטער אַבדזשעקשאַן איז געמאכט, אָבער (אין אַ באַראַיטאַ) 14: מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר אויב גוף פון דער פאַרשטאָרבן זיך (אין דער זעלביקער הויז אָדער חדר) איז ווו די געוויין טאַרריעס, עס מוזן זיין אין אן אנדער הויז (אָדער חדר) עסן. ואם אין לו בית אחר אוכל בבית חבירו און אויב קיין אנדערער האט, איינער דארף עסנוואַרג אין די הויז פון זיין פרייַנד. ואם אין לו בית חבירו עושה מחיצה ואוכל אבער אויב עס איז קיין הויז פון אַ פרייַנד איז פאַראַנען, דעמאָלט איינער מוזן מאַכן אַ צעשיידונג (צווישן זיך און די פאַרשטאָרבן) און דעמאָלט איינער קען דעריבער עסן. ואם אין לו דבר לעשות מחיצה מחזיר פניו ואוכל און אויב ניט מאַטעריאַל האט צו מאַכן אַ צעשיידונג מען מוזן קער זיין פּנים (פון די פאַרשטאָרבן אַווערטאַד) און עסן. ואינו מיסב ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ואינו מברך ואינו מזמן אבער איינער זאָל ניעט9 די סדזשעמאָנעע עסרעע איז טאַקע באַשטימט דורך די רבנים און איז ניט התורה מן מצות (מיצוואַ מין האַטאָראַ, אַ תורה געבאָט). מאָרעאָווער, די צייַט ווען עס איז קאָשער צו זאָגן סדזשעמאָנעע עסרעע פיל מער ווי אַז פון ריסייטינג די סדזשעמאַ.10 די אַוועליעם (די ראָווובעדרידזשווענדען) בלייַבן אין זייער שטעלעס, בשעת די ראָוז פון מענטשן פאָרן זיי צוזאמען. עס זענען דעמאָלט די מענטשן אין די ראָוז אָדער ינקעראַדזשינג און קאַמפערטינג ווערטער ויטגעספּראָקענ.11 דאס טעקסט וועט זיין דיסקאַסט אין בעראַטשאָט 20אַ. דא איז דער מקור פון די גמרא אין בראַקיץ געפּלאַאַצט.12 דער גוף פון דער פאַרשטאָרבן, אויך מת (מעזשערמאַנט) גענאָעמד.13 אין דער צייַט פון דער גמרא איז געווען דער הויז אָפֿט אַ צימער איינער קענען זאָגן אַז דאָ מיט חדר הויז אויך מענט (זען האַלאַטשאַ 4) 0.14 א באַראַיטאַ איז ניט דער רעדאַקטאָר (רבי יעהודאַ האַנאַסי אָדער רבי יעהודאַ דער שר אויך גערופן רעבבי) אַרייַנגערעכנט אין די טעקסט מיסדזשנאַ.מי סדזשעמעטאָ פּערעק 3 בעראַטשאָט 17ב3אַאַנליגגען אָדער לינינג עסן, ניט עסן פלייש און טרינקען קיין ווייַן און מען קען ניט זאָגן ברכה פֿאַר עסן און איר טאָן ניט בירקאַט האַמאַזאָן זעגגענ.1515 לויט צו טאָסאַפאָט זאגט די סיבה איז געפונען אין גמרא בעראַטשאָט דזשעראָעסדזשאַלמי: ניימלי, צו באַערן דעם טויט בשעת עס איז נאָך ניט בעריד יס.מי סדזשעמעטאָ פּערעק 3 בעראַטשאָט 18אַ4 ואין מברכין עליו ואין מזמנין עליו אויך זאָל אנדערע פֿאַר די אונסעס דער ברכה (בירקאַט האַמאַזאָן) אויסדריקן אדער זאל די אונסעס ווי דער דריטער מענטש פּאַרטיסאַפּייטינג אין מעזאָעמאַנ16 (פֿאַר די בעראַטשאָט נאָך מילז). ופטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה אויך זיין פּאָטער פון ריסייטינג די שעמאַ און דער ווארט פון די סדזשעמאָנעע עסרעע און פון ארויפלייגן טעפיליען און אַלע (positive) געזעצן אין די תורה, בשבת מיסב ואוכל בשר ושותה יין אָבער אויף שבת איינער זאל זיצן , 17 עסן פלייש און טרינקט ווייַן וומברך ומזמן ומברכין עליו ומזמנין עליו און איינער האט די ברכה פֿאַר דעם פֿאַרבייַסן און זאָגן בירקאַט האַמאַזאָן. און אויך קענען