Traktaat Taäniet

Taaniet1-2_omslag-2Ik ben begonnen met Traktaat Taäniet: de vasten die voor regen te weinig of eventueel te veel regen in Israël nodig is. Het geldt eigenlijk voor de hele wereld. Wat toepasselijk nu Nederland steeds meer te lijden heeft van de regens.

 

 

En dit kunt u nu al lezen van mijn vertaling (nog niet compleet ben net begonnen):

Misjna
מאימתי מזכירין גבורות גשמים
Vanaf wanneer gedenkt men de machtige (daden van God) inzake (het) regenen ?
 רבי אליעזר אומר
Rabbi Eliëzer zegt:
 מיום טוב הראשון של חג
Vanaf de eerste dag Jom Tov van het feest .
 ר' יהושע אומר
Rabbi Jehosjoea zegt:
 מיום טוב האחרון של חג
Vanaf de laatste dag Soekot.
 אמר לו ר' יהושע
(Vervolgens) zei Rabbi Jehosjoea tot hem (Rabbi Eliëzer):
 הואיל ואין הגשמים אלא סימן קללה בחג
aangezien regenbuien op Soekot niets anders zijn dan een teken van vervloeking
 למה הוא מזכיר
Waarom moet men dan gedenken?
 אמר לו ר' אליעזר
Rabbi Eliëzer zei tot hem (Rabbi Jehosjoea):
 אף אני לא אמרתי לשאול אלא להזכיר
ik heb ook niet gezegd dat men (om regen) moet vragen maar slechts het vermelden (in het gebed van Gods machtige daden omtrent regen),
 משיב הרוח ומוריד הגשם בעונתו
namelijk (het vermelden van de volgende tussenzin in het achttiengebed, het sjemonee esree): “Hij, die de wind doet waaien en de regen doet neervallen” (en wel) op zijn tijd .
 אמר לו
Hij (Rabbi Jehosjoea) zei tot hem (Rabbi Eliëzer):
 א"כ לעולם יהא מזכיר
indien dit zo is : laat men dan altijd (Gods machtige daden, namelijk: het doen vallen van regen) gedenken!
 אין שואלין את הגשמים אלא סמוך לגשמים
Men vraagt slechts dan om regen als het vlak voor de regentijd is.
 ר' יהודה אומר
Rabbi Jehoeda zegt:
 העובר לפני התיבה ביו"ט האחרון של חג
Wanneer men voor de Arke treedt op de laatste dag Soekot
 האחרון מזכיר
dan moet de laatste gedenken,
 הראשון אינו מזכיר
de eerste moet niet gedenken.
 ביו"ט הראשון של פסח
(En) op de eerste dag van Pesach
 הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר
moet de eerste vermelden en de laatste moet niet vermelden.
 גמ'
Gemara
 תנא היכא קאי דקתני מאימתי
Waarvandaan komt de Tana dat hij leert: “vanaf wanneer”?
 תנא התם קאי דקתני מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים
De Tana baseert zich met betrekking tot de machtige daden omtrent regen op de herleving van de doden
 ושואלין בברכת השנים
en men vraagt om regen in de beracha van de jaren
 והבדלה בחונן הדעת
en men heeft het over havdala in de beracha choneen hadaät, “U begunstigt de mens met verstand etc.”.
 וקתני מאימתי מזכירין גבורות גשמים
Maar hij leert: “vanaf wanneer gedenkt men de machtige daden omtrent regen”!
 וליתני התם
Maar laat hij (de Tana) dit daar leren!
 מ"ש דשבקיה עד הכא
Wat is de betekenis ervan dat hij (de Tana) het hier leert?
 אלא תנא מראש השנה סליק
Maar de Tana komt van Rosj Hasjana!

 דתנן
Omdat we in de Misjna geleerd hebben:
 ובחג נידונין על המים
En op Soekot wordt er geoordeeld met betrekking tot het water.
 ואיידי דתנא ובחג נידונין על המים
En aangezien de Tana (daar in traktaat Rosj Hasjana) leert dat met Soekot over het water wordt geoordeeld,
 תנא מאימתי מזכירין גבורות גשמים
(zou het dan ook niet logisch zijn dat) hij (de Tana ook daar) zou moeten leren: “vanaf wanneer vermeldt men (in het sjemonee esree) de machtige daden (van God) betreffende de regen”?
 וליתני מאימתי מזכירין על הגשמים
Maar laat hij (de Tana) leren: vanaf wanneer maakt men melding van de regenbuien!
 מאי גבורות גשמים
Wat is de betekenis van de machtige daden omtrent regen?
 א"ר יוחנן מפני שיורדין בגבורה שנאמר
Rabbi Jochanan zei: omdat deze (de regenbuien) neerdalen door de macht (van God), want er is gezegd:
 עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר
“Hij (God) die grote daden verricht zonder einde en wonderen die ontelbaar zijn”
 וכתיב
en er is ook (verder) geschreven:
 הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות
“Hij die regen geeft op de oppervlakte van de aarde en water stuurt over de oppervlakte van de velden”.
 מאי משמע
Wat leert men hieruit?
 אמר רבה בר שילא
Rabba bar Sjila zei:
 אתיא חקר חקר מברייתו של עולם
Hier uit het gebruik van het woord cheker, einde in de geciteerde pesoekiem bij de schepping van de wereld wordt het volgende afgeleid:
 כתיב הכא עושה גדולות עד אין חקר
hier is geschreven: “Hij (God) die grote daden verricht zonder einde en wonderen die ontelbaar zijn”
 וכתיב התם
en elders is geschreven:
 הלא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם ה' בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו
“weet je dan niet en heb je niet gehoord dat de God van de wereld de Eeuwige is, die de uiteinden van de wereld schept en die niet vermoeid wordt en niet uitgeput raakt er is geen eind, cheker aan zijn inzicht (zijn inzicht is niet te bevatten)”.
 וכתיב מכין הרים בכחו נאזר בגבורה
En er is (ook over de schepping) geschreven: “die de bergen met zijn kracht opricht en die met kracht (gevoera) omgord is”.
 ומנא לן דבתפלה
En hoe weten we dat (het vermelden van de machtige daden omtrent regen) in de tefila, het sjemonee esree, het achttiengebed gezegd moet worden?
 דתניא
Omdat we in een baraita geleerd hebben:
 לאהבה את ה' אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם
“om de Eeuwige jullie God lief te hebben en Hem te dienen met geheel jullie hart”
 איזו היא עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה
Wat is nu het werk dat je met je hart moet doen? Dat wil zeggen: tefila, gebed.
 וכתיב בתריה
En verder is geschreven:
 ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש
“en dan zal Ik geven regen op jullie land op zijn tijd vroege en late regen etc.”
 אמר ר' יוחנן
Rabbi Jochanan zei:
 ג' מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח
Er zijn drie sleutels in de hand van de Heilige geloofd zij Hij, welke niet aan een afgezant worden overgedragen
 ואלו הן
en dit zijn ze:
 מפתח של גשמים
de sleutel van de regen
 ומפתח של חיה
en de sleutel van het leven
 ומפתח של תחיית המתים
en de sleutel voor het herleven van de doden.
 מפתח של גשמים דכתיב
De sleutel van de regen, omdat er geschreven is:
 יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו
“God zal voor jou zijn goede schatkamer in de Hemel openmaken om op tijd regen op je land te geven”.
 מפתח של חיה מנין דכתיב
De sleutel van het leven , hoe weten we dit? Omdat er geschreven is:
 ויזכור אלהים את רחל וישמע
“En God bedacht Rachel en verhoorde 

אליה אלהים ויפתח את רחמה
God haar en opende haar moederschoot”.
 מפתח של תחיית המתים מנין דכתיב
De sleutel van de herleving van de doden hoe weten we dit? Omdat er geschreven is:
 וידעתם כי אני ה' בפתחי את קברותיכם
“opdat jullie zullen weten dat Ik de Eeuwige jullie graven zal openen etc.”
 במערבא אמרי אף מפתח של פרנסה דכתיב
In het westen wordt gezegd ook de sleutel van levensonderhoud, parnasa, omdat er geschreven is:
 פותח את ידך וגו'
“open uw hand etc.”
 ור' יוחנן מאי טעמא לא קא חשיב להא אמר לך גשמים היינו פרנסה
En wat zou Rabbi Jochanan hierop zeggen dat hij deze sleutel (van parnasa) hier niet toe rekent (als vierde sleutel)? Hij zou tot jou zeggen regen , dit wil zeggen: parnasa.
(De Gemara bespreekt de tekst van de Misjna).
 ר' אליעזר אומר מיום טוב הראשון של חג כו'
Rabbi Eliëzer zegt: vanaf de eerste dag Soekot etc. (gedenkt men de machtige daden omtrent regen ).
 איבעיא להו
Men heeft aan hem (aan Rabbi Eliëzer) een kritische vraag gesteld: 

 ר' אליעזר מהיכא גמיר לה מלולב גמר לה או מניסוך המים גמר לה
Rabbi Eliëzer van waar leidt hij dit (het vermelden van de machtige daden van God omtrent regen) af? Leidt hij dit af van de loelav of leidt hij dit af van het plengen met water?
 מלולב גמר לה
Leidt hij (Rabbi Eliëzer) dit af van de loelav?
 מה לולב ביום אף הזכרה ביום
(Indien dit zo is en omdat) de mitsva van de loelav overdag (gedaan wordt) , zo wordt ook het vermelden (omtrent de machtige daden van God in verband met de regen) overdag (begonnen).
 או דלמא מניסוך המים גמר לה
Of leidt hij (Rabbi Eliëzer) dit misschien af van het sprenkelen met water?
 מה ניסוך המים מאורתא
(Indien dit zo is en) het sprenkelen met water al vanaf de vooravond (voor Soekot) plaatsvindt , 

 דאמר מר ומנחתם ונסכיהם אפילו בלילה
want een Meester zei (bij de interpretatie van het vers ) “en hun meeloffers en hun plengoffers etc.” dat deze zelfs in de avond gebracht dienen te worden,
 אף הזכרה מאורתא
zo moet ook het vermelden van de machtige daden omtrent regen vanaf de avond op Soekot gezegd worden.
 תא שמע דאמר רבי אבהו לא למדה ר' אליעזר אלא מלולב
Kom en leer, want Rabbi Abbahoe zei dat Rabbi Eliëzer dit (het tijdstip vanaf wanneer de machtige daden van God omtrent regen vermeld moesten worden) alleen afleidde uit de loelav.
 איכא דאמרי ר' אבהו גמרא גמיר לה
Sommigen zeiden dat Rabbi Abbahoe deze (voorgaande deductie van Rabbi Eliëzer vanuit de loelav) wist uit een overgeleverde traditie ,
 ואיכא דאמרי
maar er zijn er die zeggen
 מתניתא שמיע ליה
dat hij (Rabbi Abbahoe) dit wist uit een baraita :
 מאי היא דתניא
Hoe luidt dan deze baraita?
 מאימתי מזכירין על הגשמים
Vanaf wanneer gedenkt men de machtige daden (van God) omtrent regen?
 רבי אליעזר אומר משעת נטילת לולב
Rabbi Eliëzer zegt vanaf de tijd van het verrichten (van de mitsva van de loelav).
 ר' יהושע אומר
Rabbi Jehosjoea zegt:
 משעת הנחתו
vanaf de tijd dat men de loelav neerlegt .
 א"ר אליעזר הואיל וארבעת מינין הללו אינן באין אלא לרצות על המים
Rabbi Eliëzer zei: aangezien (de mitsva van) deze vier soorten alleen maar bedoeld zijn tot voorspraak (bij God) van water ,
 וכשם שארבע מינין הללו אי אפשר בהם בלא מים כך אי אפשר לעולם בלא מים
want evenals het onmogelijk is voor deze vier soorten zonder water te bestaan zo is het ook voor de wereld onmogelijk zonder water te bestaan.
 אמר לו ר' יהושע
Rabbi Jehosjoea zei tot hem (Rabbi Eliëzer):
 והלא גשמים בחג אינו אלא סימן קללה
Maar regenbuien op het Soekotfeest zijn toch niets anders dan een teken van vervloeking?
 אמר לו ר' אליעזר
Rabbi Eliëzer sprak tot hem:
 אף אני לא אמרתי לשאול אלא להזכיר
ik heb ook niet gezegd vragen om (regen) maar vermelden (van de machtige daden omtrent regen).
 וכשם שתחיית המתים מזכיר כל השנה כולה ואינה אלא בזמנה
En evenals men de herleving van de doden vermeldt (in het sjemonee esree in de tweede beracha) gedurende het gehele jaar maar deze zal plaatsvinden op de daarvoor bestemde tijd,
 כך מזכירים גבורות גשמים כל השנה ואינן אלא בזמנן
zo vermeldt men ook de machtige daden (van God) omtrent regen het hele jaar ook al komt deze alleen op de daarvoor bestemde tijd.
 לפיכך אם בא להזכיר כל השנה כולה מזכיר
Daarom als er iemand komt die het hele jaar (de machtige daden omtrent regen) vermeldt, mag hij dit doen. 

 רבי אומר אומר אני משעה שמפסיק לשאלה כך מפסיק להזכרה
Rebbi zegt: ik zeg dat ik vanaf het moment dat ik ophoud met vragen om regen (in het sjemonee esree) houd ik op tevens op met vermelden (van machtige daden omtrent regen).
 ר' יהודה בן בתירה אומר בשני בחג הוא מזכיר
Rabbi Jehoeda ben Betera zegt: op de tweede dag Soekot moet men (beginnen met) het vermelden van de machtige daden omtrent regen.
 ר' עקיבא אומר בששי בחג הוא מזכיר
Rabbi Akiva zegt: op de zesde dag Soekot moet men (beginnen met) het vermelden van de machtige daden omtrent regen.
 ר' יהודה משום ר' יהושע אומר
Rabbi Jehoeda zegt uit naam van Rabbi Akiva:
 העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג האחרון מזכיר הראשון אינו מזכיר
degene die op de laatste dag Soekot als laatste voor de Heilige Arke treedt die moet (de machtige daden omtrent regen) gedenken, de eerste niet.
 ביום טוב ראשון של פסח הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר
Op de eerste dag Pesach vermeldt de eerste wel en de laatste niet.
 שפיר קאמר ליה ר"א לרבי יהושע
Heeft Rabbi Eliëzer het dan niet goed gezegd tegen Rabbi Jehosjoea?
אמר לך רבי יהושע בשלמא תחיית המתים מזכיר דכולי יומא זמניה הוא
Rabbi Jehosjoea zou je kunnen antwoorden: de herleving der doden kan je tenslotte het hele jaar in herinnering brengen (want dit kan in de toekomst het hele jaar geschieden) want iedere dag is hiervoor de juiste tijd,
 אלא גשמים כל אימת דאתיין זמנייהו היא
maar is regen op iedere tijd dat het valt de geschikte tijd hiervoor?
 והתנן יצא ניסן וירדו גשמים סימן קללה הם שנאמר
En hebben we niet in de Misjna geleerd: wanneer (de maand) Nissan voorbij is gegaan en er valt regen dan is dat een teken van een vervloeking, want er is gezegd:
 הלא קציר חטים היום וגו'
“is het vandaag geen dag van de oogst van de tarwe etc.?”
ר' יהודה בן בתירה אומר בשני בחג הוא מזכיר
Rabbi Jehoeda ben Betera zegt: op de tweede dag (Soekot) moet men (beginnen met het) vermelden van de machtige daden omtrent regen.
 מ"ט דרבי יהודה בן בתירה
Wat is de reden van Rabbi Jehoeda ben Betera?
 דתניא
Want we hebben in de Misjna geleerd:
 רבי יהודה בן בתירה אומר
Rabbi Jehoeda ben Betera zegt:
 נאמר בשני ונסכיהם ונאמר בששי ונסכיה ונאמר בשביעי כמשפטם
(in de Tora) wordt gezegd voor de tweede dag (Soekot): veniskehem , en hun plengoffers en voor de zesde dag wordt gezegd: oenesachea, en zijn plengoffer en op de zevende dag Soekot wordt gezegd: kemisjpatam, volgens hun voorschrift.
 הרי מ"ם יו"ד מ"ם הרי כאן מים
Merk op dat de letters mem, joed, mem מים majiem vormen, water. 

 מכאן רמז לניסוך המים מן התורה
Hieruit volgt een remez, een aanduiding op het plengen van water uit de Tora.
 ומאי שנא בשני דנקט דכי רמיזי להו בקרא בשני הוא דרמיזי
En wat maakt het dat hij (Rabbi Jehoeda ben Betera) het (plengen van water) op de tweede dag laat beginnen? Omdat (de eerste) aanduiding (op plengen van water) in connectie met de tweede dag (wordt gevonden) in de Tora.
 הלכך בשני מדכרינן
En dit is de reden dat men moet beginnen te vermelden (de machtige daden omtrent regen) op de tweede dag.
 רבי עקיבא אומר
Rabbi Akiva zegt: בששי בחג הוא מזכיר שנאמר
op de zesde dag van Soekot moet men beginnen te vermelden (de machtige daden omtrent regen), want er is gezegd:
 בששי ונסכיה
op de zesde dag: oenesachea, en zijn plengoffer
 בשני ניסוכין הכתוב מדבר
De pasoek spreekt over twee plengoffers :
 אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין
één plengoffer voor het spatten van water en één plengoffer voor het spatten van wijn.
 ואימא תרוייהו דחמרא
Maar misschien moeten beide plengoffers met wijn geschieden?
 סבר לה כר' יהודה בן בתירה דאמר רמיזי מיא
Hij (Rabbi Akiva) is echter dezelfde mening toegedaan als Rabbi Jehoeda ben Betera, die zei dat er een remez, een aanduiding op water is.
אי סבר לה כרבי יהודה בן בתירה
Indien hij (Rabbi Akiva) dezelfde mening is toegedaan als Rabbi Jehoeda ben Betera
 נימא כוותיה קסבר
laat hem dan ook zoals hij (Rabbi Jehoeda ben Betera) van mening zijn (dat men op de tweede dag Soekot begint te vermelden de machtige daden omtrent regen).
 רבי עקיבא כי כתיב ניסוך יתירא בששי הוא דכתיב
(Maar) Rabbi Akiva is van mening dat de extra plenging (met water) in de toratekst geschreven is (aanvangt) op de zesde dag (Soekot).
 תניא ר' נתן אומר בקדש הסך נסך שכר לה'
Er is in een baraita geleerd: Rabbi Nathan zegt: “in het Heiligdom zul je jouw plengoffer van sterke drank voor de Eeuwige uitstorten”
 בשני ניסוכין הכתוב מדבר
De pasoek spreekt hier over twee plengingen:
 אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין
een plenging van water en een plenging van wijn.
 אימא תרוייהו דחמרא
Laat ik zeggen dat de beide plengingen van wijn zijn.
 אם כן ליכתוב קרא או הסך הסך או נסך נסך
Als dit het geval zou zijn dan zou de pasoek moeten schrijven: of haseeg haseeg of nasog naseeg.
 מאי הסך נסך
Wat is de zin van haseeg, neseg?
 שמעת מינה חד דמיא וחד דחמרא
Leer hieruit: één plenging van water en één van wijn.
 אלא הא דתנן ניסוך המים כל ז' מני
Maar wie is degene die leert in de Misjna dat de plenging van water tijdens Soekot alle zeven dagen is?
 אי ר' יהושע נימא חד יומא
Als dit Rabbi Jehosjoea is (kan dit niet zo zijn), want zou hij gezegd hebben slechts één dag.

 אי ר"ע תרי יומי
Indien het Rabbi Akiva is? Deze zegt (dat men) twee dagen (de machtige daden omtrent regen moet gedenken, namelijk vanaf de zesde dag).
 אי ר' יהודה ב"ב שיתא יומי
Indien het Rabbi Jehoeda ben Betera is? Deze zegt (dat men) zes dagen (de machtige daden omtrent regen moet gedenken, namelijk vanaf de tweede dag).
 לעולם ר' יהודה ב"ב היא
Ik kan steeds volhouden dat het Rabbi Jehoeda ben Betera is.
 וס"ל כר' יהודה דמתני'
En hij kan nog steeds dezelfde mening hebben als Rabbi Jehoeda op grond van de volgende Misjna.
 דתנן
Want we hebben in de Misjna geleerd:
 רבי יהודה אומר
Rabbi Jehoeda zegt:
 בלוג היה מנסך כל שמונה
Men plengde water vanuit een vat met de inhoud van een log alle acht dagen.
 ומפיק ראשון ומעייל שמיני
En hij (Rabbi Jehoeda ben Betera) haalde de eerste dag eraf en deed de achtste dag erbij.
 ומאי שנא ראשון
En waarom haalde hij de eerste dag (wat betreft het plengen van water) eraf?
 דלא דכי רמיזי מים בשני הוא
Want de aanduiding op water is pas op de tweede dag (van Soekot).
 דרמיזי שמיני נמי כי רמיזי מים בשביעי הוא דרמיזי
Maar dan moet de achtste dag er ook vanaf gehaald worden, want de (laatste) aanduiding op water is op de zevende dag!
 אלא רבי יהושע היא וניסוך המים כל שבעה הלכתא גמירי לה
Het moet derhalve Rabbi Jehosjoea zijn (die dit leert in de Misjna) en de plenging van water dient gedurende de zeven dagen van Soekot is overgeleverd volgens de traditie als zijnde de halacha.
 דאמר ר' אמי א"ר יוחנן משום ר' נחוניא איש בקעת בית חורתן עשר נטיעות ערבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני
Want Rabbi Ami zei in naam van Rabbi Jochanan in naam van Rabbi Nehoenia, afkomstig van de vlakte van Beet Chavartan: de wet betreffende de tien jonge planten , de beekwilg en het plengen van water zijn wetten die meegedeeld zijn door Mosjee op de berg Sinai.
 רבי יהודה אומר משום רבי יהושע
Rabbi Jehoeda zegt in naam van Rabbi Jehosjoea:
 העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג האחרון מזכיר הראשון אינו מזכיר
De laatste die voor de Heilige Arke gaat staan (om in het gebed voor te gaan) op de laatste dag Soekot moet (de machtige daden omtrent regen) gedenken (in het sjemonee esree van moessaf); de eerste (voorganger die het sjemonee esree van het sjachariet, het ochtendgebed zegt) niet.
 ביום טוב הראשון של פסח הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר
Op de eerste dag Pesach vermeldt de eerste (voorganger die het sjemonee esree van het sjachariet zegt de machtige daden omtrent regen) de laatste (voorganger) niet.
 הי רבי יהושע אילימא רבי יהושע דמתניתין הא אמר ביום טוב האחרון של חג הוא מזכיר אלא ר' יהושע דברייתא האמר משעת הנחתו ותו הא דתניא ר' יהודה אומר משום בן בתירה העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג האחרון מזכיר הי בן בתירה אילימא רבי יהודה בן בתירה הא אמר בשני בחג הוא מזכיר אמר רב נחמן בר יצחק תהא ברבי יהושע בן בתירה זמנין דקרי ליה בשמיה וזימנין דקרי ליה בשמיה דאבא והא מקמי דליסמכוהו והא לבתר דליסמכוהו תנא בטל וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר ואם בא להזכיר מזכיר מ"ט א"ר חנינא לפי שאין נעצרין וטל מנלן דלא מיעצר
כתיב ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב חי ה' אלהי ישראל אשר עמדתי לפניו אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי וכתיב לך הראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה ואילו טל לא קאמר ליה מאי טעמא משום
Mishnah
מאימתי מזכירין גבורות גשמים
우리가 () 비?에 (하나님의 행위) 강력한 기억 때부터
 רבי אליעזר אומר
랍비 Eliezer는 말합니다 :
 מיום טוב הראשון של חג
당사자의 첫날 욤 비네에서.
 ר 'יהושע אומר
랍비 Yehoshua는 말했다 :
 מיום טוב האחרון של חג
마지막 하루 초막절에서.
 אמר לו ר 'יהושע
(그렇다면) 랍비 Yehoshua 사람 (랍비 Eliezer)에게 말하였다 :
 הואיל ואין הגשמים אלא סימן קללה בחג
초막절에 비가 아무것도하지만, 저주의 징조 없습니다로
 למה הוא מזכיר
왜 우리는 그때 기억합니까?
 אמר לו ר 'אליעזר
랍비 Eliezer 사람 (랍비 Yehoshua)에게 말하였다 :
 אף אני לא אמרתי לשאול אלא להזכיר
나는 (비)을 묻고 있다고 없지만 단지 언급 (비에 대한 하나님의 강력한 행위의기도)
 משיב הרוח ומוריד הגשם בעונתו
즉 (열여덟기도에서 다음 괄호, sjemonee esree를 나열) : "그는 누구 바람 불어와 비가 무너지지 않는합니까"자신의 시간에 (및 수행).
 אמר לו
그는 (랍비 Yehoshua)는 그 (랍비 Eliezer)에게 말하였다 :
 א"כ לעולם יהא מזכיר
기억 :면 (비의 제공 즉 하나님의 전능 행위)는 항상 그것을하자!
 אין שואלין את הגשמים אלא סמוך לגשמים
경우보다 그것은 오직 비를 요구 겨우 장마 전에.
 ר 'יהודה אומר
랍비 Yehudah는 말했다 :
 העובר לפני התיבה ביו"ט האחרון של חג
방주가 마지막 하루 초막절에 발생하면
 האחרון מזכיר
그리고 마지막으로 기억
 הראשון אינו מזכיר
첫 번째는 기억이 안됩니다.
 ביו"ט הראשון של פסח
(그리고) 유월절의 첫날
 הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר
최초 상태이어야하며 후자는 언급해서는 안됩니다.
 גמ '
Gemara
 תנא היכא קאי דקתני מאימתי
Tana은 어디 있나요 그는 "언제부터"배우는 것이인가요?
 תנא התם קאי דקתני מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים
Tana은 죽은 자의 부활에 비에 대한 거대한 업적을 기반으로
 ושואלין בברכת השנים
그것은 세월의 축복에 비가 올
 והבדלה בחונן הדעת
그리고 Havdalah 축복 choneen hadaät에 대해서 말을, "U는 지능 등의 사람을 좋아 하시더군요."
 וקתני מאימתי מזכירין גבורות גשמים
그러나 그는 "우리가 폭우에 거대한 업적을 기억하면에서"배운다!
 וליתני התם
그러나이 학습 이후 그는 (Tana)!
 מ"ש דשבקיה עד הכא
그가 (Tana)가 여기에 배울 것이 무엇을 뜻합니까?
 אלא תנא מראש השנה סליק
그러나 Tana은 로시 Hashanah 유래!

 דתנן
우리는 Mishna에서 배운니까 :
 ובחג נידונין על המים
그리고 초막절에 물과 관련하여 판단하고 있습니다.
 ואיידי דתנא ובחג נידונין על המים
그리고 Tana 이후 (논문 로시 Hashanah에서와 같이) 물에서 초막절로 개최되는 것으로 나타났습니다
 תנא מאימתי מזכירין גבורות גשמים
"(sjemonee esree에서) 비에 거대한 업적 (하나님의) 그것이 언급되었을 때부터"그가 (또한 Tana)가 배워야 할것 (는 것이 논리적하지 않을까요?)
 וליתני מאימתי מזכירין על הגשמים
그러나 그는 (Tana) 학습 : 어디 그것이 비를 언급 않습니다부터!
 מאי גבורות גשמים
비에 대한 강력한 행위의 의미는 무엇입니까?
 א"ר יוחנן מפני שיורדין בגבורה שנאמר
그것이 전해지고 있기 때문에 (비가), 전력 (하나님의)에 의해 하강하기 때문에 랍비 Yohanan는 말했다 :
 עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר
"그는 (하나님) 엔드와 수많은 기적없이는 큰일을 수행한 사람"
 וכתיב
또한이 있습니다 (더) 기록 되었으되
 הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות
"그는 누구 지구의 표면에 비를 제공하고 필드의 표면에 물을 보냅니다."
 מאי משמע
하나는 이것에서 배우는 무엇입니까?
 אמר רבה בר שילא
Rabbah 바 Sjila는 말했다 :
 אתיא חקר חקר מברייתו של עולם
여기 단어 cheker의 사용, 세계의 창조, 다음과 같은 유도체에 인용된 페소의 배아의 끝 :
 כתיב הכא עושה גדולות עד אין חקר
여기에 기록된 : "끝없이 큰일을 수행 그 (하나님)과 수많은 기적"은
 וכתיב התם
그리고 다른 곳에서 그것은 기록 되었으되
 הלא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם ה 'בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו
"당신은 몰라 당신은 세계의 끝을 생성하고 피곤하지 않습니다, 아무 엔드 (자신의 이해가 아니라 자신의 통찰력을 cheker이없는 지친하지 않는 것이, 세계의 하나님 여호와임을 못들었는데 ")가 포함되어 있습니다.
 וכתיב מכין הרים בכחו נאזר בגבורה
"그의 능력과 산들과 둘러싸는되는 전력 (Gevurah)로 설정합니다.": 그리고 (또는 생성)가 작성된다
 ומנא לן דבתפלה
그리고 어떻게 우리가 tefila, sjemonee esree에서 (비에서 거대한 업적의 언급) 알고, 열여덟기도가라고해야하는가?
 דתניא
우리가 baraita에 살고 있기 때문에 배운 :
 לאהבה את ה 'אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם
"받는 사랑과 모든 마음으로 오래오래 여호와 너의 하나님"
 איזו היא עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה
당신의 마음으로 할 작업은 무엇입니까? 즉, tefila기도입니다.
 וכתיב בתריה
더 나아가 그것은 기록 되었으되
 ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש
"그리고 나는 그것의 계절에 귀하의 토지에 초기과 늦은 비 등 비를 줄 것이다"
 אמר ר 'יוחנן
랍비 Yochanan는 말했다 :
 ג'מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח
성령 축복의 손에 세 키가 그는이 있는데, 이는 전송되는 사절 없습니다
 ואלו הן
여기 그들은 다음과 같습니다
 מפתח של גשמים
빗속의 열쇠
 ומפתח של חיה
인생의 열쇠
 ומפתח של תחיית המתים
그리고 죽은자를 되살리는 열쇠.
 מפתח של גשמים דכתיב
그것이 기록되기 때문에 비의 열쇠, :
 יפתח ה 'לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו
"하나님은 시간에 열려 하늘에서 너희의 보물 제공하기 위해 토지에 찬물을 끼얹어서에 도움이 될 것입니다."
 מפתח של חיה מנין דכתיב
생명의 열쇠, 이걸 어떻게 알 수 있습니까? 그것은 기록되기 때문에 :
 ויזכור אלהים את רחל וישמע
"하나님이 라헬을 만들고 답변

אליה אלהים ויפתח את רחמה
하나님이 그녀와 그녀의 자궁을 열었습니다. "
 מפתח של תחיית המתים מנין דכתיב
죽은 자들의 부활의 열쇠, 이걸 어떻게 알 수 있습니까? 그것은 기록되기 때문에 :
 וידעתם כי אני ה 'בפתחי את קברותיכם
"그래서 당신은 등, 내가 주 너희 무덤을 열고 것을 알 수 있습니다"
 במערבא אמרי אף מפתח של פרנסה דכתיב
서쪽에서는 성경에 기록되기 때문에 parnasa 생활의 열쇠는 말했다 :
 פותח את ידך וגו '
"손을 등 열기"
 ור 'יוחנן מאי טעמא לא קא חשיב להא אמר לך גשמים היינו פרנסה
그리고 그가 (사분의 일 키 등)이 랍비 Yohanan이 키가 (parnasa에서) 세어하지 않는 것이 뭐라고 하겠냐? parnasa : 그는 당신 비, 즉 말할 것입니다.
(Gemara은 Mishnah의 텍스트에 대해 설명합니다).
 ר 'אליעזר אומר מיום טוב הראשון של חג כו'
랍비 Eliezer는 말합니다 : 초막절 등 첫날 (우리가 폭우에 거대한 업적을 기억)에서.
 איבעיא להו
하나는 그에게 (랍비 Eliezer) 중요한 질문이있다 :

 ר 'אליעזר מהיכא גמיר לה מלולב גמר לה או מניסוך המים גמר לה
랍비 Elazar 어디로 (비에 대한 하나님의 강력한 행위 언급)을 해제합니까? 이것은 lulav이나 그 창고 물로 그것에서 떨어져 이끌고 그것을 멀리 단서는?
 מלולב גמר לה
그는 (랍비 Eliezer)이 lulav에 의존하는가?
 מה לולב ביום אף הזכרה ביום
(이 경우에는 그렇게 때문에) mitsva 낮에는 lulav (완료), 그래서 국가의 날 (시작) 동안 (비과 관련하여 하나님의 강력한 행위에 대한)입니다.
 או דלמא מניסוך המים גמר לה
아니면 (랍비 Eliezer)는 않는이 물 뿌리에 달려 있습니다?
 מה ניסוך המים מאורתא
매우 전야 (초막절의 경우)에서 물을 뿌리 (이 그렇게하고있다면)가 발생

 דאמר מר ומנחתם ונסכיהם אפילו בלילה
심지어 저녁에 지출되어야 마스터 (구절의 해석에서) 말했다 "과 식사 제공과 libations 등"에 대한,
 אף הזכרה מאורתא
그래서 초막절에 저녁부터 비에 거대한 업적을 언급했다한다.
 תא שמע דאמר רבי אבהו לא למדה ר 'אליעזר אלא מלולב
랍비 아부는 랍비 Eliezer 그것이 (하나님의 강력한 행위가 비에 대해 언급해야부터 시간) 만 lulav에서 산만 있다고 때문에 와서 배웁니다.
 איכא​​ דאמרי ר 'אבהו גמרא גמיר לה
일부는 랍비 Abbahoe이 (lulav에서 랍비 Eliezer의 이전 공제) 전승의 전통을 알고있다
 ואיכא דאמרי
하지만 이렇게 말하는 사람이 있습니다
 מתניתא שמיע ליה
그는 (랍비 Abbahoe)이 baraita를 알았다는 :
 מאי היא דתניא
이것보다 baraita은 무엇입니까?
 מאימתי מזכירין על הגשמים
우리는 비가 대해 강력한 행동을 (하나님의) 기억 했을때부터?
 רבי אליעזר אומר משעת נטילת לולב
랍비 Eliezer은 행동의 시간 (mitsva lulav의)에서 말했다.
 ר 'יהושע אומר
랍비 Yehoshua는 말했다 :
 משעת הנחתו
시간에서 그들은 lulav 내려놔.
 א"ר אליעזר הואיל וארבעת מינין הללו אינן באין אלא לרצות על המים
(의 mitsva) 이들 4 종의에만 음성을 의미하고 있기 때문에 랍비 Eliezer는 물 밖으로 (하나님과), 밝혔다
 וכשם שארבע מינין הללו אי אפשר בהם בלא מים כך אי אפשר לעולם בלא מים
그것이 4 종의 물없이 존재하는 것은 불가능하므로으로 세계가 물없이 존재하는 것은 불가능하기 때문에.
 אמר לו ר 'יהושע
랍비 Yehoshua 사람 (랍비 Eliezer)에게 말하였다 :
 והלא גשמים בחג אינו אלא סימן קללה
그러나 Soekotfeest시 비가 아직도 천벌의 징조 불과?
 אמר לו ר 'אליעזר
랍비 Eliezer가 그에게 말했다 :
 אף אני לא אמרתי לשאול אלא להזכיר
나는 (비의 거대한 업적의) 요청을했다 (비)하지만 언급하지 않았습니다.
 וכשם שתחיית המתים מזכיר כל השנה כולה ואינה אלא בזמנה
그리고 그것은 일년 내내 죽은 자의 부활을 (두 번째 축복의 sjemonee esree에서) 언급하지만 해당 시간에 올 것이다 마찬가지로
 כך מזכירים גבורות גשמים כל השנה ואינן אלא בזמנן
등 일년 내내 비가의 거대​​한 업적이 (하나님)도 언급되어있어도 그것에만 지정된 시간에하는 경우.
 לפיכך אם בא להזכיר כל השנה כולה מזכיר
따라서, 만약 누군가가 일년 내내 (비의 거대한 업적) 상태, 그가 할 수 있습니다 온다.

 רבי אומר אומר אני משעה שמפסיק לשאלה כך מפסיק להזכרה
Rebbi는 말합니다 : 저는 제가 비 (sjemonee esree에서) 나는 또한 (비에서 거대한 업적의) 언급하는 사랑에 대해 묻고 중단 순간부터라고 해두지.
 ר 'יהודה בן בתירה אומר בשני בחג הוא מזכיר
(로 시작) 비에 거대한 업적을 언급되어야 랍비 Yehuda 오전 Betera은 초막절의 두 번째 날에 말합니다.
 ר 'עקיבא אומר בששי בחג הוא מזכיר
랍비 Akiva은 여섯 번째 날 초막절은 (로 시작) 비에 거대한 업적을 언급되어야 말한다.
 ר 'יהודה משום ר'יהושע אומר
랍비 Yehudah는 랍비 Akiva의 이름으로 말했다 :
 העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג האחרון מזכיר הראשון אינו מזכיר
발생해야 거룩한 아크, (비의 거대한 업적)에 마지막으로 마지막 하루 초막절에 이들은 첫 번째 기억 해요.
 ביום טוב ראשון של פסח הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר
첫날 유월절은 첫 번째 있지만 후자를 언급.
 שפיר קאמר ליה ר"א לרבי יהושע
랍비 Eliezer 그러면 좋지 랍비 Yehoshua 말 ...
אמר לך רבי יהושע בשלמא תחיית המתים מזכיר דכולי יומא זמניה הוא
랍비 Yehoshua, 당신은 말할 수 : 죽은 사람의 부활이 마침내 (이것은 나중에 일년 내내 자리를 차지할 수 있기 때문에) 일년 내내 기억 수있는 매일 적당한 시간이 있기 때문에,
 אלא גשמים כל אימת דאתיין זמנייהו היא
하지만 이것에 대한 적절한 시간마다 비가?
 והתנן יצא ניסן וירדו גשמים סימן קללה הם שנאמר
그리고 우리가 Mishna에서 배운 적이 없다 (월) 닛산이 통과되었고 그것이 전해진다 위해 저주의 징조이다 폭우가있을 경우 :
 הלא קציר חטים היום וגו '
"오늘은 밀, 등 수확에 대한 일 없다?"
ר 'יהודה בן בתירה אומר בשני בחג הוא מזכיר
(시작) 비에 거대한 업적의 상태 여야합니다 랍비 Yehuda 오전 Betera 두 번째 날 (초막절)에 말했습니다.
 מ"ט דרבי יהודה בן בתירה
랍비 Yehudah 오전 Betera의 이유는 무엇인가?
 דתניא
우리는 Mishnah에서 배운니까 :
 רבי יהודה בן בתירה אומר
랍비 Yehuda Betera 오전은 말합니다 :
 נאמר בשני ונסכיהם ונאמר בששי ונסכיה ונאמר בשביעי כמשפטם
(율법에서) 두 번째 날 (초막절)에 전해지고 있습니다 : veniskehem, 그들의 libations와 여섯 번째 날위한 oenesachea 말을하고, 그의 부어 드리는 제물, 그리고 일곱째 일간 초막절에 kemisjpatam이 전해지고, 그들의 사양에 따라.
 הרי מ"ם יו"ד מ"ם הרי כאן מים
참고 해당 문자의 가상, yud, 가상 מים majiem 양식 물.

 מכאן רמז לניסוך המים מן התורה
그것은 Remez, 율법의 물을 흘리기에 마크를 따릅니다.
 ומאי שנא בשני דנקט דכי רמיזי להו בקרא בשני הוא דרמיזי
그리고 그 사람 (랍비 Yehuda 오전 Betera) (물 창고) 두 번째 당일 늦게 출발 하죠? 둘째 날에는과 관련 있기 때문에 (처음) 표시는 (물 밖으로 흘리기에) 율법으로 (발견).
 הלכך בשני מדכרינן
그리고 이것은 한 두번 째날 (비에 거대한 업적을) 언급하기 시작해야하는 이유입니다.
 רבי עקיבא אומר
랍비 Akiva는 말합니다 : בששי בחג הוא מזכיר שנאמר
그것이 전해지고 있기 때문에 초막절의 여섯 번째 날, 하나는 (비에 거대한 업적을) 언급하기 시작한다 :
 בששי ונסכיה
oenesachea, 그리고 술 : 여섯 번째 날
 בשני ניסוכין הכתוב מדבר
pasoek 두 libations에 대해 말하고 있습니다 :
 אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין
물 splashing과 신주를위한 와인 스플래을위한 신주.
 ואימא תרוייהו דחמרא
하지만 아마도 와인의 두 libations 만든거야?
 סבר לה כר 'יהודה בן בתירה דאמר רמיזי מיא
그는 (랍비 Akiva)은 Remez 물의 표시라고 랍비 Yehudah 오전 Betera, 같은 의견입니다.
אי סבר לה כרבי יהודה בן בתירה
그는 (랍비 Akiva)가 동일한 의견 랍비 Yehuda 오전 Betera 등에 의해 공유되는 경우
 נימא כוותיה קסבר
그는 (랍비 Yehuda 오전 Betera)은 (초막절의 두 번째 날에 한 비에 거대한 업적을 언급하기 시작하는) 믿고로도 보내.
 רבי עקיבא כי כתיב ניסוך יתירא בששי הוא דכתיב
(그러나) 랍비 Akiva은 율법 텍스트의 추가적인 신주 (물)가 여섯 번째 날 (초막절)에 (시작) 작성된 것으로보고있다.
 תניא ר 'נתן אומר בקדש הסך נסך שכר לה'
baraita가 가르됩니다 랍비 나단은 말합니다 : "성역에서 당신은 주님에 대한 강한 음료의 신주가 붓다"
 בשני ניסוכין הכתוב מדבר
pasoek 두 libations에 대해 현재 님의 말 :
 אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין
물과 포도주 술의 술.
 אימא תרוייהו דחמרא
그 두 libations 와인 말​​을하자.
 אם כן ליכתוב קרא או הסך הסך או נסך נסך
이런 경우라면 다음 pasoek이 쓰거나 naseeg을 haseeg 또는 nasog을 haseeg해야합니다.
 מאי הסך נסך
neseg, haseeg의 의미는 무엇입니까?
 שמעת מינה חד דמיא וחד דחמרא
가죽 거기서부터 : 물의 개구와 와인 중 하나.
 אלא הא דתנן ניסוך המים כל ז'מני
하지만 누가 Mishna에서 가르치는 것과 즉 초막절 기간 동안 물의 신주 모든 부터요?
 אי ר 'יהושע נימא חד יומא
이것은 그가 하루 그랬 을까 때문에 랍비 Yehoshua (이것은 없을 수도 있습니다)입니다.면