זיין פארבעטן צו מעזאָעמאַן וחייב בכל המצות האמורות בתורה איז קאַמפּאַלסערי און אַלע positive מצוות פון די תורה פון צו דורכפירן. רשב”ג אומר מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן רבי שימאָן בן גאַמליעל זאגט: ראָווובעדרידזשווענדע ווי פארלאנגט אויף דער ערשטער שבת מצוות איז פארבונדן צו האַלטן אַלע די positive מצוות פון דער תורה צו נאָכפאָלגן. א”ר יוחנן מאי בינייהו און רבי יוחנן געפרעגט: וואָס איז (די חילוק פון מיינונג) צווישן (די טאַנאַ קאַמאַ פון אונדזער משנה) 18 און ער (רבי שימאָן בן גאַמליעל)? תשמיש המטה עס איז אַ ומהעסקעם צווישן זיי וועגן די פּערמיססיביליטי פון דער מעראַטאַל פליכט (פון אונסעס, רבי שימאָן בן גאַמליעל, דעם פאַקט ווייַט). (די גמרא קערט צו דער קאַנטראַסט צווישן דער משנה און די באַראַיטאַ). איכא בינייהו קתני מיהת פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה אין קיין פאַל איז דער באַראַיטאַ יבערנעמען אַז (די אונסעס, אפילו כאָטש די אונסעס ניט דער גוף פון דער טויט) איז פּאָטער פון ריסייטינג די שעמאַ, פון זאגן די סדזשעמאָנעע עסרעע און פון ארויפלייגן טעפיליען און אַלע ( בעפיירעש) מצוות אין די תורה סטאַאַנ.19 אמר רב פפא תרגמא אמחזיר פניו ואוכל ראַוו פּאַפּאַ זאגט (איר קענען זען דעם קאַנטראַסט צווישן די באַראַיטאַ און סאָלווע די משנה) דורך באַראַיטאַ ווי גייט צו טייַטשן (ד”ה אַז די חילוק צווישן דער משנה און די באַראַיטאַ קאָווערס בלויז די פאַל אַז די אונסעס קיין צעשיידונג צווישן זיך און דעם טויט קענען מאַכן) די אונסעס מוזן פּנים אַוועק פון די טויט, צו עטענ.2016 אויב עס זענען דרייַ ייִדיש מענטשן וואס באַר מיצוואַ קענען זיין גערופן פֿאַר מעזאָעמאַן בעראַטשאָט זיין פּראַנאַונסט נאָך דעם פֿאַרבייַסן. די אונסעס דאָ זאל נישט אָנטייל נעמען און וועט ציילן פֿאַר די מעזאָעמאַן ניט גרינג און זאל ניט זיין אין דער מעזאָעמאַן ענטפֿערס ווי אַ פאַרבעטונג צו די פאַקטיש בענסדזשענ.17 פאָרמערלי עס איז געווען קאַסטאַמערי צו צו זיצן אָדער ליגן אויף דער מאָלצייַט. די גמרא מיטל אַז אין דעם זינען עס איז דערלויבט אויף שבת צו דינערענ.18 די טאַנאַ קאַמאַ איז דער איינער וואס עדיטיד די מישנאַ ווי אַזאַ, ד”ה רבי יעהודאַ האַנאַסי אָדער רעבבי.19 אין אנדערע ווערטער: דעם איז אין קאַנטראַסט צו דער משנה וואָס שטאטן אַז נאָר איינער איז פּאָטער פון דער positive מיטזוואָט פון דער תורה ווען דער טויט גוף פֿאַר אים. עס איז ווי אונסעס, לויט צו דער משנה בלויז פּאָטער ווען אין די באַלדיק געגנט פון דער פאַרשטאָרבן ליגן (אין דער זעלביקער הויז אָדער אין די זעלבע פּלאַץ) 0.20 אזוי, לויט צו ראַוו פּאַפּאַ אונסעס איז בלויז פּאָטער פון positive מצוות אין די געשעעניש אַז ער איז אין די זעלבע פּלאַץ ווי די טויט און האט ניט מאַטעריאַל פאַראַנען צו מחיצה (מעטשיצאַ, אַ צעשיידונג ) צו דיפערענשיייט צווישן אים און דעם טויט. אויב די אונסעס אין אַז פאַל וואָלט מקיים אַ positive געבאָט, אַזאַ ווי ריסייטינג די שעמאַ, געזאגט בעראַטשאָט פריער אָדער נאָך מילז אָדער בנין טעפיליען, דעם וואָלט זיין אַ באַליידיקונג דער טויט. די טויט טאַקע,

Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 17b

1

מתני ‘Mishnah:

מי שמתו מוטל לפניו He whose dead for him ligt1 פטור מק”ש ומן התפלה ומן התפילין do not need to Sjema2 reciteren3 Sjemonee Esree and also not to say and not to lay tefilien; ומכל מצות האמורות בתורה also one is exempt from all the geboden4 Torah. נושאי המטה וחלופיהן וחלופי חלופיהן The carriers of the baar5 and their vervangers6 and alternates to the את שלפני המטה ואת שלאחר המטה whether these be for the bar or achter7 are, (are exempt from positive commandments).

את שלפני המטה צורך בהם פטורים ואת שלאחר המטה צורך בהם חייבין (With respect to those before the bier and with respect to those behind the bier (The following applies :) those for the bier and those still needed (to the bier to bear) are exempt (from reciting the Shema and the construction of tefilien). But those behind the bier (even if they still can be of service to wear the bar) are required (the aforesaid to fulfill mitzvot) .8 ואלו ואלו פטורים מן התפלה

In any case, both those before and behind the bier

1 A person whose dead before him; mean by the Mishnah: a sister, brother, father, mother, son or daughter or husband or wife. Someone in the first degree is considered a אנן

(Ounces, a grieving) as long as the dead are not buried. Then change the halachic status of the אבל (aveel a rouwbedrijvende) (see Devariem 26:14).

2 See halacha 1.

3 This is so because one who mourns for the dead is thus fully engaged. The man could not concentrate on the recitation of the Shema. This resembles the case of the exemption of the groom of reciting the Shema if he marries a woman who never had intercourse (Rashi).

The reason that it is exempt from reciting the Shema lies in the fact that it is a

עשה מצוה (mitswat asee a postief commandment), the exodus from Egypt to commemorate חייך ימי כל “all your life days” which means: Every day in which man deals with life and not with the dead (Talmud Jeroesjalmi).

4Bedoeld the mitzvot asee; unlike תעשה לא מצות (mitzvot lo taäsee, the forbidden) (see PeMaJa 1).

5 See halacha 2.

6 It is not so much due to fatigue that replace each other when carrying the bier, but rather to everyone the opportunity to assess the mitzvah of “guiding the dead” to fulfill (Rashi).

7 Those who anticipate the bier have not yet had a turn wearing the dead. Those who walk behind the bier have already had a turn at carrying the dead. The minhag in the Netherlands is that they generally do not run from the bier with the exception of one who leads the funeral.

8 They have since the mitzvah of wearing the dead already been fulfilled, so can those who are now behind the bar mitzvah the other, namely, the recitation of the Shema, activity (see halacha 3).

Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 17b

2

(Whether they are still needed or not) exempt from the Sjemonee Esree.9 קברו את המת וחזרו

After they buried the dead, and after they returned (the cemetery)

אם יכולין להתחיל ולגמור them if it is still possible (the Shema) to start and finish עד שלא יגיעו לשורה יתחילו before they reached the first condoleancerij, 10 would be (the Shema should) begin (to recite). ואם לאו לא יתחילו But it does not start (if there is too little time to do this). העומדים בשורה הפנימיים פטורים והחיצונים חייבים If in the inner row (in order to condole aveel) then one is exempt (to recite the Shema). But if one stands in the outer one is required (to recite the Shema).

(נשים ועבדים וקטנים פטורים מק”ש ומן התפילין וחייבין בתפלה ובמזוזה ובברכת המזון) {Women, servants and children are exempt from reciting the Shema and the laying of tefilien, but they are required to Sjemonee Esree to say and a mezuzah at the entrance of the house to confirm and to say Birkat hamazon} .11

גמ ‘Gemara:

(The Gemara sets a limit on the exemption in order to recite the Shema).

מוטל לפניו אין If the (body of the deceased at the ounces in the same room), 12 yes (it is, then indeed exempt from reciting the Shema) .13 ושאינו מוטל לפניו לא

But this is not the case, no (then one is obliged to recite the Shema). ורמינהי The next objection is made, however (in a baraita) 14:

מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר if the body of the deceased himself (in the same house or room) is where the weeping tarries, it must be in another house (or room) eat. ואם אין לו בית אחר אוכל בבית חבירו And if no other has, one must eat in the house of his friend. ואם אין לו בית חבירו עושה מחיצה ואוכל But if there is no house of a friend is available, then one must make a separation (between himself and the deceased) and then one may then eat.