 אי ר"ע תרי יומי
그것은 랍비 Akiva있다면? 이것은 (그) 2 일 (폭우에 거대한 업적을 그 여섯 번째 날부터 기억해야한다) 말합니다.
 אי ר 'יהודה ב"ב שיתא יומי
랍비 Yehuda 오전 Betera이있다면? 이것은 (그) 6 일 (폭우에 거대한 업적을 두 번째 날로부터 그 기억 함) 말합니다.
 לעולם ר 'יהודה ב"ב היא
난 아직도 랍비 Yehuda시 Betera인지 유지합니다.
 וס"ל כר 'יהודה דמתני'
그리고 그는 여전히 다음과 같은 Mishnah 아래 랍비 Yehudah와 같은 방식을 느낄 수있다.
 דתנן
우리는 Mishnah에서 배운니까 :
 רבי יהודה אומר
랍비 Yehudah는 말했다 :
 בלוג היה מנסך כל שמונה
로그 몽땅 일의 내용과 컨테이너에서 한 plengde 물.
 ומפיק ראשון ומעייל שמיני
그리고 그는 (랍비 Yehuda 오전 Betera)는 하루 벗고있다 여드레째되는 날에 열었습니다.
 ומאי שנא ראשון
그리고 그가 첫날을 (물을 흘리기에 관한) 해제 한 이유?
 דלא דכי רמיזי מים בשני הוא
물의 지정은 두번째 날 (초막절)에 들어 있기 때문 이오.
 דרמיזי שמיני נמי כי רמיזי מים בשביעי הוא דרמיזי
(이전) 일곱째 날에 워터 마크이기 때문에 그때도 달성될 여드레째되는 날부터 시작가 있습니다!
 אלא רבי יהושע היא וניסוך המים כל שבעה הלכתא גמירי לה
그러므로 halacha 등 전통 narrated되는 초막절의 일곱 일간되어야 랍비 Yehoshua (누가 Mishnah에서 가르치는)과 물의 신주 있어야합니다.
 דאמר ר 'אמי א"ר יוחנן משום ר'נחוניא איש בקעת בית חורתן עשר נטיעות ערבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני
열 어린 식물, 스트림 버드나무 및 마운트시나이에서 모세에 의해 전달 물 법률의 개구에 관한 법률 : 베토벤 Chavartan의 평원에서 파생된 랍비 Nehoenia의 이름 R. Johanan의 이름으로 말한 랍비 아미를 위해.
 רבי יהודה אומר משום רבי יהושע
랍비 Yehudah는 랍비 Yehoshua의 이름으로 말했다 :
 העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג האחרון מזכיר הראשון אינו מזכיר
홀리 아크에 대해 마지막 하나는, (moessaf의 sjemonee esree에서) 기억 (비의 거대한 업적) sjemonee esree의 첫 번째 (전신을 초막절 위해 마지막 날에 (기도로 이동)의 약자 sjachariet는 아침기도 말씀)되지 않습니다.
 ביום טוב הראשון של פסח הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר
유월절의 첫날 (sjemonee esree sjachariet의 전신인이 거대한 업적 비에 대해 말합니다) 마지막 (이전) 첫되지 나타냅니다.
 הי רבי יהושע אילימא רבי יהושע דמתניתין הא אמר ביום טוב האחרון של חג הוא מזכיר אלא ר 'יהושע דברייתא האמר משעת הנחתו ותו הא דתניא ר'יהודה אומר משום בן בתירה העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג האחרון מזכיר הי בן בתירה אילימא רבי יהודה בן בתירה הא אמר בשני בחג הוא מזכיר אמר רב נחמן בר יצחק תהא ברבי יהושע בן בתירה זמנין דקרי ליה בשמיה וזימנין דקרי ליה בשמיה דאבא והא מקמי דליסמכוהו והא לבתר דליסמכוהו תנא בטל וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר ואם בא להזכיר מזכיר מ"ט א"ר חנינא לפי שאין נעצרין וטל מנלן דלא מיעצר דכתיב ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב חי ה 'אלהי ישראל אשר עמדתי לפניו אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי וכתיב לך הראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה ואילו טל לא קאמר ליה מאי טעמא משו
nieuw! Klik op de bovenstaande woorden om te bewerken en alternatieve vertalingen weer te geven. Verwijderen
Google Vertalen voor bedrijven:Translator ToolkitWebsite TranslatorGlobal Market Finder
Rechtstreekse vertaling uitschakelenOver Google VertalenMobielPrivacyHelpFeedback verzenden
Mischna
מאימתי מזכירין גבורות גשמים
Ab wann wir uns erinnern, den mächtigen (höhere Gewalt) auf (die) regen?
 רבי אליעזר אומר
Rabbi Elieser sagt:
 מיום טוב הראשון של חג
Vom ersten Tag Yom Tov von der Partie.
 ר 'יהושע אומר
Rabbi Jehoschua sagte:
 מיום טוב האחרון של חג
Von dem letzten Tag Sukkot.
 אמר לו ר 'יהושע
(Dann) Rabbi Jehoschua sagte zu ihm (Rabbi Eliezer):
 הואיל ואין הגשמים אלא סימן קללה בחג
da regen an Sukkot sind nichts anderes als ein Zeichen des Fluchs
 למה הוא מזכיר
Warum sollten wir dann erinnern Sie sich?
 אמר לו ר 'אליעזר
Rabbi Elieser sagte zu ihm (Rabbi Jehoschua):
 אף אני לא אמרתי לשאול אלא להזכיר
Ich habe nie gesagt, dass (bei regen) zu fragen, sondern nur die Erwähnung (im Gebet von Gottes großen Taten auf regen)
 משיב הרוח ומוריד הגשם בעונתו
nämlich (Auflistung der nachfolgenden Klammer in den achtzehn Gebete, sjemonee esree): "Wer bläst der Wind und der regen fällt nach unten" (und tun) in seiner Zeit.
 אמר לו
Er (Rabbi Jehoschua) sagte zu ihm (Rabbi Eliezer):
 א"כ לעולם יהא מזכיר
Wenn ja, lassen Sie es immer (Gottes große Taten, nämlich: die Bereitstellung von regen) erinnern!
 אין שואלין את הגשמים אלא סמוך לגשמים
Er fragt nur nach regen, als wenn es kurz vor der Regenzeit.
 ר 'יהודה אומר
Rabbi Jehuda sagte:
 העובר לפני התיבה ביו"ט האחרון של חג
Als die Arche tritt am letzten Tag Sukkot
 האחרון מזכיר
dann ist die letzte Erinnerung
 הראשון אינו מזכיר
der erste sollte sich nicht erinnern.
 ביו"ט הראשון של פסח
(Und) am ersten Tag des Pessach-Festes
 הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר
sollte der erste Staat sein, und diese sind nicht zu erwähnen.
 גמ '
Gemara
 תנא היכא קאי דקתני מאימתי
Wo sind die Tana ist, dass er lernt "aus, wenn"?
 תנא התם קאי דקתני מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים
Der Tana, liegt an den großen Taten zu regen an der Wiederbelebung der Toten basiert
 ושואלין בברכת השנים
und er verlangt, regen an den Segen der Jahre
 והבדלה בחונן הדעת
und sie spricht über die Havdalah Segen choneen hadaät, "U begünstigt den Mann mit Intelligenz, etc.".
 וקתני מאימתי מזכירין גבורות גשמים
Aber er lernt "aus, wenn wir uns erinnern, die großen Taten auf regen"!
 וליתני התם
Aber er (Tana), da dieser beim Lernen!
 מ"ש דשבקיה עד הכא
Was bedeutet es, dass er (Tana), hier zu lernen?
 אלא תנא מראש השנה סליק
Aber das kommt von Tana Rosch Haschana!

 דתנן
Weil wir in der Mischna gelernt:
 ובחג נידונין על המים
Und an Sukkot mit Bezug auf die Wasseroberfläche gerichtet.
 ואיידי דתנא ובחג נידונין על המים
Und seit dem Tana (wie im Traktat Rosch Haschana) zeigt, dass mit Sukkot auf dem Wasser gehalten wird
 תנא מאימתי מזכירין גבורות גשמים
(Wäre es nicht logisch, dass) er (der Tana auch dort) sollten lernen, "aus, wenn es erwähnt wird (in sjemonee esree) die großen Taten (von Gott) an der regen"?
 וליתני מאימתי מזכירין על הגשמים
Aber er (Tana) Lernen: Von wo kommt es schweigen von der regen!
 מאי גבורות גשמים
Was ist der Sinn der großen Taten zu regen?
 א"ר יוחנן מפני שיורדין בגבורה שנאמר
Rabbi Jochanan sagte, weil es (regen) von der Macht (Gottes) hinab nach, denn es wird gesagt:
 עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר
"Er (Gott), die großen Taten ohne Ende und unzählige Wunder vollbracht"
 וכתיב
und es gibt auch (weitere) geschrieben:
 הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות
"Wer gibt regen auf der Oberfläche der Erde und sendet Wasser auf der Oberfläche der Felder".
 מאי משמע
Was lernt man daraus?
 אמר רבה בר שילא
Rabba bar Sjila sagte:
 אתיא חקר חקר מברייתו של עולם
Hier wird die Verwendung des Wortes cheker, Ende in der zitierten Peso Keim in der Schöpfung der Welt, die folgende Ableitung:
 כתיב הכא עושה גדולות עד אין חקר
Hier steht geschrieben: "Er (Gott), die großen Taten ohne Ende durchgeführt und unzählige Wunder"
 וכתיב התם
und an anderer Stelle heißt es:
 הלא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם ה 'בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו
"Wisst ihr nicht, und hast du nicht gehört, dass der Gott der Welt, der Herr ist, dass die Enden der Welt und schafft nicht müde, die noch nicht ausgeschöpft ist kein Ende, (seinem Verständnis ist nicht cheker seine Einsicht zu zählen) ".
 וכתיב מכין הרים בכחו נאזר בגבורה
Und es wird (auch die Schöpfung) schrieb: "die Berge mit seiner Macht und mit Macht zu etablieren (Gevurah) wird umgürtet."
 ומנא לן דבתפלה
Und wie kommen wir (die Erwähnung der großen Taten auf regen) wissen in der Tefila, die sjemonee esree, um die achtzehn Gebete gesagt werden?
 דתניא
Weil wir in einer baraita leben gelernt:
 לאהבה את ה 'אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם
"Um der Herr, euer Gott, zu lieben und ihm dienen mit deinem ganzen Herzen"
 איזו היא עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה
Was ist die Arbeit, die Sie mit Ihrem Herzen? Das heißt, Tefila, das Gebet.
 וכתיב בתריה
Und weiter heißt es:
 ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש
"Und ich will regen zu Ihrem Land geben in seiner frühen und späten Saison regen, etc."
 אמר ר 'יוחנן
Rabbi Jochanan sagte:
 ג'מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח
Es gibt drei Schlüssel in der Hand des Heiligen gesegnet sei Er, was nicht ein Gesandter zu übertragenden
 ואלו הן
und hier sind sie:
 מפתח של גשמים
der Schlüssel zum regen
 ומפתח של חיה
und der Schlüssel des Lebens
 ומפתח של תחיית המתים
und der Schlüssel für die Wiederbelebung der Toten.
 מפתח של גשמים דכתיב
Der Schlüssel für den regen, denn es steht geschrieben:
 יפתח ה 'לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו
"Gott wird für Sie gut sein Schatz im Himmel geöffnet in der Zeit, auf Ihrem Land zu geben, zu regnen."
 מפתח של חיה מנין דכתיב
Der Schlüssel des Lebens, woher wissen wir das? Denn es steht geschrieben:
 ויזכור אלהים את רחל וישמע
"Und Gott schuf Rachel und beantwortet

אליה אלהים ויפתח את רחמה
Gott sie und öffnete ihren Mutterleib. "
 מפתח של תחיית המתים מנין דכתיב
Der Schlüssel für die Wiederbelebung der Toten, woher wissen wir das? Denn es steht geschrieben:
 וידעתם כי אני ה 'בפתחי את קברותיכם
"Also wissen Sie, dass ich, der Herr werde eure Gräber öffnen, etc."
 במערבא אמרי אף מפתח של פרנסה דכתיב
Im Westen, sagte der Schlüssel zu leben parnasa denn es steht geschrieben:
 פותח את ידך וגו '
"Öffne deine Hand, etc."
 ור 'יוחנן מאי טעמא לא קא חשיב להא אמר לך גשמים היינו פרנסה
Und was würde er sagen, dass dies Rabbi Jochanan dieser Schlüssel (aus parnasa) nicht zu zählen (als vierte Taste)? Parnasa: Er würde Ihnen regen, dh zu sagen.
(Die Gemara diskutiert den Text der Mischna).
 ר 'אליעזר אומר מיום טוב הראשון של חג כו'
Rabbi Elieser sagt: vom ersten Tag von Sukkot, etc. (wir erinnern sich an die großen Taten auf regen).
 איבעיא להו
Man muss ihm (Rabbi Eliezer) eine kritische Frage:

 ר 'אליעזר מהיכא גמיר לה מלולב גמר לה או מניסוך המים גמר לה
Rabbi Elazar wo hört er (der Erwähnung der großen Taten Gottes über regen) aus? Dies führt ihn weg von der führenden Lulaw oder weg von ihr, daß der Schuppen mit Wasser?
 מלולב גמר לה
Hat er (Rabbi Eliezer) das hängt von der Lulaw?
 מה לולב ביום אף הזכרה ביום
(Wenn dies so ist und weil) die mitsva Lulaw die im Laufe des Tages (fertig), so ist der Staat (über die Großtaten Gottes in Verbindung mit dem regen) im Laufe des Tages (Beitrag).
 או דלמא מניסוך המים גמר לה
Oder hat er (Rabbi Eliezer), kann dies auf der Besprengung mit Wasser ab?
 מה ניסוך המים מאורתא
(Wenn dies so ist und) die Berieselung mit Wasser aus dem Vorabend (für Sukkot) auftritt,

 דאמר מר ומנחתם ונסכיהם אפילו בלילה
für einen Meister sagte (in der Interpretation des Verses) "und ihre Speisopfer und ihre Trankopfer etc.", die auch am Abend ausgegeben werden sollten,
 אף הזכרה מאורתא
so muss der Hinweis auf die großen Taten auf regen vom Abend an Sukkot sagte.
 תא שמע דאמר רבי אבהו לא למדה ר 'אליעזר אלא מלולב
Kommen Sie und lernen, weil Rabbi Abu sagte, dass Rabbi Elieser sie (die Zeit von der großen Taten Gottes über regen sollte erwähnt werden) nur von der Lulaw abzulenken.
 איכא ​​דאמרי ר 'אבהו גמרא גמיר לה
Einige sagten, Rabbi Abbahoe diese (vorherige Abzug der Rabbi Elieser von der Lulaw) wusste von einer Tradition überliefert,
 ואיכא דאמרי
aber es gibt diejenigen, die sagen
 מתניתא שמיע ליה
dass er (Rabbi Abbahoe) kannte diesen einen baraita:
 מאי היא דתניא
Was ist baraita als das?
 מאימתי מזכירין על הגשמים
Ab wann gedenken wir der großen Taten (Gottes) zu regen?
 רבי אליעזר אומר משעת נטילת לולב
Rabbi Elieser sagte ab dem Zeitpunkt des Verhaltens (der mitsva die Lulaw).
 ר 'יהושע אומר
Rabbi Jehoschua sagte:
 משעת הנחתו
aus der Zeit, sie legte den Lulaw.
 א"ר אליעזר הואיל וארבעת מינין הללו אינן באין אלא לרצות על המים
Rabbi Elieser sagte, da (die von mitsva) diese vier Arten nur sollen äußern (mit Gott) von Wasser,
 וכשם שארבע מינין הללו אי אפשר בהם בלא מים כך אי אפשר לעולם בלא מים
denn da es unmöglich ist für diese vier Arten ohne Wasser existieren, um so ist es unmöglich, die Welt ohne Wasser existieren.
 אמר לו ר 'יהושע
Rabbi Jehoschua sagte zu ihm (Rabbi Eliezer):
 והלא גשמים בחג אינו אלא סימן קללה
Aber regen auf dem Soekotfeest noch nichts weiter als ein Zeichen der Verdammnis?
 אמר לו ר 'אליעזר
Rabbi Elieser sagte zu ihm:
 אף אני לא אמרתי לשאול אלא להזכיר
Ich habe nicht gesagt Anfrage (regen) aber erwähnen (der großen Taten auf regen).
 וכשם שתחיית המתים מזכיר כל השנה כולה ואינה אלא בזמנה
Und so wie es erwähnt die Auferstehung der Toten (in sjemonee esree in der zweiten Segen) das ganze Jahr über, aber es wird zu gegebener Zeit kommen,
 כך מזכירים גבורות גשמים כל השנה ואינן אלא בזמנן
wie auch die großen Taten (Gottes) auf regen während des ganzen Jahres erwähnt, auch wenn es nur an der dafür vorgesehenen Zeit.
 לפיכך אם בא להזכיר כל השנה כולה מזכיר
Daher kommt, wenn jemand das ganze Jahr (die großen Taten auf regen) heißt, kann er dies zu tun.

 רבי אומר אומר אני משעה שמפסיק לשאלה כך מפסיק להזכרה
Rebbe, sagt: Ich sage, ich bin von dem Moment höre ich auf, um für regen (in sjemonee esree) Ich liebe auch zu erwähnen (von großen Taten auf regen) fragen.
 ר 'יהודה בן בתירה אומר בשני בחג הוא מזכיר
Rabbi Yehuda am Betera sagt am zweiten Tag von Sukkot soll (beginnend mit) die Erwähnung der großen Taten auf regen.
 ר 'עקיבא אומר בששי בחג הוא מזכיר
Rabbi Akiba sagt, Sukkot am sechsten Tag sein sollte (beginnend mit) die Erwähnung der großen Taten auf regen.
 ר 'יהודה משום ר' יהושע אומר
Rabbi Jehuda sagte im Namen von Rabbi Akiba:
 העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג האחרון מזכיר הראשון אינו מזכיר
diejenigen, die am letzten Tag Sukkot zuletzt für die heilige Lade, die stattfinden muss (die großen Taten auf regen) an die erste.
 ביום טוב ראשון של פסח הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר
Am ersten Tag Pessach nennt die erste, aber nicht das Letztere.
 שפיר קאמר ליה ר"א לרבי יהושע
Rabbi Elieser sagte dann zu Rabbi Jehoschua nicht gut?
אמר לך רבי יהושע בשלמא תחיית המתים מזכיר דכולי יומא זמניה הוא
Rabbi Jehoschua, könnte man sagen: die Wiederbelebung der Toten erinnern kann schließlich das ganze Jahr (wie könnte es in Zukunft stattfinden, das ganze Jahr), weil jeder Tag ist dies der richtige Zeitpunkt,
 אלא גשמים כל אימת דאתיין זמנייהו היא
aber der Regen jedes Mal ist es der richtige Zeitpunkt dafür?
 והתנן יצא ניסן וירדו גשמים סימן קללה הם שנאמר
Und haben wir nicht gelernt in der Mischna: Wenn (der Monat) Nissan ist vergangen und es gibt regen, die ein Zeichen für ein Fluch ist, denn es wird gesagt:
 הלא קציר חטים היום וגו '
"Heute ist kein Tag der Ernte von Weizen, usw.?"
ר 'יהודה בן בתירה אומר בשני בחג הוא מזכיר
Rabbi Yehuda am Betera sagt am zweiten Tag (Sukkot) muss (Start-) Zustand der großen Taten auf regen.
 מ"ט דרבי יהודה בן בתירה
Was ist der Grund von Rabbi Jehuda am Betera?
 דתניא
Weil wir in der Mischna gelernt:
 רבי יהודה בן בתירה אומר
Rabbi Yehuda Betera Uhr sagt:
 נאמר בשני ונסכיהם ונאמר בששי ונסכיה ונאמר בשביעי כמשפטם
(In der Thora) wird für den zweiten Tag (Sukkot) sagte: veniskehem und ihre Trankopfer und für den sechsten Tag wird gesagt, oenesachea, und seinem Trankopfer, und am siebten Tag Sukkot wird gesagt kemisjpatam, nach deren Vorgaben.
 הרי מ"ם יו"ד מ"ם הרי כאן מים
Beachten Sie, dass die Buchstaben Mem, Jud, MEM מים majiem Form Wasser.

 מכאן רמז לניסוך המים מן התורה
Es folgt eine Remez, eine Markierung auf dem Vergießen von Wasser aus der Tora.
 ומאי שנא בשני דנקט דכי רמיזי להו בקרא בשני הוא דרמיזי
Und was macht es, dass er (Rabbi Yehuda am Betera) die (Wasser-Schuppen) am zweiten Tag zu spät begonnen? Weil (der erste) Indikation (auf Ausscheidung von Wasser) in Verbindung mit dem zweiten Tag (ist) in der Thora.
 הלכך בשני מדכרינן
Und das ist der Grund, dass man beginnen zu erwähnen (die großen Taten auf regen) am zweiten Tag.
 רבי עקיבא אומר
Rabbi Akiba sagt: בששי בחג הוא מזכיר שנאמר
am sechsten Tag von Sukkot, sollte man beginnen zu erwähnen (die großen Taten auf regen), weil es heißt:
 בששי ונסכיה
am sechsten Tag: oenesachea und Trankopfer
 בשני ניסוכין הכתוב מדבר
Die pasoek spricht von zwei Trankopfer:
 אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין
ein Trankopfer für das Plätschern von Wasser und einem Schuss Wein zum Trankopfer.
 ואימא תרוייהו דחמרא
Aber vielleicht die beiden Weinspenden gemacht?
 סבר לה כר 'יהודה בן בתירה דאמר רמיזי מיא
Er (Rabbi Akiba) ist der gleichen Meinung wie Rabbi Jehuda am Betera, welche die Durchführung einer Remez, ein Indiz für Wasser sagte.
אי סבר לה כרבי יהודה בן בתירה
Wenn er (Rabbi Akiba) die gleiche Meinung wird von Rabbi Yehuda als am Betera geteilt
 נימא כוותיה קסבר
lassen Sie ihn auch, als er (Rabbi Yehuda am Betera) (dass man am zweiten Tag von Sukkot, um die großen Taten auf regen beginnt erwähnen) glauben.
 רבי עקיבא כי כתיב ניסוך יתירא בששי הוא דכתיב
(Aber) Rabbi Akiba glaubt, dass die zusätzlichen Trankopfer (Wasser) in der Thora Text geschrieben wird (Beitrag) am sechsten Tag (Sukkot).
 תניא ר 'נתן אומר בקדש הסך נסך שכר לה'
Es wird ein baraita gelehrt: Rabbi Nathan sagt: "In der Wallfahrtskirche Sie Ihre Trankopfer von starkem Getränk für den Herrn heraus gießen"
 בשני ניסוכין הכתוב מדבר
Die pasoek spricht hier etwa zwei Trankopfer:
 אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין
ein Trankopfer von Wasser und einem Trankopfer von Wein.
 אימא תרוייהו דחמרא
Lassen Sie mich sagen, dass die beiden Weinspenden.
 אם כן ליכתוב קרא או הסך הסך או נסך נסך
Wäre dies der Fall ist, dann muss die pasoek schreiben oder haseeg haseeg oder nasog naseeg.
 מאי הסך נסך
Was ist der Sinn des haseeg, neseg?
 שמעת מינה חד דמיא וחד דחמרא
Leder daraus: eine Ausscheidung von Wasser und eines der Wein.
 אלא הא דתנן ניסוך המים כל ז'מני
Aber wer ist derjenige, der in der Mischna lehrt, dass das Trankopfer von Wasser alle sieben Tage während Sukkot?
 אי ר 'יהושע נימא חד יומא
Wenn dies Rabbi Jehoschua (dies kann nicht sein), weil er gesagt hätte nur einem Tag.

 אי ר"ע תרי יומי
Handelt es sich um Rabbi Akiba? Dies sagt (dass) zwei Tage (die großen Taten auf regen müssen uns daran erinnern, dass ab dem sechsten Tag).
 אי ר 'יהודה ב"ב שיתא יומי
Wenn der Rabbi Yehuda am Betera ist? Dies sagt (dass) 6 Tage (die großen Taten auf regen müssen uns daran erinnern, dass ab dem zweiten Tag).
 לעולם ר 'יהודה ב"ב היא
Ich bleibe dabei, dass Rabbi Yehuda am Betera ist.
 וס"ל כר 'יהודה דמתני'
Und er kann immer noch das Gefühl die gleiche Weise wie Rabbi Jehuda unter folgender Mischna.
 דתנן
Weil wir in der Mischna gelernt:
 רבי יהודה אומר
Rabbi Jehuda sagte:
 בלוג היה מנסך כל שמונה
Ein plengde Wasser aus einem Behälter mit dem Inhalt eines Protokolls alle acht Tage.
 ומפיק ראשון ומעייל שמיני
Und er (Rabbi Yehuda am Betera) nahm den Tag frei und öffnete die achte Tag dort.
 ומאי שנא ראשון
Und warum er den ersten Tag (in Bezug auf die Ausscheidung von Wasser) machte sich davon?
 דלא דכי רמיזי מים בשני הוא
Da die Bestimmung von Wasser ist nur am zweiten Tag (Sukkot).
 דרמיזי שמיני נמי כי רמיזי מים בשביעי הוא דרמיזי
Aber dann gibt es auch ab dem achten Tag erreicht werden, weil die (letzte) ist wasser-Marke am siebten Tag!
 אלא רבי יהושע היא וניסוך המים כל שבעה הלכתא גמירי לה
Es sollte daher Rabbi Jehoschua (wer lehrt, in der Mischna) und das Trankopfer von Wasser sein sollte, während der sieben Tage von Sukkot sein wird in der Tradition wie die Halacha erzählt.
 דאמר ר 'אמי א"ר יוחנן משום ר' נחוניא איש בקעת בית חורתן עשר נטיעות ערבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני
Für Rabbi Ami sagte im Namen des R. Jochanan im Namen des Rabbi Nehoenia von der Ebene von Beethoven Chavartan abgeleitet: das Gesetz über die zehn jungen Pflanzen, die Strom Weide sowie das Ablösen von Wasser Gesetze von Moses auf dem Berg Sinai mitgeteilt.
 רבי יהודה אומר משום רבי יהושע
Rabbi Jehuda sagte im Namen des Rabbi Jehoschua:
 העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג האחרון מזכיר הראשון אינו מזכיר
Die letzte Aktualisierung für die heilige Lade steht (im Gebet zu gehen) am letzten Tag zu Sukkot (die großen Taten auf regen) erinnern (in sjemonee esree von moessaf), die erste (Vorgänger des sjemonee esree die sjachariet, sagt der Morgengebet) ist es nicht.
 ביום טוב הראשון של פסח הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר
Am ersten Tag des Pessach-Festes zeigt der erste (der Vorgänger des sjemonee esree sjachariet sagt über die großen Taten regen) der letzte (Vorgänger) nicht.
 הי רבי יהושע אילימא רבי יהושע דמתניתין הא אמר ביום טוב האחרון של חג הוא מזכיר אלא ר 'יהושע דברייתא האמר משעת הנחתו ותו הא דתניא ר' יהודה אומר משום בן בתירה העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג האחרון מזכיר הי בן בתירה אילימא רבי יהודה בן בתירה הא אמר בשני בחג הוא מזכיר אמר רב נחמן בר יצחק תהא ברבי יהושע בן בתירה זמנין דקרי ליה בשמיה וזימנין דקרי ליה בשמיה דאבא והא מקמי דליסמכוהו והא לבתר דליסמכוהו תנא בטל וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר ואם בא להזכיר מזכיר מ"ט א"ר חנינא לפי שאין נעצרין וטל מנלן דלא מיעצר
Mishnah
מאימתי מזכירין גבורות גשמים
A partir de quand nous nous souvenons de la puissante (actes de Dieu), le (la) la pluie?
 רבי אליעזר אומר
Rabbi Eliézer dit:
 מיום טוב הראשון של חג
Dès le premier jour de Yom Tov de la partie.
 ר 'יהושע אומר
Rabbi Yehoshua dit:
 מיום טוב האחרון של חג
Du dernier jour de Souccot.
 אמר לו ר 'יהושע
(Alors) Rabbi Yehoshua lui dit (Rabbi Eliézer):
 הואיל ואין הגשמים אלא סימן קללה בחג
sous forme de pluie sur Souccot sont rien d'autre qu'un signe de la malédiction
 למה הוא מזכיר
Pourquoi devrions-nous alors souvenez-vous?
 אמר לו ר 'אליעזר
Rabbi Eliézer dit lui (Rabbi Yehoshua):
 אף אני לא אמרתי לשאול אלא להזכיר
Je n'ai jamais dit que (pour la pluie) à poser, mais simplement la mention (dans la prière de hauts faits de Dieu de la pluie)
 משיב הרוח ומוריד הגשם בעונתו
à savoir (liste de la parenthèse qui suit dans les prières de dix-huit, sjemonee esree): "Celui qui fait souffler le vent et la pluie ne tombe» (et faire) en son temps.
 אמר לו
Il (Rabbi Yehoshua) lui dit: (Rabbi Eliézer):
 א"כ לעולם יהא מזכיר
si c'est le cas, il laisse toujours (hauts faits de Dieu, à savoir: la mise à disposition de la pluie), n'oubliez pas!
 אין שואלין את הגשמים אלא סמוך לגשמים
Il ne demande que la pluie que si elle juste avant la saison des pluies.
 ר 'יהודה אומר
Rabbi Yehouda dit:
 העובר לפני התיבה ביו"ט האחרון של חג
Lorsque l'Arche se produit sur le dernier jour de Souccot
 האחרון מזכיר
puis le dernier souvenir
 הראשון אינו מזכיר
le premier ne devrait pas se souvenir.
 ביו"ט הראשון של פסח
(Et) le premier jour de la Pâque
 הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר
devrait être le premier état et celui-ci ne devrait pas mentionner.
 גמ '
Guemara
 תנא היכא קאי דקתני מאימתי
Où sont les Tana, c'est qu'il apprend "à partir de quand"?
 תנא התם קאי דקתני מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים
La Tana est basé sur les hauts faits au sujet de la pluie sur la résurrection des morts
 ושואלין בברכת השנים
et il appelle à la pluie dans la bénédiction des années
 והבדלה בחונן הדעת
et il parle de la Havdala bénédiction choneen hadaät, "U favorise l'homme avec l'intelligence, etc".
 וקתני מאימתי מזכירין גבורות גשמים
Mais il apprend "à partir de quand on se rappelle les hauts faits de la pluie"!
 וליתני התם
Mais il (Tana) depuis cet apprentissage!
 מ"ש דשבקיה עד הכא
Qu'est-ce que cela veut dire qu'il (Tana) à apprendre ici?
 אלא תנא מראש השנה סליק
Mais le Tana vient de Rosh Hashana!

 דתנן
Parce que nous avons appris dans la Mishna:
 ובחג נידונין על המים
Et pour Souccot, est jugé par rapport à l'eau.
 ואיידי דתנא ובחג נידונין על המים
Et depuis le Tana (comme dans tractate Rosh Hashanah) montre que, avec Souccot sur l'eau est maintenue
 תנא מאימתי מזכירין גבורות גשמים
(Serait-il pas logique que), il (le Tana il ya aussi) devraient apprendre "à partir de laquelle il est mentionné (dans sjemonee esree) les hauts faits de Dieu () sur la pluie"?
 וליתני מאימתי מזכירין על הגשמים
Mais il (Tana) l'apprentissage: d'où vient le mentionner la pluie!
 מאי גבורות גשמים
Quelle est la signification des actes puissants sur la pluie?
 א"ר יוחנן מפני שיורדין בגבורה שנאמר
Rabbi Yohanan dit, parce qu'il (pluie) pour descendre par la puissance (de Dieu), parce qu'il est dit:
 עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר
"Il (Dieu) qui fait de grandes choses sans fin et d'innombrables miracles"
 וכתיב
et il ya aussi (encore) est écrit:
 הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות
«Celui qui répand la pluie sur la surface de la terre et envoie l'eau sur la surface des champs".
 מאי משמע
Ce que l'on apprend de tout cela?
 אמר רבה בר שילא
Rabbah bar Sjila dit:
 אתיא חקר חקר מברייתו של עולם
Ici l'utilisation du mot cheker, à la fin dans le germe du peso cité dans la création du monde, le dérivé suivant:
 כתיב הכא עושה גדולות עד אין חקר
est écrit ici: «Il (Dieu) qui fait de grandes choses sans fin et d'innombrables miracles"
 וכתיב התם
et d'ailleurs il est écrit:
 הלא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם ה 'בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו
"Ne savez-vous pas et n'avez-vous pas entendu dire que le Dieu du monde, le Seigneur est, ce que les extrémités du monde crée et pas fatigué, pas épuisé il n'ya pas de fin, cheker sa perspicacité (sa compréhension n'est pas d'inclure) ".
 וכתיב מכין הרים בכחו נאזר בגבורה
Et il est (également la création) a écrit: "les montagnes avec son pouvoir et à établir avec le pouvoir (Gevurah) est ceint."
 ומנא לן דבתפלה
Et comment savons-nous (la mention des miracles sur la pluie) dans la Tefila, l'esree sjemonee, les dix-huit prières à dire?
 דתניא
Parce que nous vivons dans une Baraïta appris:
 לאהבה את ה 'אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם
"Pour le Seigneur, ton Dieu, à aimer et le servir de tout votre cœur"
 איזו היא עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה
Quel est le travail que vous faites avec votre cœur? C'est, Tefila, la prière.
 וכתיב בתריה
Et plus loin il est écrit:
 ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש
"Et je vous donnerai la pluie à ton pays la pluie en son temps au début et à la fin, etc"
 אמר ר 'יוחנן
Rabbi Yo'hanan dit:
 ג'מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח
Il ya trois touches à la main de la bienheureuse sainte soit-il, ce qui n'est pas un émissaire à être transféré
 ואלו הן
et ils sont ici:
 מפתח של גשמים
la clé de la pluie
 ומפתח של חיה
et la clé de vie
 ומפתח של תחיית המתים
et la clef pour ressusciter les morts.
 מפתח של גשמים דכתיב
La clé de la pluie, car il est écrit:
 יפתח ה 'לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו
«Dieu sera bon pour vous un trésor dans le ciel ouvert dans le temps à la pluie sur votre terrain pour donner."
 מפתח של חיה מנין דכתיב
La clé de la vie, comment savons-nous cela? Parce qu'il est écrit:
 ויזכור אלהים את רחל וישמע
"Et Dieu créa Rachel et répondu

אליה אלהים ויפתח את רחמה
Dieu lui a ouvert et son ventre. "
 מפתח של תחיית המתים מנין דכתיב
La clé de la résurrection des morts, comment savons-nous cela? Parce qu'il est écrit:
 וידעתם כי אני ה 'בפתחי את קברותיכם
"Donc, vous saurez que moi, le Seigneur va ouvrir vos tombeaux, etc"
 במערבא אמרי אף מפתח של פרנסה דכתיב
Dans l'ouest, a déclaré la clé de la vie parnasa car il est écrit:
 פותח את ידך וגו '
"Ouvrez votre main, etc"
 ור 'יוחנן מאי טעמא לא קא חשיב להא אמר לך גשמים היינו פרנסה
Et que dirait-il que ce Rabbi Yohanan cette touche (à partir parnasa) de ne pas compter (comme une quatrième clé)? Il vous dirais la pluie, c'est à dire: parnasa.
(La Guemara examine le texte de la Michna).
 ר 'אליעזר אומר מיום טוב הראשון של חג כו'
Rabbi Eliézer dit: dès le premier jour de Souccot, etc (on se souvient des hauts faits sur la pluie).
 איבעיא להו
On a de lui (Rabbi Eliezer), une question essentielle:

 ר 'אליעזר מהיכא גמיר לה מלולב גמר לה או מניסוך המים גמר לה
Rabbi Eléazar, où at-il (la mention des actes puissants de Dieu au sujet de la pluie) hors? Ce qu'il mène loin de le loulav ou conduisant loin de ce que le hangar avec de l'eau?
 מלולב גמר לה
Est-ce qu'il (Rabbi Eliézer) cela dépend de la loulav?
 מה לולב ביום אף הזכרה ביום
(Si tel est le cas et parce que) la mitsva du loulav pendant la journée (fait), est donc l'état (sur les hauts faits de Dieu dans le cadre de la pluie) pendant la journée (commencé).
 או דלמא מניסוך המים גמר לה
Ou est-ce qu'il (Rabbi Eliézer) cela peut dépendre de l'aspersion avec de l'eau?
 מה ניסוך המים מאורתא
(Si tel est le cas et) l'aspersion avec de l'eau de la veille (pour Soukkot) se produit,

 דאמר מר ומנחתם ונסכיהם אפילו בלילה
pour un Maître a dit (dans l'interprétation du verset) "et leurs offres de repas et de leurs libations, etc" que, même dans la soirée devrait être dépensé,
 אף הזכרה מאורתא
il faut que le mention des miracles sur les pluies de la veille sur Souccot a dit.
 תא שמע דאמר רבי אבהו לא למדה ר 'אליעזר אלא מלולב
Venez apprendre, parce que Rabbi Abu dit que Rabbi Eliezer il (le temps entre le moment où les hauts faits de Dieu doit être mentionné au sujet de la pluie) ne font que distraire de la loulav.
 איכא ​​דאמרי ר 'אבהו גמרא גמיר לה
Certains ont dit Rabbi Abbahoe ce (déduction précédente de Rabbi Eliézer de la loulav) connaissait une tradition transmise,
 ואיכא דאמרי
mais il ya ceux qui disent
 מתניתא שמיע ליה
qu'il (le rabbin Abbahoe) savait ce Baraïta a:
 מאי היא דתניא
Qu'est-ce que Baraïta que cela?
 מאימתי מזכירין על הגשמים
A partir de quand nous nous souvenons des miracles (de Dieu) sur la pluie?
 רבי אליעזר אומר משעת נטילת לולב
Rabbi Eliézer dit dès le moment de la conduite (de la mitsva du loulav).
 ר 'יהושע אומר
Rabbi Yehoshua dit:
 משעת הנחתו
à partir du moment ils ont posé le loulav.
 א"ר אליעזר הואיל וארבעת מינין הללו אינן באין אלא לרצות על המים
Rabbi Eliézer dit, depuis (la mitsva de) ces quatre espèces sont uniquement destinés à exprimer (avec Dieu) de l'eau,
 וכשם שארבע מינין הללו אי אפשר בהם בלא מים כך אי אפשר לעולם בלא מים
parce que, comme il est impossible pour ces quatre espèces d'exister sans eau il est donc impossible pour le monde d'exister sans eau.
 אמר לו ר 'יהושע
Rabbi Yehoshua lui dit (Rabbi Eliézer):
 והלא גשמים בחג אינו אלא סימן קללה
Mais la pluie sur la Soekotfeest sont encore rien de plus qu'un signe de la damnation?
 אמר לו ר 'אליעזר
Rabbi Eliezer lui dit:
 אף אני לא אמרתי לשאול אלא להזכיר
Je n'ai pas dit la demande (la pluie), mais parler (des miracles sur la pluie).
 וכשם שתחיית המתים מזכיר כל השנה כולה ואינה אלא בזמנה
Et tout comme le mentionne la résurrection des morts (en sjemonee esree dans la deuxième bénédiction) tout au long de l'année, mais il viendra au moment opportun,
 כך מזכירים גבורות גשמים כל השנה ואינן אלא בזמנן
comme il est mentionné également les hauts faits de Dieu () sur la pluie tout au long de l'année, même si elle seulement au moment désigné.
 לפיכך אם בא להזכיר כל השנה כולה מזכיר
Par conséquent, si quelqu'un vient toute l'année (les miracles sur la pluie) les États, il peut le faire.

 רבי אומר אומר אני משעה שמפסיק לשאלה כך מפסיק להזכרה
Rebbi dit: je dis que je suis à partir du moment que je m'arrête pour demander la pluie (en sjemonee esree) J'aime aussi parler (de miracles sur la pluie).
 ר 'יהודה בן בתירה אומר בשני בחג הוא מזכיר
Rabbi Yehouda dit h Betera le deuxième jour de Souccot devrait être (en commençant par) la mention des miracles sur la pluie.
 ר 'עקיבא אומר בששי בחג הוא מזכיר
Rabbi Akiva dit, Souccot le sixième jour devrait être (en commençant par) la mention des miracles sur la pluie.
 ר 'יהודה משום ר' יהושע אומר
Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Akiva:
 העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג האחרון מזכיר הראשון אינו מזכיר
ceux de la dernière journée Souccot dernière pour l'Arche sainte, qui doit avoir lieu (les miracles sur la pluie), n'oubliez pas le premier.
 ביום טוב ראשון של פסח הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר
Le premier jour Pâque mentionne le premier mais pas le second.
 שפיר קאמר ליה ר"א לרבי יהושע
Rabbi Eliézer dit alors à Rabbi Yehoshua pas bon?
אמר לך רבי יהושע בשלמא תחיית המתים מזכיר דכולי יומא זמניה הוא
Rabbi Yehoshua, on pourrait dire: la résurrection des morts peut enfin rappeler toute l'année (comme il peut à l'avenir avoir lieu tout au long de l'année) parce que chaque jour est-ce le bon moment,
 אלא גשמים כל אימת דאתיין זמנייהו היא
mais la pluie à chaque fois que c'est le moment opportun pour cela?
 והתנן יצא ניסן וירדו גשמים סימן קללה הם שנאמר
Et n'avons-nous pas appris dans la Mishna: Lorsque (le mois), Nissan a passé et il ya la pluie qui est un signe d'une malédiction, car il est dit:
 הלא קציר חטים היום וגו '
"Aujourd'hui n'est pas un jour de la récolte de blé, etc?"
ר 'יהודה בן בתירה אומר בשני בחג הוא מזכיר
Rabbi Yehouda dit h Betera le deuxième jour (Souccot) doit être (début) l'état des miracles sur la pluie.
 מ"ט דרבי יהודה בן בתירה
Quelle est la raison de Rabbi Yéhouda Betera am?
 דתניא
Parce que nous avons appris dans la Michna:
 רבי יהודה בן בתירה אומר
Rabbi Yehouda Betera am dit:
 נאמר בשני ונסכיהם ונאמר בששי ונסכיה ונאמר בשביעי כמשפטם
(Dans la Torah) est dit pour la deuxième journée (Souccot): veniskehem, et leurs libations, et pour la sixième journée est dit oenesachea, et la libation, et sur le septième jour de Souccot est dit kemisjpatam, selon leurs spécifications.
 הרי מ"ם יו"ד מ"ם הרי כאן מים
Notez que le mem lettres, Yod, membres de l'eau sous forme מים majiem.