ואם אין לו דבר לעשות מחיצה מחזיר פניו ואוכל And if no material has to make a separation one must turn his face (of the deceased averted) and eating. ואינו מיסב ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ואינו מברך ואינו מזמן But one should not

9 The Sjemonee Esree is indeed set by the rabbis and is not התורה מן מצות (mitzvah min hatora, a Torah commandment). Moreover, the time when it is permissible to say Sjemonee Esree much longer than that of reciting the Shema.

10 The aveliem (the rouwbedrijvenden) remain in their positions, while the rows of people pass them along. There are then the people in these rows or encouraging and comforting words spoken.

11 This text is discussed in Berachot 20a. Here is the source of the Gemara in brackets.

12 The body of the deceased, also מת (measurement) mentioned.

13 In the time of the Talmud was the house often in a room one can say that here with room house also meant (see halacha 4).

14 A baraita is not the editor (Rabbi Yehuda Hanasi or Rabbi Yehuda the Prince also called Rebbi) included text in the Mishnah.

Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 17b

3

abut or leaning eat, not eat meat and drink no wine and no one would say blessing before eating and you do not have to Birkat hamazon zeggen.15

15 According to Tosafot says the reason is found in Talmud Berachot Jeroesjalmi: namely, to honor the dead while it is still not buried.

Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 18a

4

ואין מברכין עליו ואין מזמנין עליו Nor should others ounces for the blessing (Birkat hamazon) express nor may the ounces as the third man participating in mezoeman16 (for the Berachot after meals).

ופטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה also be exempt from reciting the Shema and the saying of the Sjemonee Esree and of laying tefilien and all (positive) laws in the Torah,

בשבת מיסב ואוכל בשר ושותה יין but on Shabbos one may sit, 17 eating meat and drinking wine וומברך ומזמן ומברכין עליו ומזמנין עליו and one has the blessing for the snack and say Birkat hamazon. And also can be invited to mezoeman וחייב בכל המצות האמורות בתורה and it is mandatory all positive commandments from the Torah to perform.

רשב”ג אומר מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן Rabbi Shimon ben Gamliel says: rouwbedrijvende as required on the first Shabbat commandments is bound to keep all the positive commandments of the Torah to follow. א”ר יוחנן מאי בינייהו And Rabbi Yohanan asked: what is (the difference of opinion) between (the Tana Kama of our Mishnah) 18 and he (Rabbi Shimon ben Gamliel)? תשמיש המטה There is a disagreement between them concerning the permissibility of the marital obligation (of ounces; Rabbi Shimon ben Gamliel is to this fact).

(The Gemara returns to the contrast between the Mishnah and the baraita).

איכא ​​בינייהו קתני מיהת פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה

In any case, the baraita assume that they (the ounces, even though the ounces not the body of the dead) is exempt from reciting the Shema, of saying the Sjemonee Esree and of laying and tefilien of all (positive) commandments in the Torah staan.19 אמר רב פפא תרגמא אמחזיר פניו ואוכל Rav Pappa says (you can change the contrast between the baraita and solve the Mishnah) by baraita as follows to interpret (ie that the difference between the Mishnah and the baraita covers only the case that the ounces no separation between himself and the dead can make) the ounces must face away from the dead, to eten.20

16 If there are three Jewish men who bar mitzvah may be called for mezoeman Berachot be pronounced after the snack. The ounces here may not participate and will count for the mezoeman not easy and may not be in the mezoeman answers call in the actual bensjen.

17 Previously it was the custom to sit or lie on the meal. The Gemara means that in this sense it is permitted on Shabbos dinner.

18 The Tana Kama is the one who edited the Mishna as such, ie Rabbi Yehuda Hanasi or Rebbi.

19 In other words, this is in contrast to the Mishnah which states that only one is exempt from the positive mitzvot of the Torah when the dead body before him. One is as ounces, according to the Mishnah only exempt when in the immediate vicinity of the deceased is (in the same house or in the same room).