 מכאן רמז לניסוך המים מן התורה
Il suit une Remez, une marque sur l'excrétion de l'eau de la Torah.
 ומאי שנא בשני דנקט דכי רמיזי להו בקרא בשני הוא דרמיזי
Et ce qui le rend qu'il (le rabbin Yehuda am Betera) le (hangar de l'eau) sur le deuxième jour du démarrage tardif? Parce que (le premier) l'indication (sur l'excrétion de l'eau) dans le cadre de la deuxième journée (se trouve) dans la Torah.
 הלכך בשני מדכרינן
Et c'est la raison pour laquelle il faut commencer à parler (les miracles sur la pluie) le deuxième jour.
 רבי עקיבא אומר
Rabbi Akiva dit: בששי בחג הוא מזכיר שנאמר
le sixième jour de Souccot, il faut commencer à parler (les miracles sur la pluie), car il est dit:
 בששי ונסכיה
le sixième jour: oenesachea, et la libation
 בשני ניסוכין הכתוב מדבר
Le pasoek parle de deux libations:
 אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין
une libation pour le clapotement de l'eau et un peu de vin pour la libation.
 ואימא תרוייהו דחמרא
Mais peut-être les deux fait des libations de vin?
 סבר לה כר 'יהודה בן בתירה דאמר רמיזי מיא
Il (Rabbi Akiva) est du même avis que Rabbi Yehouda Betera am, qui a dit que Remez, une indication de l'eau.
אי סבר לה כרבי יהודה בן בתירה
S'il (Rabbi Akiva) la même opinion est partagée par le rabbin Yehuda que Betera am
 נימא כוותיה קסבר
le laisser aussi qu'il (le rabbin Yehuda am Betera) croient (que l'on sur le deuxième jour de Souccot commence à parler des miracles sur la pluie).
 רבי עקיבא כי כתיב ניסוך יתירא בששי הוא דכתיב
(Mais) Rabbi Akiva estime que la libation supplémentaire (l'eau) dans le texte de la Torah est écrite (commencé) le sixième jour (Souccot).
 תניא ר 'נתן אומר בקדש הסך נסך שכר לה'
Il est un Baraïta enseigné: Rabbi Nathan dit: "Dans le Sanctuaire vous votre libation de boisson forte au Seigneur répandre"
 בשני ניסוכין הכתוב מדבר
Le pasoek parle ici de deux libations:
 אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין
une libation d'eau et une libation de vin.
 אימא תרוייהו דחמרא
Permettez-moi de dire que les deux libations de vin.
 אם כן ליכתוב קרא או הסך הסך או נסך נסך
Si tel était le cas, alors la pasoek doit écrire ou haseeg haseeg ou nasog naseeg.
 מאי הסך נסך
Quel est le sens de haseeg, neseg?
 שמעת מינה חד דמיא וחד דחמרא
Cuir-ci: une effusion de l'eau et l'un des vins.
 אלא הא דתנן ניסוך המים כל ז'מני
Mais qui est celui qui enseigne dans la Mishna que la libation d'eau tous les sept jours pendant Souccot?
 אי ר 'יהושע נימא חד יומא
Si ce n'est Rabbi Yehoshua (cela peut ne pas être), parce qu'il aurait dit une seule journée.

 אי ר"ע תרי יומי
Si c'est le cas de Rabbi Akiva? Ceci dit (que) deux jours (les actes puissants sur les pluies ne faut pas oublier que, dès le sixième jour).
 אי ר 'יהודה ב"ב שיתא יומי
Si le rabbin Yehuda am Betera est? Ceci dit (que) six jours (les miracles sur les pluies ne faut pas oublier que, dès le deuxième jour).
 לעולם ר 'יהודה ב"ב היא
Je maintiens que le rabbin Yehuda am Betera est.
 וס"ל כר 'יהודה דמתני'
Et il peut encore sentir la même manière que Rabbi Yehouda dans la Michna suivante.
 דתנן
Parce que nous avons appris dans la Michna:
 רבי יהודה אומר
Rabbi Yehouda dit:
 בלוג היה מנסך כל שמונה
Un eau plengde à partir d'un récipient avec le contenu d'un journal les huit jours.
 ומפיק ראשון ומעייל שמיני
Et il (le rabbin Yehuda am Betera) a pris une journée de congé et a ouvert le huitième jour là.
 ומאי שנא ראשון
Et pourquoi il a fait le premier jour (en ce qui concerne l'effusion de l'eau) hors?
 דלא דכי רמיזי מים בשני הוא
Parce que la désignation de l'eau est seulement le deuxième jour (de Souccot).
 דרמיזי שמיני נמי כי רמיזי מים בשביעי הוא דרמיזי
Mais il ya aussi à partir de la huitième jour être atteint, parce que la c'est (dernière) de l'eau marque le septième jour!
 אלא רבי יהושע היא וניסוך המים כל שבעה הלכתא גמירי לה
Il devrait donc être le rabbin Yehoshua (qui enseigne dans la Michna) et la libation d'eau devrait être au cours des sept jours de Souccot est racontée dans la tradition que la halakha.
 דאמר ר 'אמי א"ר יוחנן משום ר' נחוניא איש בקעת בית חורתן עשר נטיעות ערבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני
Pour le rabbin Ami dit dans le nom de R. Yohanan au nom de Rabbi Nehoenia provenant de la plaine de Beethoven Chavartan: la loi sur les dix jeunes plants, le Willow Stream et l'effusion de lois sur l'eau communiquées par Moïse sur le mont Sinaï.
 רבי יהודה אומר משום רבי יהושע
Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Yehoshua:
 העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג האחרון מזכיר הראשון אינו מזכיר
La dernière pour l'Arche sainte est (dans la prière d'aller) sur le dernier jour pour Sukkot (les miracles sur la pluie) rappelez-vous (en sjemonee esree de moessaf), le premier (le prédécesseur de l'esree sjemonee l'sjachariet, dit la prière du matin) n'est pas.
 ביום טוב הראשון של פסח הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר
Le premier jour de la Pâque indique le premier (le prédécesseur du sjachariet sjemonee esree dit à propos de la pluie puissante actes), le dernier (le prédécesseur) pas.
 דכתיב ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב חי ה 'אלהי ישראל אשר עמדתי לפניו אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי וכתיב לך הראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה ואילו טל לא קאמר ליה מאי טעמא משו

Мишна
מאימתי מזכירין גבורות גשמים
С, если вспомнить, могучий (стихийные бедствия) на () дождь?
 רבי אליעזר אומר
Рабби Элиэзер сказал:
 מיום טוב הראשון של חג
С первого дня Йом-Тов из партии.
 ר "יהושע אומר
Рабби Иегошуа сказал:
 מיום טוב האחרון של חג
Из последних Суккот день.
 אמר לו ר "יהושע
(Тогда) рабби Иегошуа сказал ему (рабби Элиэзер):
 הואיל ואין הגשמים אלא סימן קללה בחג
в виде дождя, на Суккот являются ничем иным, как знак проклятия
 למה הוא מזכיר
Почему мы должны помнить то?
 אמר לו ר "אליעזר
Рабби Элиэзер сказал ему (рабби Иегошуа):
 אף אני לא אמרתי לשאול אלא להזכיר
Я никогда не говорил, что (о дожде), чтобы спросить, но только упоминание (в молитве могучего действия Бога на дождь)
 משיב הרוח ומוריד הגשם בעונתו
а именно (перечислены следующие скобки в восемнадцать молитвы, sjemonee esree): "Тот, кто делает удар ветра и дождя вовсе упасть" (и сделать) в свое время.
 אמר לו
Он (раввин Иегошуа) сказал ему (рабби Элиэзер):
 א"כ לעולם יהא מזכיר
если да, то пусть она всегда (Бога могущественный актов, а именно: предоставление дождем) помню!
 אין שואלין את הגשמים אלא סמוך לגשמים
Он только просит о дожде, чем если бы он только до начала сезона дождей.
 ר "יהודה אומר
Раввин Иегуда сказал:
 העובר לפני התיבה ביו"ט האחרון של חג
Когда ковчег происходит в последний день праздника Суккот
 האחרון מזכיר
то последняя память
 הראשון אינו מזכיר
первый не помню.
 ביו"ט הראשון של פסח
(А) в первый день Пасхи
 הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר
должно быть первым государством, а вторые не должны упоминать.
 גמ "
Гемара
 תנא היכא קאי דקתני מאימתי
Где Тана в том, что он учится "с момента"?
 תנא התם קאי דקתני מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים
Тана основана на великие дела о дожде на возрождение мертвых
 ושואלין בברכת השנים
и он вызывает дождь в благословение лет
 והבדלה בחונן הדעת
и это говорит о благословении Havdalah choneen hadaät, "U выступает человек с интеллектом, и т.д.".
 וקתני מאימתי מזכירין גבורות גשמים
Но он узнает, "от того, когда мы вспоминаем великие дела на дождь!"
 וליתני התם
Но он (Тана), так как это обучение!
 מ"ש דשבקיה עד הכא
Что это значит, что он (Тана), чтобы узнать здесь?
 אלא תנא מראש השנה סליק
Но Тане приходит от Рош а-Шана!

 דתנן
Потому что мы узнали в Мишне:
 ובחג נידונין על המים
И Суккот судят по отношению к воде.
 ואיידי דתנא ובחג נידונין על המים
А так как Тана (как в трактате Рош а-Шана) показывает, что с Суккот на воде проводится
 תנא מאימתי מזכירין גבורות גשמים
(Не было бы логично, что) он (Тана также есть) должны учиться "от того, когда она упоминается (в sjemonee esree) великие дела (Бога) на дождь"?
 וליתני מאימתי מזכירין על הגשמים
Но он (Тана) обучения: от того, где оно уже о дождь!
 מאי גבורות גשמים
Какой смысл в великих делах о дожде?
 א"ר יוחנן מפני שיורדין בגבורה שנאמר
Рабби Йоханан сказал, потому что он (дождь), чтобы спуститься по мощности (от Бога), потому что он сказал:
 עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר
"Он (Бог), кто совершил великие дела без конца и бесчисленные чудеса"
 וכתיב
и есть (далее) написано:
 הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות
"Тот, кто дает дождь на поверхности земли и посылает воды на поверхности поля".
 מאי משמע
То, что человек узнает из этого следует?
 אמר רבה בר שילא
Раба бар Sjila сказал:
 אתיא חקר חקר מברייתו של עולם
Здесь употребление слова чекер, конец в указанных песо ростка в сотворении мира, следующие производные:
 כתיב הכא עושה גדולות עד אין חקר
Здесь написано: "Он (Бог), кто совершил великие дела без конца и бесчисленные чудеса"
 וכתיב התם
и в другом месте написано:
 הלא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם ה 'בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו
"Разве вы не знаете и не слышали, что Бог мир Господа в том, что концы мира создает и не устал, не исчерпывается нет конца, чекер его понимание (его понимание не включить) ".
 וכתיב מכין הרים בכחו נאזר בגבורה
И там (в том числе создание) писал: "горы со своим войском и установление мощности (Гебура) будет опоясан».
 ומנא לן דבתפלה
И как мы знаем (упоминание о великих делах о дожде) в tefila, sjemonee esree, восемнадцать молитвы можно сказать?
 דתניא
Поскольку мы живем в Baraita уроки:
 לאהבה את ה 'אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם
"Чтобы Господь, Бог твой, чтобы любить и служить Ему всем сердцем вашим"
 איזו היא עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה
Что такое работа, которую вы делаете с вашим сердцем? То есть, tefila, молитвы.
 וכתיב בתריה
И далее он пишет:
 ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש
"И дам дождь вашей земле в свое время ранних и поздних дождей, и т.д."
 אמר ר "יוחנן
Рабби Йоханан сказал:
 ג'מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח
Есть три ключа в руках Святого благословен Он, который не является представителем должны быть переданы
 ואלו הן
и вот они:
 מפתח של גשמים
ключ к дождю
 ומפתח של חיה
и ключ от жизни
 ומפתח של תחיית המתים
и ключ к возрождению мертвых.
 מפתח של גשמים דכתיב
Ключ к дождю, потому что написано:
 יפתח ה 'לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו
"Бог будет хорошо для вас сокровища на небесах открыты вовремя, чтобы дождь на землю, чтобы дать".
 מפתח של חיה מנין דכתיב
Ключ жизни, как мы знаем, что это? Потому что написано:
 ויזכור אלהים את רחל וישמע
"И сотворил Бог Рахиль и ответы

אליה אלהים ויפתח את רחמה
Бог ей и отверз утробу ее ".
 מפתח של תחיית המתים מנין דכתיב
Ключ к возрождению мертвых, то как мы знаем это? Потому что написано:
 וידעתם כי אני ה 'בפתחי את קברותיכם
"Так вы узнаете, что Я Господь, открою гробы ваши и т.д."
 במערבא אמרי אף מפתח של פרנסה דכתיב
На Западе, сказал, что ключ к живущим parnasa, потому что написано:
 פותח את ידך וגו "
"Откройте вашу руку, и т.д."
 ור "יוחנן מאי טעמא לא קא חשיב להא אמר לך גשמים היינו פרנסה
И что бы он сказал, что это рабби Йоханан этот ключ (от parnasa) не считать (как четвертый ключ)? Он скажет вам дождь, а именно: parnasa.
(Гемара обсуждает текста Мишны).
 ר "אליעזר אומר מיום טוב הראשון של חג כו"
Рабби Элиэзер сказал: с первого дня праздника Суккот, и т.д. (мы помним о великих делах о дожде).
 איבעיא להו
Надо к нему (рабби Элиэзер) критический вопрос:

 ר "אליעזר מהיכא גמיר לה מלולב גמר לה או מניסוך המים גמר לה
Раввин Элазар, где он (упоминание о могуществе Твоем Бога о дожде) с? Это приводит его от лулав или ведущими от него, что сарай с водой?
 מלולב גמר לה
Имеет ли он (рабби Элиэзер), это зависит от лулав?
 מה לולב ביום אף הזכרה ביום
(Если это так, и так) мицва лулав в течение дня (сделано), так же как и государство (о великих делах Бога в связи с дождем), в течение дня (начало).
 או דלמא מניסוך המים גמר לה
Или он (рабби Элиэзер), это может зависеть от окропления водой?
 מה ניסוך המים מאורתא
(Если это так, и) окропление водой из самый канун (для Суккот) происходит,

 דאמר מר ומנחתם ונסכיהם אפילו בלילה
для Учитель сказал (в интерпретации стиха) "и свои предложения еды и возлияний и т.д.", что даже в вечернее время должно быть потрачено,
 אף הזכרה מאורתא
так должно упоминание о великих делах на дождь с вечера на Суккот сказал.
 תא שמע דאמר רבי אבהו לא למדה ר "אליעזר אלא מלולב
Приходите и узнаете, потому что раввин сказал, что Абу-рабби Элиэзер оно (время с момента, когда могучие стихийные бедствия следует отметить о дожде) только отвлекает от лулав.
 איכא ​​דאמרי ר "אבהו גמרא גמיר לה
Одни говорили, раввин Abbahoe это (предыдущие вычета Рабби Элиэзер от лулав) знал о традиции передаются,
 ואיכא דאמרי
но есть и те, кто говорит,
 מתניתא שמיע ליה
что он (рабби Abbahoe) знал, что это Baraita:
 מאי היא דתניא
Что такое Baraita чем это?
 מאימתי מזכירין על הגשמים
С, когда мы вспоминаем великие дела (Бога) о дожде?
 רבי אליעזר אומר משעת נטילת לולב
Рабби Элиэзер сказал, со времени проведения (от мицва лулав).
 ר "יהושע אומר
Рабби Иегошуа сказал:
 משעת הנחתו
с момента их подавить лулав.
 א"ר אליעזר הואיל וארבעת מינין הללו אינן באין אלא לרצות על המים
Рабби Элиэзер сказал, так как (мицва) этих четырех видов предназначены только для голосовой связи (с Богом) воды,
 וכשם שארבע מינין הללו אי אפשר בהם בלא מים כך אי אפשר לעולם בלא מים
потому что это невозможно для этих четырех видов существовать без воды, поэтому невозможно, чтобы мир существовать без воды.
 אמר לו ר "יהושע
Рабби Иегошуа сказал ему (рабби Элиэзер):
 והלא גשמים בחג אינו אלא סימן קללה
Но дождь на Soekotfeest все еще не более чем знак проклятья?
 אמר לו ר "אליעזר
Рабби Элиэзер сказал ему:
 אף אני לא אמרתי לשאול אלא להזכיר
Я не сказал запрос (дождь), но упомянуть (в великих делах о дожде).
 וכשם שתחיית המתים מזכיר כל השנה כולה ואינה אלא בזמנה
И как он упоминает о воскресении мертвых (в sjemonee esree во второй благословение) в течение всего года, но он придет в нужное время,
 כך מזכירים גבורות גשמים כל השנה ואינן אלא בזמנן
как упоминается и великие дела (Бога) на дождь в течение всего года, даже если это только в назначенное время.
 לפיכך אם בא להזכיר כל השנה כולה מזכיר
Поэтому, если кто-то приходит в течение всего года (великие дела о дожде) говорится, что он может это сделать.

 רבי אומר אומר אני משעה שמפסיק לשאלה כך מפסיק להזכרה
Ребби говорит: я говорю, что я с того момента, я останавливаюсь, чтобы просить о дожде (в sjemonee esree) Я тоже люблю упоминать (из великих делах о дожде).
 ר "יהודה בן בתירה אומר בשני בחג הוא מזכיר
Раввин Иегуда утра Бетера говорит на второй день праздника Суккот должна быть (начиная с) упоминание о великих делах о дожде.
 ר "עקיבא אומר בששי בחג הוא מזכיר
Рабби Акива говорит: Суккот на шестой день должна быть (начиная с) упоминание о великих делах о дожде.
 ר "יהודה משום ר" יהושע אומר
Раввин Иегуда сказал от имени рабби Акива:
 העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג האחרון מזכיר הראשון אינו מזכיר
те в последний день праздника Суккот длится Святой Ковчег, которое должно произойти (великие дела на дождь) помнить в первую очередь.
 ביום טוב ראשון של פסח הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר
В первый день Пасхи упоминается первым, но не последним.
 שפיר קאמר ליה ר"א לרבי יהושע
Рабби Элиэзер сказал рабби Иегошуа не хорошо?
אמר לך רבי יהושע בשלמא תחיית המתים מזכיר דכולי יומא זמניה הוא
Рабби Иегошуа, можно сказать: возрождение мертвых может, наконец, вспомнить весь год (как это в будущем может иметь место в течение года), потому что каждый день это в нужное время,
 אלא גשמים כל אימת דאתיין זמנייהו היא
но дождь каждый раз, когда это подходящее время для этого?
 והתנן יצא ניסן וירדו גשמים סימן קללה הם שנאמר
И у нас не научились в Мишне: когда (месяц) Nissan прошла и идет дождь, что является признаком проклятие, ибо сказано:
 הלא קציר חטים היום וגו "
"Сегодня не день жатвы пшеницы, и т.д.?"
ר "יהודה בן בתירה אומר בשני בחג הוא מזכיר
Раввин Иегуда утра Бетера говорит на второй день (Суккот) должен быть (начало) состояние великие дела о дожде.
 מ"ט דרבי יהודה בן בתירה
Что является причиной раввин Иегуда утра Бетера?
 דתניא
Потому что мы узнали в Мишне:
 רבי יהודה בן בתירה אומר
Раввин Иегуда Бетера утра говорит:
 נאמר בשני ונסכיהם ונאמר בששי ונסכיה ונאמר בשביעי כמשפטם
(В Торе) называется на второй день (Суккот): veniskehem, и их возлияниями, и на шестой день сказал oenesachea, и возлияния его, а на седьмой день праздника Суккот называется kemisjpatam, в соответствии с их спецификациями.
 הרי מ"ם יו"ד מ"ם הרי כאן מים
Обратите внимание, что буквы сувениры, йод, членов מים majiem форма воды.