20 So according to Rav Pappa ounces is only exempt from positive commandments in the event that he is in the same room as the dead and has no material available to מחיצה (mechitsa, a fence) to differentiate between him and the dead. If the ounces in that case would fulfill a positive commandment, such as reciting the Shema, saying Berachot before or after meals or building tefilien, this would be an insult to the dead. After all, the dead man,

Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 17b1 מתני ‘Mishnah: מי שמתו מוטל לפניו He whose dead for him ligt1 פטור מק”ש ומן התפלה ומן התפילין do not need to Sjema2 reciteren3 Sjemonee Esree and also not to say and not to lay tefilien; ומכל מצות האמורות בתורה it is also exempt from all geboden4 from the Torah. נושאי המטה וחלופיהן וחלופי חלופיהן The carriers of the baar5 and their vervangers6 and alternates to the את שלפני המטה ואת שלאחר המטה whether these be for the bar or achter7 are, (are exempt from positive commandments). את שלפני המטה צורך בהם פטורים ואת שלאחר המטה צורך בהם חייבין (With respect to those before the bier and with respect to those behind the bier (The following applies :) those for the bier and still required (for the bier to bear) are exempt (from reciting the Shema and the construction of tefilien). But those behind the bier (even if they still can be of service to wear the bar) are required (the aforementioned mitzvot to fulfill) .8 ואלו ואלו פטורים מן התפלה In any case, both those before and behind the bier staan1 One whose dead before him; mean by the Mishnah: a sister, brother, father, mother, son or daughter or husband or wife. Someone in the first degree is considered a אנן (ounces, a grieving) as long as the dead are not buried. Then change the halachic status of the אבל (aveel a rouwbedrijvende) (see Devariem 26:14) .2 See halacha 1.3 This is so because one who mourns for the dead is thus fully engaged. Man would not concentrate on the recitation of the Shema. This resembles the case of the exemption of the groom of reciting the Shema if he marries a woman who never had intercourse (Rashi). The reason that one is exempt from reciting the Shema lies in the fact that it is a עשה מצוה (mitswat asee a postief commandment ), the exodus from Egypt to commemorate חייך ימי כל “all your life days” which means: Every day in which man deals with life and not with the dead (Talmud Jeroesjalmi) .4 This refers to the mitzvot asee; unlike תעשה לא מצות (mitzvot lo taäsee, the forbidden) (see PeMaJa 1) .5 See halacha 2.6 It is not so much due to fatigue that replaces another in carrying the bier, but rather to everyone the opportunity to assess the mitzvah of “guiding the dead” to fulfill (Rashi) .7 Those who anticipate the bier have not yet had a turn wearing the dead. Those who walk behind the bier have already had a turn when wearing the dead. The minhag in the Netherlands is that they generally do not run from the bier with the exception of those funeral leidt.8 Indeed they have the mitzvah of wearing the dead already been fulfilled, so can those behind the bar mitzvah now walk the other, namely, the recitation of the Shema, activity (see halacha 3). Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 17b2 (whether they are still needed or not) exempt from the Sjemonee Esree.9 קברו את המת וחזרו After allowing the dead buried, and after they returned (the cemetery) אם יכולין להתחיל ולגמור if them is still possible (the Shema) to start and finish עד שלא יגיעו לשורה יתחילו before they first condoleancerij reached 10 would be (the Shema should) begin (to recite). ואם לאו לא יתחילו But it does not start (if there is too little time to do this). העומדים בשורה הפנימיים פטורים והחיצונים חייבים If in the inner row (in order to aveel condole) then one is exempt (to recite the Shema). But if one stands in the outer one is required (to recite the Shema). (נשים ועבדים וקטנים פטורים מק”ש ומן התפילין וחייבין בתפלה ובמזוזה ובברכת המזון) {Women, servants and children are exempt from reciting the Shema and the laying of tefilien, but they are required to Sjemonee Esree to say and a mezuzah at the entrance of the house to confirm and to say Birkat hamazon} .11 גמ ‘ Gemara (The Gemara sets a limit on the exemption in order to recite the Shema). מוטל לפניו אין If the (body of the deceased at the ounces in the same room), 12 yes (it is, then indeed exempt from reciting the Shema) .13 ושאינו מוטל לפניו לא But this is not the case, no (then one is obliged to recite the Shema). ורמינהי The next objection is made, however (in a baraita) 14: מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר if body of the deceased himself (in the same house or room) is where the weeping tarries, it must be in another house (or room) eat. ואם אין לו בית אחר אוכל בבית חבירו And if no other has, one must food in the house of his friend. ואם אין לו בית חבירו עושה מחיצה