 מכאן רמז לניסוך המים מן התורה
Отсюда следует, Ремез, отметки на сброс воды из Торы.
 ומאי שנא בשני דנקט דכי רמיזי להו בקרא בשני הוא דרמיזי
И то, что делает его, что он (рабби Иегуда утра Бетера) (вода сарай) на второй день начала конца? Потому что (первый) указание (на сброс воды) в связи со второй день (находится) в Торе.
 הלכך בשני מדכרינן
И это является причиной того, что надо начинать упомянуть (великие дела на дождь) на второй день.
 רבי עקיבא אומר
Рабби Акива говорит: בששי בחג הוא מזכיר שנאמר
На шестой день праздника Суккот, начинать надо отметить (великие дела о дожде), потому что он сказал:
 בששי ונסכיה
На шестой день: oenesachea и возлияние
 בשני ניסוכין הכתוב מדבר
Pasoek говорит о двух возлияний:
 אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין
возлияние для разбрызгивания воды и брызги вина для возлияния.
 ואימא תרוייהו דחמרא
Но, пожалуй, два возлияния вина сделали?
 סבר לה כר "יהודה בן בתירה דאמר רמיזי מיא
Он (рабби Акива) то же мнение, как рабби Иегуда утра Бетера, который сказал, что Ремез, что свидетельствует о воду.
אי סבר לה כרבי יהודה בן בתירה
Если он (рабби Акивы) того же мнения придерживаются, как рабби Иегуда утра Бетера
 נימא כוותיה קסבר
да и как он (рабби Иегуда утра Бетера) считают, (что на второй день праздника Суккот начинается говоря уже о великих делах о дожде).
 רבי עקיבא כי כתיב ניסוך יתירא בששי הוא דכתיב
(Но) рабби Акива считает, что дополнительных возлияний (воды) в тексте Торы написано (начало), на шестой день (Суккот).
 תניא ר "נתן אומר בקדש הסך נסך שכר לה"
Там будет Baraita учил: раввин Натан говорит: "В заповеднике вас ваш возлияние крепких напитков к Господу вылить"
 בשני ניסוכין הכתוב מדבר
Pasoek говорит здесь о двух возлияний:
 אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין
возлияние воды и возлияние вина.
 אימא תרוייהו דחמרא
Позвольте мне сказать, что два возлияния вина.
 אם כן ליכתוב קרא או הסך הסך או נסך נסך
Если бы это было так, то pasoek должны написать или haseeg haseeg или nasog naseeg.
 מאי הסך נסך
Что это значит haseeg, neseg?
 שמעת מינה חד דמיא וחד דחמרא
Кожа из них: сброс воды и одной из вина.
 אלא הא דתנן ניסוך המים כל ז'מני
Но кто же тот, кто преподает в Мишне, что возлияние воды каждые семь дней во время праздника Суккот?
 אי ר "יהושע נימא חד יומא
Если это рабби Иегошуа (это может быть), потому что он сказал бы один день.

 אי ר"ע תרי יומי
Если это рабби Акивы? Это говорит о том, (что) за два дня (великие дела от дождя должны помнить, что с шестого дня).
 אי ר "יהודה ב"ב שיתא יומי
Если раввин Иегуда утра Бетера это? Это говорит о том, (что) за шесть дней (великие дела от дождя должны помнить, что начиная со второго дня).
 לעולם ר "יהודה ב"ב היא
Я до сих пор утверждают, что раввин Иегуда утра Бетера есть.
 וס"ל כר "יהודה דמתני"
И он все еще может чувствовать себя так же, как рабби Иегуда в следующих Мишны.
 דתנן
Потому что мы узнали в Мишне:
 רבי יהודה אומר
Раввин Иегуда сказал:
 בלוג היה מנסך כל שמונה
Один plengde воды из контейнера с содержимым журнала все восемь дней.
 ומפיק ראשון ומעייל שמיני
И он (рабби Иегуда утра Бетера) взял выходной день и открыт восьмой день.
 ומאי שנא ראשון
И почему он сделал в первый день (о пролитой воды) с?
 דלא דכי רמיזי מים בשני הוא
Потому что назначение воды только на второй день (Суккот).
 דרמיזי שמיני נמי כי רמיזי מים בשביעי הוא דרמיזי
Но есть и, начиная с восьмой день быть достигнуто, потому что (пред.) является водяной знак на седьмой день!
 אלא רבי יהושע היא וניסוך המים כל שבעה הלכתא גמירי לה
Поэтому она должна быть раввина Иегошуа (который преподает в Мишне) и возлияние воды должна быть в течение семи дней праздника Суккот передано в традиции как Галаха.
 דאמר ר "אמי א"ר יוחנן משום ר" נחוניא איש בקעת בית חורתן עשר נטיעות ערבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני
Для рабби Ами заявил во имя Р.Йоханан во имя раввина Nehoenia происходит от простого Бетховена Chavartan: Закон о десяти молодых растений, поток ивы и пролитие воды законов направляются Моисею на горе Синай.
 רבי יהודה אומר משום רבי יהושע
Раввин Иегуда сказал от имени рабби Иегошуа:
 העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג האחרון מזכיר הראשון אינו מזכיר
Последний на Святой Ковчег стоит (в молитве, чтобы пойти) в последний день Суккот (великие дела на дождь) помните (в sjemonee esree из moessaf), первый (предшественник sjemonee esree sjachariet, говорит, что утренняя молитва) это не так.
משנה
מאימתי מזכירין גבורות גשמים
פון ווען מיר געדענקען די גוואַלדיק (אקטן פון גאָט) אויף (דער) רעגן?
 רבי אליעזר אומר
רבי אליעזר זאגט:
 מיום טוב הראשון של חג
פון דער ערשטער טאָג יום טוב פון די פּאַרטיי.
 ר 'יהושע אומר
רבי יעהאָשואַ געזאגט:
 מיום טוב האחרון של חג
פון די לעצט טאָג סוקקאָט.
 אמר לו ר 'יהושע
(דערנאך) רבי יעהאָשואַ האט געזאגט צו אים (רבי אליעזר):
 הואיל ואין הגשמים אלא סימן קללה בחג
ווי רעגן אויף סוקקאָט זענען גאָרנישט אָבער אַ צייכן פון קללה
 למה הוא מזכיר
פארוואס זאָל מיר דעריבער געדענקען?
 אמר לו ר 'אליעזר
רבי אליעזר האט געזאגט צו אים (רבי יעהאָשואַ):
 אף אני לא אמרתי לשאול אלא להזכיר
איך קיינמאָל געזאגט אַז (פֿאַר רעגן) צו פרעגן נאר פּונקט דער דערמאָנען (אין דער תפילה פון גאָט ס גוואַלדיק אקטן אויף רעגן)
 משיב הרוח ומוריד הגשם בעונתו
ניימלי (ליסטינג די ווייַטערדיק פּערענטאַסיס אין די אַכצן תפילות, סדזשעמאָנעע עסרעע): "ער וואס טוט דער ווינט בלאָזן און די רעגן טוט פאַלן אַראָפּ" (און טאָן) אין זיין צייַט.
 אמר לו
ער (רבי יעהאָשואַ) האט געזאגט צו אים (רבי אליעזר):
 א"כ לעולם יהא מזכיר
אויב אַזוי, זאל עס שטענדיק (גאָט ס גוואַלדיק אקטן, ניימלי: די טנייַ פון רעגן) געדענקען!
 אין שואלין את הגשמים אלא סמוך לגשמים
עס נאָר פרעגט פֿאַר רעגן ווי אויב עס נאָר פֿאַר די רעגנדיק צייַט.
 ר 'יהודה אומר
רבי יעהודאַה געזאגט:
 העובר לפני התיבה ביו"ט האחרון של חג
ווען דער תיבה אַקערז אויף די לעצט טאָג סוקקאָט
 האחרון מזכיר
דעריבער די לעצט דערמאָנונג
 הראשון אינו מזכיר
דער ערשטער זאָל ניט געדענקען.
 ביו"ט הראשון של פסח
(און) אויף דער ערשטער טאָג פון פסח
 הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר
זאָל זיין דער ערשטער שטאַט און די יענער זאָל ניט דערמאָנען.
 גמ '
געמאָרע
 תנא היכא קאי דקתני מאימתי
ווו זענען די טאַנאַ איז אַז ער לערנז "פון ווען"?
 תנא התם קאי דקתני מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים
די טאַנאַ איז באזירט אויף די גוואַלדיק מעשים וועגן רעגן אויף די ופלעב פון די טויט
 ושואלין בברכת השנים
און עס רופט פֿאַר רעגן אין דער ברכה פון די יאָרן
 והבדלה בחונן הדעת
און עס טאַלקס וועגן די האַוודאַלאַה ברכה טשאָנעען האַדאַäט, "ו פאַוואָרס דער מענטש מיט סייכל, אאז"וו".
 וקתני מאימתי מזכירין גבורות גשמים
אבער ער לערנז "פון ווען מיר געדענקען די גוואַלדיק מעשים אויף רעגן"!
 וליתני התם
אבער ער (טאַנאַ) זינט דעם וויסן!
 מ"ש דשבקיה עד הכא
וואָס טוט עס מיינען אַז ער (טאַנאַ) צו לערנען דאָ?
 אלא תנא מראש השנה סליק
אבער די טאַנאַ קומט פון ראש השנה!

 דתנן
ווייַל מיר האָבן געלערנט אין דער מישנאַ:
 ובחג נידונין על המים
און אויף סוקקאָט איז געמשפט מיט רעספּעקט צו די וואַסער.
 ואיידי דתנא ובחג נידונין על המים
און זינט די טאַנאַ (ווי אין מאַסעכטע ראש השנה) ווייזט אַז מיט סוקקאָט אויף די וואַסער איז געהאלטן
 תנא מאימתי מזכירין גבורות גשמים
(וואָלט עס ניט זיין לאַדזשיקאַל אַז) ער (די טאַנאַ אויך עס) זאָל לערנען "פון ווען עס איז דערמאנט (אין סדזשעמאָנעע עסרעע) די גוואַלדיק מעשים (פון גאָט) אויף דעם רעגן"?
 וליתני מאימתי מזכירין על הגשמים
אבער ער (טאַנאַ) וויסן: פון ווו טוט עס דערמאָנען די רעגן!
 מאי גבורות גשמים
וואָס איז דער טייַטש פון די גוואַלדיק מעשים וועגן רעגן?
 א"ר יוחנן מפני שיורדין בגבורה שנאמר
רבי יאָהאַנאַן געזאגט, ווייַל עס (רעגן) צו אַראָפּלאָזן דורך די מאַכט (פון גאָט), ווייַל עס איז געזאגט:
 עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר
"ער (גאָט) וואס געטאן גרויס מעשים אָן סוף און ינומעראַבאַל מיראַקאַלז"
 וכתיב
און עס איז אויך (ווייַטער) איז געשריבן:
 הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות
"ער ווער גיט רעגן אויף די ייבערפלאַך פון דער ערד און סענדז וואַסער אויף די ייבערפלאַך פון די פעלדער".
 מאי משמע
וואָס איינער לערנז פון דעם?
 אמר רבה בר שילא
ראַבבאַה באַר סדזשילאַ געזאגט:
 אתיא חקר חקר מברייתו של עולם
דאָ די נוצן פון דעם וואָרט טשעקער, סוף אין די סייטאַד פּעסאָ גערמע אין דער שאַפונג פון דער וועלט, דער ווייַטערדיק דעריוואַט:
 כתיב הכא עושה גדולות עד אין חקר
דאָ איז געשריבן: "ער (גאָט) וואס געטאן גרויס מעשים אָן סוף און ינומעראַבאַל מיראַקאַלז"
 וכתיב התם
און אנדערש עס איז געשריבן:
 הלא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם ה 'בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו
"צי איר ניט וויסן און האָבן איר ניט געהערט אַז דער גאָט פון די וועלט די האר איז, אַז די ענדס פון דער וועלט קריייץ און ניט מיד, ניט ויסגעמאַטערט עס איז קיין סוף, טשעקער זיין ינסייט (זיין שכל איז ניט צו אַרייַננעמען) ".
 וכתיב מכין הרים בכחו נאזר בגבורה
און עס איז (אויך דער בריאה) געשריבן: "די בערג מיט זיין מאַכט און פאַרלייגן מיט מאַכט (געוווראַה) איז ארומגעגארטלט."
 ומנא לן דבתפלה
און ווי טאָן מיר וויסן (דער דערמאָנען פון די גוואַלדיק מעשים אויף רעגן) אין די טעפילאַ, די סדזשעמאָנעע עסרעע, די אַכצן תפילות צו זיין האט געזאגט?
 דתניא
ווייַל מיר לעבן אין אַ באַראַיטאַ געלערנט:
 לאהבה את ה 'אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם
"צו דעם האר אייער גאָט צו ליבע און דינען אים מיט אַלע אייער האַרץ"
 איזו היא עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה
וואָס איז די אַרבעט איר טאָן מיט אייער האַרץ? אַז איז, טעפילאַ, תפילה.
 וכתיב בתריה
און ווייַטער עס איז געשריבן:
 ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש
"און איך וועל געבן רעגן צו אייער לאַנד אין זייַן צייַט פרי און שפּעט רעגן, אאז"וו"
 אמר ר 'יוחנן
רבי יוחנן האט געזאגט:
 ג'מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח
עס זענען דרייַ שליסלען אין די האנט פון דעם רוח ברוך זיין ער, וואָס איז ניט אַ ענוווי צו זיין טראַנספערד
 ואלו הן
און דאָ זיי זענען:
 מפתח של גשמים
דער שליסל צו די רעגן
 ומפתח של חיה
און די שליסל פון לעבן
 ומפתח של תחיית המתים
און די שליסל צו ריווייווינג דער טויט.
 מפתח של גשמים דכתיב
דער שליסל צו די רעגן, ווייַל עס איז געשריבן:
 יפתח ה 'לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו
"גאָט וועט זיין גוט פֿאַר איר אוצר אין הימל עפענען אין צייַט צו רעגענען אויף אייער לאַנד צו געבן."
 מפתח של חיה מנין דכתיב
דער שליסל פון לעבן, ווי טאָן מיר וויסן דעם? ווייַל עס איז געשריבן:
 ויזכור אלהים את רחל וישמע
"און גאָט באשאפן רחל און געענטפערט

אליה אלהים ויפתח את רחמה
גאָט איר און געעפנט איר טראכט. "
 מפתח של תחיית המתים מנין דכתיב
דער שליסל צו די ופלעב פון די טויט, ווי טאָן מיר וויסן דעם? ווייַל עס איז געשריבן:
 וידעתם כי אני ה 'בפתחי את קברותיכם
"אזוי איר וועט וויסן אַז איך דער האר וועט עפענען דיין גרייווז, אאז"וו"
 במערבא אמרי אף מפתח של פרנסה דכתיב
אין דעם מערב, האט דער שליסל צו לעבעדיק פּאַרנאַסאַ ווייַל עס איז געשריבן:
 פותח את ידך וגו '
"עפֿן דיין האנט, אאז"וו"
 ור 'יוחנן מאי טעמא לא קא חשיב להא אמר לך גשמים היינו פרנסה
און וואָס וואָלט ער זאָגן אַז דעם רבי יאָהאַנאַן דעם שליסל (פון פּאַרנאַסאַ) ניט צו ציילן (ווי 1/4 שליסל)? ער וואָלט זאָגן צו איר רעגן, ד"ה: פּאַרנאַסאַ.
(די גמרא באהאנדלט די טעקסט פון די משנה).
 ר 'אליעזר אומר מיום טוב הראשון של חג כו'
רבי אליעזר זאגט: פון דער ערשטער טאָג פון סוקקאָט, אאז"וו (מיר געדענקען די גוואַלדיק מעשים אויף רעגן).
 איבעיא להו
איינער האט צו אים (רבי אליעזר) אַ קריטיש קשיא:

 ר 'אליעזר מהיכא גמיר לה מלולב גמר לה או מניסוך המים גמר לה
רבי עלאַזאַר ווו טוט ער (דער דערמאָנען פון די גוואַלדיק אקטן פון גאָט וועגן רעגן) אַוועק? דעם פירט עס אַוועק פון די לולאַוו אָדער לידינג אַוועק פון עס אַז די אָפּדאַך מיט וואַסער?
 מלולב גמר לה
טוט ער (רבי אליעזר) דעם דעפּענדס אויף די לולאַוו?
 מה לולב ביום אף הזכרה ביום
(אויב דאָס איז אַזוי און מחמת) די מיצוואַ די לולאַוו בעשאַס דעם טאָג (געטאן), אַזוי איז די שטאַט (וועגן די גוואַלדיק מעשים פון גאָט אין קשר מיט דער רעגן) בעשאַס דעם טאָג (סטאַרטעד).
 או דלמא מניסוך המים גמר לה
אָדער טוט ער (רבי אליעזר) דעם קען אָפענגען אויף די ספּרינגקאַלינג מיט וואַסער?
 מה ניסוך המים מאורתא
(אויב דאָס איז אַזוי און) די ספּרינגקאַלינג מיט וואַסער פון די זייער ערעוו (פֿאַר סוקקאָט) אַקערז,

 דאמר מר ומנחתם ונסכיהם אפילו בלילה
פֿאַר אַ האר האט געזאגט (אין די ינטערפּריטיישאַן פון דעם פסוק) "און זייער מאָלצייַט אָפרינגז און זייער ליבאַטיאָנס אאז"וו" אַז אפילו אין די אָוונט זאָל זיין פארבראכט,
 אף הזכרה מאורתא
אַזוי דארף דער דערמאָנען פון די גוואַלדיק מעשים אויף רעגן פון די אָוונט אויף סוקקאָט געזאגט.
 תא שמע דאמר רבי אבהו לא למדה ר 'אליעזר אלא מלולב
קומען און לערנען, ווייַל רבי אבו האט געזאגט אַז רבי אליעזר עס (די צייַט פון ווען די גוואַלדיק אקטן פון גאָט זאָל זיין דערמאנט וועגן רעגן) בלויז דיסטראַקט פון די לולאַוו.
 איכא ​​דאמרי ר 'אבהו גמרא גמיר לה
עטלעכע געזאגט רבי אַבבאַהאָע דעם (פרייַערדיק ויספיר פון רבי אליעזר פון די לולאַוו) געוואוסט פון אַ טראַדיציע קאָלנער אַראָפּ,
 ואיכא דאמרי
אָבער עס זענען די וואס זאָגן
 מתניתא שמיע ליה
אַז ער (רבי אַבבאַהאָע) געוואוסט דעם אַ באַראַיטאַ:
 מאי היא דתניא
וואָס איז באַראַיטאַ ווי דעם?
 מאימתי מזכירין על הגשמים
פון ווען מיר געדענקען די גוואַלדיק מעשים (פון גאָט) וועגן רעגן?
 רבי אליעזר אומר משעת נטילת לולב
רבי אליעזר האט פון דער צייַט פון דער אָנפירונג (פון די מיצוואַ די לולאַוו).
 ר 'יהושע אומר
רבי יעהאָשואַ געזאגט:
 משעת הנחתו
פון דער צייַט זיי לייגן אַראָפּ די לולאַוו.
 א"ר אליעזר הואיל וארבעת מינין הללו אינן באין אלא לרצות על המים
רבי אליעזר האט, זינט (די מיצוואַ פון) די פיר מינים זענען בלויז מענט צו קול (מיט גאָט) פון וואַסער,
 וכשם שארבע מינין הללו אי אפשר בהם בלא מים כך אי אפשר לעולם בלא מים
ווייַל ווי עס איז אוממעגלעך פֿאַר די פיר מינים צו עקסיסטירן אָן וואַסער אַזוי עס איז אוממעגלעך פֿאַר די וועלט צו עקסיסטירן אָן וואַסער.
 אמר לו ר 'יהושע
רבי יעהאָשואַ האט געזאגט צו אים (רבי אליעזר):
 והלא גשמים בחג אינו אלא סימן קללה
אבער רעגן אויף די סאָעקאָטפעעסט זענען נאָך גאָרנישט מער ווי אַ צייכן פון דאַמניישאַן?
 אמר לו ר 'אליעזר
רבי אליעזר האט געזאגט צו אים:
 אף אני לא אמרתי לשאול אלא להזכיר
איך האב נישט געזאגט בעטן (רעגן) אָבער דערמאָנען (פון די גוואַלדיק מעשים אויף רעגן).
 וכשם שתחיית המתים מזכיר כל השנה כולה ואינה אלא בזמנה
און פּונקט ווי עס דערמאנט די המתים פון דעם טויט (אין סדזשעמאָנעע עסרעע אין די רגע ברכה) איבער די יאָר אָבער עס וועט קומען אין דער צונעמען צייַט,
 כך מזכירים גבורות גשמים כל השנה ואינן אלא בזמנן
ווי איז דערמאנט אויך די גוואַלדיק מעשים (פון גאָט) אויף רעגן איבער די יאָר אפילו אויב עס בלויז בייַ די דעזיגנייטיד צייַט.
 לפיכך אם בא להזכיר כל השנה כולה מזכיר
דעריבער, אויב עמעצער קומט אַלע יאָר (די גוואַלדיק מעשים אויף רעגן) שטאטן, ער זאל טאָן אַזוי.

 רבי אומר אומר אני משעה שמפסיק לשאלה כך מפסיק להזכרה
רעבבי זאגט: איך זאָגן איך בין פון די מאָמענט איך שטעלן צו פרעגן פֿאַר רעגן (אין סדזשעמאָנעע עסרעע) איך אויך ליב צו דערמאָנען (פון גוואַלדיק מעשים אויף רעגן).
 ר 'יהודה בן בתירה אומר בשני בחג הוא מזכיר
רבי יעהודאַ בין בעטעראַ זאגט אויף די רגע טאָג פון סוקקאָט זאָל זיין (סטאַרטינג מיט) דער דערמאָנען פון די גוואַלדיק מעשים אויף רעגן.
 ר 'עקיבא אומר בששי בחג הוא מזכיר
רבי אַקיוואַ זאגט, סוקקאָט אויף די זעקסט טאָג זאָל זיין (סטאַרטינג מיט) דער דערמאָנען פון די גוואַלדיק מעשים אויף רעגן.
 ר 'יהודה משום ר' יהושע אומר
רבי יעהודאַה געזאגט אין דעם נאָמען פון רבי אַקיוואַ:
 העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג האחרון מזכיר הראשון אינו מזכיר
יענע אויף די לעצט טאָג סוקקאָט לעצט פֿאַר די רוח אַרק, וואָס מוזן געשען (דער גוואַלדיק מעשים אויף רעגן) געדענקען די ערשטער.
 ביום טוב ראשון של פסח הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר
אויף דער ערשטער טאָג פסח דערמאנט דער ערשטער אָבער ניט די יענער.
 שפיר קאמר ליה ר"א לרבי יהושע
רבי אליעזר דעמאָלט געזאגט צו רבי יעהאָשואַ ניט גוט?
אמר לך רבי יהושע בשלמא תחיית המתים מזכיר דכולי יומא זמניה הוא
רבי יעהאָשואַ, איר געקענט זאָגן: די ופלעב פון די טויט קענען לעסאָף צוריקרופן די גאַנץ יאָר (ווי עס קען אין צוקונפט נעמען אָרט איבער די יאָר) ווייַל יעדער טאָג איז דעם די רעכט צייַט,
 אלא גשמים כל אימת דאתיין זמנייהו היא
אָבער רעגן יעדער מאָל עס איז די צונעמען צייַט פֿאַר דעם?
 והתנן יצא ניסן וירדו גשמים סימן קללה הם שנאמר
און האָבן מיר ניט געלערנט אין דער מישנאַ: ווען (דעם חודש) ניסן האט פארביי און עס איז רעגן אַז איז אַ צייכן פון אַ קללה, פֿאַר עס איז געזאגט:
 הלא קציר חטים היום וגו '
"הייַנט איז ניט טאָג פון די שניט פון ווייץ, אאז"וו?"
ר 'יהודה בן בתירה אומר בשני בחג הוא מזכיר
רבי יעהודאַ בין בעטעראַ זאגט אויף די רגע טאָג (סוקקאָט) מוזן זיין (אָנהייב) שטאַט פון די גוואַלדיק מעשים אויף רעגן.
 מ"ט דרבי יהודה בן בתירה
וואָס איז די סיבה פון רבי יעהודאַה בין בעטעראַ?
 דתניא
ווייַל מיר האָבן געלערנט אין די משנה:
 רבי יהודה בן בתירה אומר
רבי יעהודאַ בעטעראַ בין זאגט:
 נאמר בשני ונסכיהם ונאמר בששי ונסכיה ונאמר בשביעי כמשפטם
(אין די תורה) איז געזאגט פֿאַר די צווייט טאָג (סוקקאָט): וועניסקעהעם, און זייער ליבאַטיאָנס און פֿאַר די זעקסט טאָג איז געזאגט אָענעסאַטשעאַ, און זיין טרינקען קרבן, און אויף דעם זיבעטן טאָג סוקקאָט איז געזאגט קעמיסדזשפּאַטאַם, לויט צו זייער ספּעסאַפאַקיישאַנז.
 הרי מ"ם יו"ד מ"ם הרי כאן מים
באַמערקונג אַז די אותיות מעם, יוד, מעם מים מאַדזשיעם פאָרמע וואַסער.

 מכאן רמז לניסוך המים מן התורה
עס גייט אַ רעמעז, אַ צייכן אויף די שעדינג פון וואַסער פון די תורה.
 ומאי שנא בשני דנקט דכי רמיזי להו בקרא בשני הוא דרמיזי
און וואָס מאכט עס אַז ער (רבי יעהודאַ בין בעטעראַ) דער (וואַסער אָפּדאַך) אויף די רגע טאָג שפּעט אָנהייבן? ווייַל (דער ערשטער) אָנווייַז (אויף שעדינג פון וואַסער) אין קשר מיט דער רגע טאָג (איז געפונען) אין די תורה.
 הלכך בשני מדכרינן
און דעם איז די סיבה אַז מען מוזן נעמען צו דערמאָנען (די גוואַלדיק מעשים אויף רעגן) אויף די רגע טאָג.
 רבי עקיבא אומר
רבי אַקיוואַ זאגט: בששי בחג הוא מזכיר שנאמר
אויף דעם זעקסט טאָג פון סוקקאָט, איינער זאָל אָנהייבן צו דערמאָנען (די גוואַלדיק מעשים אויף רעגן) ווייַל עס איז געזאגט:
 בששי ונסכיה
אויף דעם זעקסט טאָג: אָענעסאַטשעאַ, און ליבאַטיאָן
 בשני ניסוכין הכתוב מדבר
די פּאַסאָעק רעדט פון צוויי ליבאַטיאָנס:
 אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין
אַ ליבאַטיאָן פֿאַר די ספּלאַשינג פון וואַסער און אַ שפּריצן פון ווייַן פֿאַר די ליבאַטיאָן.
 ואימא תרוייהו דחמרא
אבער פילייַכט די צוויי ליבאַטיאָנס פון ווייַן געמאכט?
 סבר לה כר 'יהודה בן בתירה דאמר רמיזי מיא
ער (רבי אַקיוואַ) איז דער זעלביקער מיינונג ווי רבי יעהודאַה בין בעטעראַ, ווער האט געזאגט אַז אַ רעמעז, אַן אָנווייַז פון וואַסער.
אי סבר לה כרבי יהודה בן בתירה
אויב ער (רבי אַקיוואַ) די זעלבע מיינונג איז שערד דורך ווי רבי יעהודאַ בין בעטעראַ
 נימא כוותיה קסבר
לאָזן אים אויך ווי ער (רבי יעהודאַ בין בעטעראַ) גלויבן (אַז איינער אויף דער רגע טאָג פון סוקקאָט הייבט צו דערמאָנען די גוואַלדיק מעשים אויף רעגן).
 רבי עקיבא כי כתיב ניסוך יתירא בששי הוא דכתיב
(אבער) רבי אַקיוואַ גלויבט אַז די עקסטרע ליבאַטיאָן (וואַסער) אין די תורה טעקסט איז געשריבן (סטאַרטעד) אויף די זעקסט טאָג (סוקקאָט).
 תניא ר 'נתן אומר בקדש הסך נסך שכר לה'
עס איז אַ באַראַיטאַ געלערנט: רבי נתן זאגט: "אין די סאַנקטואַרי איר אייער ליבאַטיאָן פון שטאַרק טרינקען צו די האר גיסן אויס"
 בשני ניסוכין הכתוב מדבר
די פּאַסאָעק רעדט דאָ וועגן צוויי ליבאַטיאָנס:
 אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין
אַ ליבאַטיאָן פון וואַסער און אַ ליבאַטיאָן פון ווייַן.
 אימא תרוייהו דחמרא
זאל מיר זאָגן אַז די צוויי ליבאַטיאָנס פון ווייַן.
 אם כן ליכתוב קרא או הסך הסך או נסך נסך
אויב דעם געווען דער פאַל און דער פּאַסאָעק מוזן שרייַבן אָדער האַסעעג האַסעעג אָדער נאַסאָג נאַסעעג.
 מאי הסך נסך
וואָס איז דער טייַטש פון האַסעעג, נעסעג?
 שמעת מינה חד דמיא וחד דחמרא
לעדער טהערעפראָם: אַ שעדינג פון וואַסער און איינער פון די ווייַן.
 אלא הא דתנן ניסוך המים כל ז'מני
אבער וואס איז דער איינער וואס לערנט אין די מישנאַ אַז די ליבאַטיאָן פון וואַסער יעדער זיבן טעג בעשאַס סוקקאָט?
 אי ר 'יהושע נימא חד יומא
אויב דעם איז רבי יעהאָשואַ (דעם זאל ניט זיין), ווייַל ער וואָלט האָבן געזאגט פּונקט איין טאָג.

 אי ר"ע תרי יומי
אויב עס איז רבי אַקיוואַ? דעם זאגט (אַז) צוויי טעג (די גוואַלדיק מעשים אויף רעגן מוזן געדענקען, אַז פון דעם זעקסט טאָג).
 אי ר 'יהודה ב"ב שיתא יומי
אויב דער רבי יעהודאַ בין בעטעראַ איז? דעם זאגט (אַז) זעקס טעג (די גוואַלדיק מעשים אויף רעגן מוזן געדענקען, אַז פון די רגע טאָג).
 לעולם ר 'יהודה ב"ב היא
איך נאָך טייַנען אַז רבי יעהודאַ בין בעטעראַ איז.
 וס"ל כר 'יהודה דמתני'
און ער קענען דאָך פילן די זעלבע וועג ווי רבי יעהודאַה אונטער די ווייַטערדיק משנה.
 דתנן
ווייַל מיר האָבן געלערנט אין די משנה:
 רבי יהודה אומר
רבי יעהודאַה געזאגט:
 בלוג היה מנסך כל שמונה
איינער פּלענגדע וואַסער פון אַ קאַנטיינער מיט דעם אינהאַלט פון אַ קלאָץ אַלע אַכט טעג.
 ומפיק ראשון ומעייל שמיני
און ער (רבי יעהודאַ בין בעטעראַ) גענומען דעם טאָג אַוועק און געעפנט די אַכט טאָג עס.
 ומאי שנא ראשון
און וואָס ער געמאכט דער ערשטער טאָג (וועגן די שעדינג פון וואַסער) אַוועק?
 דלא דכי רמיזי מים בשני הוא
ווייַל דער באַצייכענונג פון וואַסער איז בלויז אויף די רגע טאָג (פון סוקקאָט).
 דרמיזי שמיני נמי כי רמיזי מים בשביעי הוא דרמיזי
אבער דעמאָלט עס איז אויך סטאַרטינג פון די אַכט טאָג זיין אַטשיווד, ווייַל דער (לעצט) איז וואַסער-צייכן אויף דעם זיבעטן טאָג!
 אלא רבי יהושע היא וניסוך המים כל שבעה הלכתא גמירי לה
עס זאָל דעריבער זיין רבי יעהאָשואַ (וואס לערנט אין די משנה) און די ליבאַטיאָן פון וואַסער זאָל זיין בעשאַס די זיבן טעג פון סוקקאָט איז נערייטיד אין די מסורה ווי די האַלאַטשאַ.
 דאמר ר 'אמי א"ר יוחנן משום ר' נחוניא איש בקעת בית חורתן עשר נטיעות ערבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני
פֿאַר רבי אַמי געזאגט אין דעם נאָמען פון אַר דזשאָהאַנאַן אין דעם נאָמען פון רבי נעהאָעניאַ דערייווד פון דער קלאָר פון בעעטהאָווען טשאַוואַרטאַן: די תורה אויף צען יונג געוויקסן, דער טייַך ווילאָו און די שעדינג פון וואַסער געזעצן קאַמיונאַקייטיד דורך משה אויף בארג סיני.
 רבי יהודה אומר משום רבי יהושע
רבי יעהודאַה געזאגט אין דעם נאָמען פון רבי יעהאָשואַ:
 העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג האחרון מזכיר הראשון אינו מזכיר
די לעצט איינער פֿאַר די רוח אַרק שטייט (אין תפילה צו גיין) אויף די לעצט טאָג צו סוקקאָט (די גוואַלדיק מעשים אויף רעגן) געדענקען (אין סדזשעמאָנעע עסרעע פון ​​מאָעססאַף), דער ערשטער (פאָרויסגייער פון די סדזשעמאָנעע עסרעע די סדזשאַטשאַריעט, זאגט דער פרימאָרגן תפילה) איז נישט.
Mishná
מאימתי מזכירין גבורות גשמים
Desde cuando se recuerda a los poderosos (los actos de Dios) en (el) la lluvia?
 רבי אליעזר אומר
Rabí Eliezer dice:
 מיום טוב הראשון של חג
Desde el primer día de Iom Tov de la fiesta.
 ר 'יהושע אומר
Rabino Yehoshua dijo:
 מיום טוב האחרון של חג
Desde el último día de Sucot.
 אמר לו ר 'יהושע
(Entonces) el rabino Yehoshua le dijo (el rabino Eliezer):
 הואיל ואין הגשמים אלא סימן קללה בחג
en forma de lluvia en Sucot no son más que un signo de maldición
 למה הוא מזכיר
¿Por qué debemos entonces ¿te acuerdas?
 אמר לו ר 'אליעזר
Rabí Eliezer dijo a él (Rabino Yehoshua):
 אף אני לא אמרתי לשאול אלא להזכיר
Yo nunca dije que (la lluvia) para preguntar, pero sólo la mención (en la oración de los actos poderosos de Dios de la lluvia)
 משיב הרוח ומוריד הגשם בעונתו
es decir, (con indicación del siguiente paréntesis en las oraciones dieciocho, sjemonee esree): "El que sopla el viento y la lluvia cae hacia abajo" (y lo hacen) en su tiempo.
 אמר לו
Él (el rabino Yehoshua) le dijo a él (Rabino Eliezer):
 א"כ לעולם יהא מזכיר
si es así, que siempre (los poderosos actos de Dios, a saber: la prestación de la lluvia) recuerda!
 אין שואלין את הגשמים אלא סמוך לגשמים
Sólo se pide por la lluvia que si justo antes de la temporada de lluvias.
 ר 'יהודה אומר
Rabí Iehudá dijo:
 העובר לפני התיבה ביו"ט האחרון של חג
Cuando el Arca se produce en el último día de Sucot
 האחרון מזכיר
a continuación, el último recuerdo
 הראשון אינו מזכיר
el primero no se debe recordar.
 ביו"ט הראשון של פסח
(Y) en el primer día de la Pascua
 הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר
debe ser el primer estado y el segundo no debería mencionar.
 גמ '
Guemará
 תנא היכא קאי דקתני מאימתי
¿Dónde están los Tana es que se aprende "a partir del momento"?
 תנא התם קאי דקתני מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים
La Tana se basa en las maravillas acerca de la lluvia en la resurrección de los muertos
 ושואלין בברכת השנים
y hace un llamamiento para que llueva en la bendición de los años
 והבדלה בחונן הדעת
y habla de la bendición de Havdalá hadaät choneen, "U favorece al hombre con la inteligencia, etc."
 וקתני מאימתי מזכירין גבורות גשמים
Pero él aprende "desde el momento en que recordamos las maravillas de la lluvia!"
 וליתני התם
Pero él (Tana), ya que este aprendizaje!
 מ"ש דשבקיה עד הכא
¿Qué significa que él (Tana) para aprender aquí?
 אלא תנא מראש השנה סליק
Sin embargo, la Tana viene de Rosh Hashaná!

 דתנן
Debido a que hemos aprendido en la Mishná:
 ובחג נידונין על המים
Y en Sucot se juzga en relación con el agua.
 ואיידי דתנא ובחג נידונין על המים
Y puesto que la Tana (como en el tratado de Rosh Hashaná) muestra que con Sucot en el agua se lleva a cabo
 תנא מאימתי מזכירין גבורות גשמים
(¿No sería lógico que) él (el Tana también allí) deben aprender "desde el momento en que se menciona (en sjemonee esree) las maravillas (de Dios) en la lluvia"?
 וליתני מאימתי מזכירין על הגשמים
Pero él (Tana) el aprendizaje: desde donde se menciona la lluvia!
 מאי גבורות גשמים
¿Cuál es el significado de las maravillas acerca de la lluvia?
 א"ר יוחנן מפני שיורדין בגבורה שנאמר
Rabí Iojanán dijo, porque (la lluvia) para descender por el poder (de Dios), porque se dice:
 עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר
"Él (Dios) que llevó a cabo grandes hazañas sin fin y los innumerables milagros"
 וכתיב
y también hay (más) está escrito:
 הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות
"El que da la lluvia sobre la superficie de la tierra y envía agua sobre la superficie de los campos".
 מאי משמע
Lo que uno aprende de esto?
 אמר רבה בר שילא
Rabá bar Sjila dijo:
 אתיא חקר חקר מברייתו של עולם
Aquí el uso de la palabra cheker, extremo en el germen del peso citada en la creación del mundo, el derivado de lo siguiente:
 כתיב הכא עושה גדולות עד אין חקר
aquí está escrito: "Él (Dios) que llevó a cabo grandes hazañas sin fin y los innumerables milagros"
 וכתיב התם
y en otras partes está escrito:
 הלא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם ה 'בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו
"¿No sabes y no te he oído que el Dios del mundo es el Señor, que los fines de que el mundo crea y no cansado no, agotado no hay un final, cheker su visión (su comprensión no es para incluir a) ".
 וכתיב מכין הרים בכחו נאזר בגבורה
Y no es (también la creación), escribió: "las montañas con su poder y establecer con el poder (Geburah) se ciñe".
 ומנא לן דבתפלה
Y ¿cómo sabemos que (la mención de las grandes obras realizadas en la lluvia) en la tefilá, la esree sjemonee, los dieciocho oraciones que decir?
 דתניא
Porque vivimos en una baraita aprendido:
 לאהבה את ה 'אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם
"Al Señor tu Dios, para amar y servirle con todo tu corazón"
 איזו היא עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה
¿Cuál es el trabajo que haces con tu corazón? Es decir, tefilá, la oración.
 וכתיב בתריה
Y además está escrito:
 ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש
"Y yo daré la lluvia a tu tierra en su tiempo la lluvia temprana y tardía, etc"
 אמר ר 'יוחנן
Rabí Iojanán dijo:
 ג'מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח
Hay tres llaves en la mano del Santo bendito sea Él, que no es un enviado para ser transferido
 ואלו הן
y aquí están:
 מפתח של גשמים
la clave de la lluvia
 ומפתח של חיה
y la clave de la vida
 ומפתח של תחיית המתים
y la clave para resucitar a los muertos.
 מפתח של גשמים דכתיב
La clave para la lluvia, porque está escrito:
 יפתח ה 'לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו
"Dios será bueno para ti un tesoro en el cielo abierto en el tiempo a la lluvia a tu tierra a dar."
 מפתח של חיה מנין דכתיב
La clave de la vida, ¿cómo sabemos esto? Porque está escrito:
 ויזכור אלהים את רחל וישמע
"Y Dios creó a Raquel y respondió

אליה אלהים ויפתח את רחמה
Dios, ella y abrió su matriz ".
 מפתח של תחיית המתים מנין דכתיב
La clave de la resurrección de los muertos, ¿cómo sabemos esto? Porque está escrito:
 וידעתם כי אני ה 'בפתחי את קברותיכם
"Así sabrán que yo, el Señor mismo abriré vuestros sepulcros, etc"
 במערבא אמרי אף מפתח של פרנסה דכתיב
En el oeste, dijo que la clave para vivir Parnasa porque está escrito:
 פותח את ידך וגו '
"Abre la mano, etc"
 ור 'יוחנן מאי טעמא לא קא חשיב להא אמר לך גשמים היינו פרנסה
¿Y qué iba a decir que no este rabí Yohanan esta tecla (de Parnasa) para contar (como una cuarta clave)? Él le diría la lluvia, es decir: Parnasa.
(El Talmud discute el texto de la Mishná).
 ר 'אליעזר אומר מיום טוב הראשון של חג כו'
Rabí Eliezer dice: desde el primer día de Sucot, etc (recordemos las grandes obras realizadas en la lluvia).
 איבעיא להו
Uno tiene a él (Rabino Eliezer), una cuestión fundamental:

 ר 'אליעזר מהיכא גמיר לה מלולב גמר לה או מניסוך המים גמר לה
Rabí Elazar ¿de dónde viene él (la mención de las maravillas de Dios acerca de la lluvia) fuera? Esto se aleja del lulav, o que se alejaba de él que la nave con el agua?
 מלולב גמר לה
¿Él (Rabí Eliezer) esto depende de la lulav?
 מה לולב ביום אף הזכרה ביום
(Si esto es así y porque) la mitsva el lulav durante el día (hecho), por lo que es el estado (alrededor de las maravillas de Dios en relación con la lluvia) durante el día (en marcha).
 או דלמא מניסוך המים גמר לה
¿O es que él (Rabino Eliezer) esto puede depender de la aspersión con el agua?
 מה ניסוך המים מאורתא
(Si esto es así y) la aspersión con el agua de la víspera (de Sucot) se produce,

 דאמר מר ומנחתם ונסכיהם אפילו בלילה
para un Maestro dijo (en la interpretación del verso) ", y sus ofrendas de comida y sus libaciones, etc" que, incluso en la noche se debe gastar,
 אף הזכרה מאורתא
así es necesario que la mención de las grandes obras realizadas en la lluvia de la noche en Sucot, dijo.
 תא שמע דאמר רבי אבהו לא למדה ר 'אליעזר אלא מלולב
Venga y aprenda, porque el rabino dijo que Abu Rabi Eliezer que (el tiempo desde que los hechos poderosos de Dios se menciona acerca de la lluvia) sólo distraer la atención de el lulav.
 איכא ​​דאמרי ר 'אבהו גמרא גמיר לה
Algunos, dijo el rabino Abbahoe esto (previa deducción de Rabí Eliezer del lulav) sabía de una tradición que se transmite,
 ואיכא דאמרי
pero hay quienes dicen
 מתניתא שמיע ליה
que él (Rabino Abbahoe) sabía que este baraita uno:
 מאי היא דתניא
¿Qué es baraita que esto?
 מאימתי מזכירין על הגשמים
Desde cuando recordamos las maravillas (de Dios) por la lluvia?
 רבי אליעזר אומר משעת נטילת לולב
Rabí Eliezer dijo que desde el momento de la conducta (de la mitsva el lulav).
 ר 'יהושע אומר
Rabino Yehoshua dijo:
 משעת הנחתו
desde el momento en que dejó el lulav.
 א"ר אליעזר הואיל וארבעת מינין הללו אינן באין אלא לרצות על המים
Rabí Eliezer dijo, ya que (el mitsva de) estas cuatro especies sólo se quiere dar voz (con Dios) de agua,
 וכשם שארבע מינין הללו אי אפשר בהם בלא מים כך אי אפשר לעולם בלא מים
porque como es imposible que estas cuatro especies de existir sin agua por lo que es imposible para el mundo de existir sin agua.
 אמר לו ר 'יהושע
Rabino Yehoshua le dijo (el rabino Eliezer):
 והלא גשמים בחג אינו אלא סימן קללה
Pero la lluvia sobre la Soekotfeest siguen siendo nada más que un signo de condenación?
 אמר לו ר 'אליעזר
Rabí Eliezer dijo a él:
 אף אני לא אמרתי לשאול אלא להזכיר
Yo no he dicho pedido (la lluvia), pero hablar (de las grandes obras realizadas en la lluvia).
 וכשם שתחיית המתים מזכיר כל השנה כולה ואינה אלא בזמנה
Y así como lo menciona la resurrección de los muertos (en sjemonee esree en la segunda bendición) a lo largo del año, pero que vendrá en el momento oportuno,
 כך מזכירים גבורות גשמים כל השנה ואינן אלא בזמנן
como se menciona también las maravillas (de Dios) en la lluvia durante todo el año, aunque sólo a la hora designada.
 לפיכך אם בא להזכיר כל השנה כולה מזכיר
Por lo tanto, si alguien viene todo el año (las grandes obras realizadas en la lluvia) los estados, puede hacerlo.