ואוכל But if there is no house of a friend is available, then one must make a separation (between himself and the deceased) and then one may then eat. ואם אין לו דבר לעשות מחיצה מחזיר פניו ואוכל And if no material has to make a separation one must turn his face (of the deceased averted) and eating. ואינו מיסב ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ואינו מברך ואינו מזמן But one should niet9 The Sjemonee Esree is indeed set by the rabbis and is not התורה מן מצות (mitzvah min hatora, a Torah commandment). Moreover, the time when it is permissible to say Sjemonee Esree much longer than that of reciting the Sjema.10 The aveliem (the rouwbedrijvenden) remain in their positions, while the rows of people pass them along. There are then the people in these rows or encouraging and comforting words uitgesproken.11 This text will be discussed in Berachot 20a. Here is the source of the Gemara in brackets geplaatst.12 The body of the deceased, also מת (measurement) genoemd.13 In the time of the Talmud was the house often a room one can say that here with room house also meant (see halacha 4) .14 A baraita is not the editor (Rabbi Yehuda Hanasi or Rabbi Yehuda the Prince also called Rebbi) included in the text Misjna.Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 17b3aanliggen or leaning eat, not eat meat and drink no wine and one may not say blessing before eating and you do not Birkat hamazon zeggen.1515 According to Tosafot says the reason is found in Talmud Berachot Jeroesjalmi: namely, to honor the dead while it is still not buried is.Mi Sjemeto Perek 3 Berachot 18a4 ואין מברכין עליו ואין מזמנין עליו Nor should others for the ounces the blessing (Birkat hamazon) express nor may the ounces as the third man participating in mezoeman16 (for the Berachot after meals). ופטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה also be exempt from reciting the Shema and the saying of the Sjemonee Esree and of laying tefilien and all (positive) laws in the Torah, בשבת מיסב ואוכל בשר ושותה יין but on Shabbos one may sit , 17 eating meat and drinking wine וומברך ומזמן ומברכין עליו ומזמנין עליו and one has the blessing for the snack and say Birkat hamazon. And also can be invited to mezoeman וחייב בכל המצות האמורות בתורה is compulsory and all positive commandments of the Torah from to perform. רשב”ג אומר מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן Rabbi Shimon ben Gamliel says: rouwbedrijvende as required on the first Shabbat commandments is bound to keep all the positive commandments of the Torah to follow. א”ר יוחנן מאי בינייהו And Rabbi Yochanan asked: what is (the difference of opinion) between (the Tana Kama of our Mishnah) 18 and he (Rabbi Shimon ben Gamliel)? תשמיש המטה There is a disagreement between them concerning the permissibility of the marital duty (of ounces; Rabbi Shimon ben Gamliel, this fact far). (The Gemara returns to the contrast between the Mishnah and the baraita). איכא בינייהו קתני מיהת פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה In any case is the baraita assume that (the ounces, even though the ounces not the body of the dead) is exempt from reciting the Shema, of saying the Sjemonee Esree and of laying tefilien and all ( positive) commandments in the Torah staan.19 אמר רב פפא תרגמא אמחזיר פניו ואוכל Rav Pappa says (you can see the contrast between the baraita and solve the Mishnah) by baraita as follows to interpret (ie that the difference between the Mishnah and the baraita covers only the case that the ounces no separation between himself and the dead can make) the ounces must face away from the dead, to eten.2016 If there are three Jewish men who bar mitzvah can be called for mezoeman Berachot be pronounced after the snack. The ounces here may not participate and will count for the mezoeman not easy and may not be in the mezoeman answers as an invitation to the actual bensjen.17 Formerly it was customary to to sit or lie on the meal. The Gemara means that in this sense it is permitted on Shabbos to dineren.18 The Tana Kama is the one who edited the Mishna as such, ie Rabbi Yehuda Hanasi or Rebbi.19 In other words: This is in contrast to the Mishnah which states that only one is exempt from the positive mitzvot of the Torah when the dead body before him. It is as ounces, according to the Mishnah only exempt when in the immediate vicinity of the deceased located (in the same house or in the same room) .20 Thus, according to Rav Pappa ounces is only exempt from positive commandments in the event that he is in the same room as the dead and has no material available to מחיצה (mechitsa, a separation ) to differentiate between him and the dead. If the ounces in that case would fulfill a positive commandment, such as reciting the Shema, saying Berachot before or after meals or building tefilien, this would be an affront the dead. The dead indeed,