 רבי אומר אומר אני משעה שמפסיק לשאלה כך מפסיק להזכרה
Rabí dice: me dicen que soy desde el momento que se detiene a preguntar por la lluvia (en sjemonee esree) También me gusta hablar (de grandes obras realizadas en la lluvia).
 ר 'יהודה בן בתירה אומר בשני בחג הוא מזכיר
El rabino Yehuda am Betera dice en el segundo día de Sucot debería ser (a partir de) la mención de las grandes obras realizadas en la lluvia.
 ר 'עקיבא אומר בששי בחג הוא מזכיר
Rabí Akiva dice: Sucot en el sexto día debe ser (a partir de) la mención de las grandes obras realizadas en la lluvia.
 ר 'יהודה משום ר' יהושע אומר
Rabí Yehudá dijo en nombre de Rabí Akiva:
 העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג האחרון מזכיר הראשון אינו מזכיר
los del último día de Sucot pasado por el Arca Santa, que debe ocurrir (las grandes obras realizadas en la lluvia) recuerda la primera.
 ביום טוב ראשון של פסח הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר
En el primer día de Pascua menciona la primera pero no la segunda.
 שפיר קאמר ליה ר"א לרבי יהושע
Rabí Eliezer dice entonces que el rabino Yehoshua no es bueno?
אמר לך רבי יהושע בשלמא תחיית המתים מזכיר דכולי יומא זמניה הוא
El rabino Yehoshua, se podría decir: la resurrección de los muertos, finalmente puedo recordar todo el año (ya que puede en el futuro llevará a cabo durante todo el año), porque cada día es este el momento adecuado,
 אלא גשמים כל אימת דאתיין זמנייהו היא
pero la lluvia cada vez que es el momento adecuado para esto?
 והתנן יצא ניסן וירדו גשמים סימן קללה הם שנאמר
Y no hemos aprendido en la Mishná: Cuando (el mes) Nissan ha pasado y no hay lluvia que es un signo de una maldición, porque se dice:
 הלא קציר חטים היום וגו '
"Hoy no es día de la cosecha de trigo, etc?"
ר 'יהודה בן בתירה אומר בשני בחג הוא מזכיר
El rabino Yehuda am Betera dice en el segundo día (de Sucot) debe ser (de inicio) el estado de las grandes obras realizadas en la lluvia.
 מ"ט דרבי יהודה בן בתירה
¿Cuál es la razón de Rabí Iehudá am Betera?
 דתניא
Debido a que hemos aprendido en la Mishná:
 רבי יהודה בן בתירה אומר
El rabino Yehuda Betera am dice:
 נאמר בשני ונסכיהם ונאמר בששי ונסכיה ונאמר בשביעי כמשפטם
(En la Torá) se dice que para el segundo día (Sukkot): veniskehem, y sus libaciones y para el sexto día se dice oenesachea, y sus libaciones, y en el séptimo día de Sucot se dice kemisjpatam, de acuerdo a sus especificaciones.
 הרי מ"ם יו"ד מ"ם הרי כאן מים
Tenga en cuenta que las letras Mem, iud, mem מים el agua forma majiem.

 מכאן רמז לניסוך המים מן התורה
De ello se desprende una Remez, una marca en el derramamiento de agua de la Torá.
 ומאי שנא בשני דנקט דכי רמיזי להו בקרא בשני הוא דרמיזי
¿Y qué hace que él (Rabí Yehuda am Bétera) el (vertiente de agua) en el segundo día de inicio tardío? Debido a que (la primera) indicación (el derramamiento de agua) en relación con el segundo día (se encuentra) en la Torá.
 הלכך בשני מדכרינן
Y esta es la razón por la que hay que empezar a hablar (las grandes obras realizadas en la lluvia) en el segundo día.
 רבי עקיבא אומר
Rabí Akiva dice: בששי בחג הוא מזכיר שנאמר
en el sexto día de Sucot, uno debe empezar a hablar (las grandes obras realizadas en la lluvia) porque se dice:
 בששי ונסכיה
en el sexto día: oenesachea, y la libación
 בשני ניסוכין הכתוב מדבר
El pasoek habla de dos libaciones:
 אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין
una libación de las salpicaduras de agua y un chorrito de vino para la libación.
 ואימא תרוייהו דחמרא
Pero tal vez los dos libaciones de vino hecho?
 סבר לה כר 'יהודה בן בתירה דאמר רמיזי מיא
Él (Rabí Akiva) es la misma opinión que el rabino Yehudah am Betera, quien dijo que un Remez, una indicación de agua.
אי סבר לה כרבי יהודה בן בתירה
Si él (Rabí Akiva) la misma opinión es compartida por la mañana, como Rabí Yehuda Betera
 נימא כוותיה קסבר
Que también como él (Rabí Yehuda am Bétera) cree (que uno en el segundo día de Sucot comienza a hablar de las grandes obras realizadas en la lluvia).
 רבי עקיבא כי כתיב ניסוך יתירא בששי הוא דכתיב
(Pero) Rabí Akiva considera que la libación adicional (agua) en el texto de la Torá está escrito (en marcha) en el sexto día (Sucot).
 תניא ר 'נתן אומר בקדש הסך נסך שכר לה'
No es una baraita enseñado: Rabí Nathan dice: "En el santuario que la libación de bebida fuerte al que el Señor derramará"
 בשני ניסוכין הכתוב מדבר
El pasoek habla aquí de dos libaciones:
 אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין
una libación de agua y una libación de vino.
 אימא תרוייהו דחמרא
Permítanme decir que los dos libaciones de vino.
 אם כן ליכתוב קרא או הסך הסך או נסך נסך
Si este fuera el caso, entonces el pasoek debe escribir o haseeg haseeg o nasog naseeg.
 מאי הסך נסך
¿Cuál es el significado de haseeg, neseg?
 שמעת מינה חד דמיא וחד דחמרא
Cuero del mismo: un derramamiento de agua y uno de los vinos.
 אלא הא דתנן ניסוך המים כל ז'מני
Pero, ¿quién es el que enseña en la Mishná que la libación de agua cada siete días durante Sucot?
 אי ר 'יהושע נימא חד יומא
Si este es el rabino Yehoshua (esto puede no ser), porque él hubiera dicho un solo día.

 אי ר"ע תרי יומי
Si se trata de Rabi Akiva? Esto nos dice (que) dos días (las grandes obras realizadas en la lluvia hay que recordar, que a partir del sexto día).
 אי ר 'יהודה ב"ב שיתא יומי
Si el rabino Yehuda am Bétera es? Esto nos dice (que) seis días (las grandes obras realizadas en la lluvia hay que recordar, que desde el segundo día).
 לעולם ר 'יהודה ב"ב היא
Sigo sosteniendo que el rabino Yehuda am Bétera es.
 וס"ל כר 'יהודה דמתני'
Y todavía se puede sentir la misma manera que Rabí Iehuda en la Mishná siguiente.
 דתנן
Debido a que hemos aprendido en la Mishná:
 רבי יהודה אומר
Rabí Iehudá dijo:
 בלוג היה מנסך כל שמונה
Una plengde agua desde un recipiente con el contenido de un registro de todos los ocho días.
 ומפיק ראשון ומעייל שמיני
Y él (Rabí Yehuda am Bétera) tomó el día libre y abrió el octavo día.
 ומאי שנא ראשון
¿Y por qué él hizo el primer día (en relación con el derramamiento de agua) fuera?
 דלא דכי רמיזי מים בשני הוא
Debido a que la designación de agua es sólo el segundo día (de Sucot).
 דרמיזי שמיני נמי כי רמיזי מים בשביעי הוא דרמיזי
Pero entonces hay también a partir del día octavo lograrse, porque el es (última) marca de agua en el séptimo día!
 אלא רבי יהושע היא וניסוך המים כל שבעה הלכתא גמירי לה
Por lo tanto, debe ser el rabino Yehoshua (que enseña en la Mishná) y la libación de agua debe ser durante los siete días de Sucot es narrada en la tradición como la halajá.
 דאמר ר 'אמי א"ר יוחנן משום ר' נחוניא איש בקעת בית חורתן עשר נטיעות ערבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני
Para el rabino Ami dijo en nombre de R. Johanan en el nombre del rabino Nehoenia derivado de la llanura de Beethoven Chavartan: la Ley de diez plantas jóvenes, el Willow Stream y el derramamiento de las leyes de agua comunicados por Moisés en el Monte Sinaí.
 רבי יהודה אומר משום רבי יהושע
Rabí Yehudá dijo en nombre de Rabí Yehoshúa:
الميشناه
מאימתי מזכירין גבורות גשמים
عندما نتذكر من الأقوياء (أفعال الله) على (ال) المطر؟
 רבי אליעזר אומר
الحاخام اليعازر يقول:
 מיום טוב הראשון של חג
من توف يوم الغفران الأول للحزب.
 ר 'יהושע אומר
وقال الحاخام يهوشع:
 מיום טוב האחרון של חג
من المظلة اليوم الأخير.
 אמר לו ר 'יהושע
(آنذاك) وقال الحاخام يهوشع له (الحاخام اليعازر):
 הואיל ואין הגשמים אלא סימן קללה בחג
كما المطر على المظلة ليست سوى مؤشر على شتم
 למה הוא מזכיר
لماذا ينبغي علينا أن نتذكر بعد ذلك؟
 אמר לו ר 'אליעזר
وقال الحاخام اليعازر له (الحاخام يهوشع):
 אף אני לא אמרתי לשאול אלא להזכיר
لم أقل قط ان (للمطر) لطرح ولكن مجرد ذكر (في الصلاة من أعمال الله العظيمة على الأمطار)
 משיב הרוח ומוריד הגשם בעונתו
وهي (سرد قوسين التالية في الصلاة 18، ​​sjemonee esree): "الذي يصنع ضربة الرياح والمطر لا يسقط" (وفعل) في وقته.
 אמר לו
وقال (الحاخام يهوشع) له (الحاخام اليعازر):
 א"כ לעולם יהא מזכיר
إذا كان الأمر كذلك، والسماح لها دائما (أفعال الله العظيم، وهي: توفير المطر) تذكر!
 אין שואלין את הגשמים אלא סמוך לגשמים
ما يطلب فقط من اجل المطر مما اذا كان فقط قبل حلول موسم الأمطار.
 ר 'יהודה אומר
وقال الحاخام يهودا:
 העובר לפני התיבה ביו"ט האחרון של חג
عندما السفينة يحدث على العرش اليوم الأخير
 האחרון מזכיר
ثم بذكر مشاركة
 הראשון אינו מזכיר
وينبغي أن الأول لا تذكر.
 ביו"ט הראשון של פסח
(و) في اليوم الأول من عيد الفصح
 הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר
يجب أن تكون الدولة الأولى والأخيرة يجب أن لا يذكر.
 גמ '
الجمارا
 תנא היכא קאי דקתני מאימתי
أين هي تانا هو أنه يتعلم "من متى"؟
 תנא התם קאי דקתני מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים
يستند تانا على أفعال قوية حول المطر على إحياء الموتى
 ושואלין בברכת השנים
وانها تدعو الى المطر في بركة من السنوات
 והבדלה בחונן הדעת
ويتحدث عن hadaät نعمة choneen Havdalah، "يو تفضل الرجل مع المخابرات، وما الى ذلك".
 וקתני מאימתי מזכירין גבורות גשמים
ولكن بعد أن يتعلم "من حين نتذكر الأعمال الأقوياء على المطر"!
 וליתני התם
لكنه (تانا) منذ هذا التعلم!
 מ"ש דשבקיה עד הכא
ماذا يعني ذلك انه (تانا) لمعرفة هنا؟
 אלא תנא מראש השנה סליק
لكن تانا يأتي من رأس السنة!

 דתנן
لأننا تعلمنا في المشناة:
 ובחג נידונין על המים
وعلى العرش يحكم فيما يتعلق بالمياه.
 ואיידי דתנא ובחג נידונין על המים
ومنذ تانا (كما هو الحال في رأس السنة يجر) ويظهر أنه مع سكوت على الماء ويعقد
 תנא מאימתי מזכירין גבורות גשמים
(أليس من المنطقي ان) قال (تانا هناك أيضا) يجب أن يتعلم "من عند ذكره (في sjemonee esree) أفعال الأقوياء (الله) على المطر"؟
 וליתני מאימתי מזכירין על הגשמים
لكنه (تانا) التعلم: من حيث أنه لا يذكر المطر!
 מאי גבורות גשמים
ما هو المعنى من أفعال قوية حول المطر؟
 א"ר יוחנן מפני שיורדין בגבורה שנאמר
وقال الحاخام يوحنان، لأنه (المطر) للنزول من قبل السلطة (من الله)، لأنه كما يقال:
 עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר
واضاف "انه (الله) الذين أدوا أعمال عظيمة بدون نهاية والمعجزات لا تعد ولا تحصى".
 וכתיב
وهناك أيضا (كذلك) هو مكتوب:
 הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות
يقول: "الذي يعطي المطر على سطح الأرض، وترسل الماء على السطح من الحقول".
 מאי משמע
ما يتعلم المرء من كل هذا؟
 אמר רבה בר שילא
وقال رباح شريط Sjila:
 אתיא חקר חקר מברייתו של עולם
هنا استخدام كلمة شاكر، في نهاية جرثومة البيزو التي ورد ذكرها في خلق العالم، المشتقة التالية:
 כתיב הכא עושה גדולות עד אין חקר
هنا هو مكتوب: "انه (الله) الذين أدوا أعمال عظيمة بدون نهاية والمعجزات لا تعد ولا تحصى".
 וכתיב התם
وفي أماكن أخرى هو مكتوب:
 הלא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם ה 'בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו
"هل لا يعرف، ولقد سمعت أن إله العالم هو الرب، أن ينتهي من العالم يخلق وليس متعبا، لم تستنفد ليس هناك حد، شاكر بصيرته (فهمه ليست لتشمل) ".
 וכתיב מכין הרים בכחו נאזר בגבורה
وهناك (كما خلق) وكتب: "في الجبال مع سلطته وإقامة مع السلطة (Gevurah) ومحزم".
 ומנא לן דבתפלה
وكيف لنا أن نعرف (في إشارة إلى أفعال قوية على الأمطار) في tefila، وesree sjemonee، على أن الصلاة قال 18؟
 דתניא
لأننا نعيش في baraita المستفادة:
 לאהבה את ה 'אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם
"إلى الرب إلهك إلى الحب ونخدمه من كل قلبك"
 איזו היא עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה
ما هو العمل الذي تقوم به مع قلبك؟ وهذا هو، tefila والصلاة.
 וכתיב בתריה
وكذلك هو مكتوب:
 ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש
واضاف "لن اعطي مطر إلى أرضكم في موسمه المطر المبكر والمتأخر، الخ."
 אמר ר 'יוחנן
وقال الحاخام يوشانان:
 ג'מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח
هناك ثلاثة مفاتيح في يد المباركة المقدسة يكون هو، وهو ليس مبعوثا لنقلها
 ואלו הן
وهنا هم:
 מפתח של גשמים
مفتاح المطر
 ומפתח של חיה
ومفتاح الحياة
 ומפתח של תחיית המתים
والمفتاح لإحياء الموتى.
 מפתח של גשמים דכתיב
مفتاح المطر، لأنه مكتوب:
 יפתח ה 'לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו
"الله سوف تكون جيدة بالنسبة لك كنز في السماء مفتوحة في الوقت المناسب لتمطر على أرضك لاعطاء".
 מפתח של חיה מנין דכתיב
مفتاح الحياة، وكيف نعرف ذلك؟ لأنه مكتوب:
 ויזכור אלהים את רחל וישמע
واضاف "وخلق الله راحيل وأجاب

אליה אלהים ויפתח את רחמה
الله لها وفتح رحمها. "
 מפתח של תחיית המתים מנין דכתיב
المفتاح لإحياء الموتى، وكيف نعرف ذلك؟ لأنه مكتوب:
 וידעתם כי אני ה 'בפתחי את קברותיכם
"لذلك سوف تعرف انني الرب ستفتح قبوركم، الخ."
 במערבא אמרי אף מפתח של פרנסה דכתיב
في الغرب، وقال مفتاح الحياة parnasa لأنه مكتوب:
 פותח את ידך וגו '
"افتح يدك، الخ."
 ור 'יוחנן מאי טעמא לא קא חשיב להא אמר לך גשמים היינו פרנסה
وماذا كان يقول أن هذا الحاخام يوحنان هذا المفتاح (من parnasa) ليس لحساب (كمفتاح 4)؟ كان يقول لك المطر، أي: parnasa.
(والجمارا يناقش النص من الميشناه).
 ר 'אליעזר אומר מיום טוב הראשון של חג כו'
الحاخام اليعازر يقول: من اليوم الأول لعيد العرش، وما إلى ذلك (علينا أن نتذكر أفعال قوية في المطر).
 איבעיא להו
على المرء أن له (الحاخام اليعازر) والسؤال الحاسم:

 ר 'אליעזר מהיכא גמיר לה מלולב גמר לה או מניסוך המים גמר לה
الحاخام اليعازر أين هو (وذكر لأعمال عظيم من الله عن المطر) من؟ وهذا يؤدي بعيدا عن lulav أو قيادة بعيدا عن ذلك أن السقيفة مع الماء؟
 מלולב גמר לה
فهل (الحاخام اليعازر) وهذا يعتمد على lulav؟
 מה לולב ביום אף הזכרה ביום
(إذا كان الأمر كذلك، ولأن) وmitsva في lulav خلال النهار (فعل)، وذلك هو الدولة (عن الأفعال عظيم من الله في اتصال مع المطر) خلال اليوم (بدأت).
 או דלמא מניסוך המים גמר לה
أم أنه (الحاخام اليعازر) هذا قد يعتمد على الرش بالماء؟
 מה ניסוך המים מאורתא
(إذا كان الأمر كذلك، و) والرش بالماء من عشية جدا (على العرش) ويحدث،

 דאמר מר ומנחתם ונסכיהם אפילו בלילה
للحصول على درجة الماجستير وقال (في تفسير الآية) "والعروض وجبة والإراقة بهم وما الى ذلك" أنه حتى في المساء ينبغي أن ينفق،
 אף הזכרה מאורתא
يجب أن قال ذلك إشارة إلى أفعال قوية على مياه الأمطار من مساء يوم عيد العرش.
 תא שמע דאמר רבי אבהו לא למדה ר 'אליעזר אלא מלולב
تعال وتعلم، وذلك لأن الحاخام أبو قال أن الحاخام اليعازر انه (الوقت من حين تجدر الإشارة إلى أفعال قوية من الله عن المطر) يصرف فقط من lulav.
 איכא ​​דאמרי ר 'אבהו גמרא גמיר לה
وقال الحاخام Abbahoe بعض هذه (خصم سابق من الحاخام اليعازر من lulav) عرف من التقاليد التي صدرت،
 ואיכא דאמרי
ولكن هناك من يقول
 מתניתא שמיע ליה
الذي كان يعرف (الحاخام Abbahoe) هذا baraita أ:
 מאי היא דתניא
ما هو baraita من هذا؟
 מאימתי מזכירין על הגשמים
عندما نتذكر من أفعال الأقوياء (الله) عن المطر؟
 רבי אליעזר אומר משעת נטילת לולב
وقال الحاخام اليعازر من الوقت للسلوك (من mitsva في lulav).
 ר 'יהושע אומר
وقال الحاخام يهوشع:
 משעת הנחתו
من ذلك الوقت وضعوا أسفل lulav.
 א"ר אליעזר הואיל וארבעת מינין הללו אינן באין אלא לרצות על המים
وقال الحاخام اليعازر، منذ (على mitsva من) وتهدف هذه الأنواع الأربعة فقط للتعبير عن (مع الله) من الماء،
 וכשם שארבע מינין הללו אי אפשר בהם בלא מים כך אי אפשר לעולם בלא מים
لأنه كما أنه من المستحيل لهذه الأنواع الأربعة من الوجود من دون ماء لذلك فإنه من المستحيل بالنسبة للعالم في الوجود من دون ماء.
 אמר לו ר 'יהושע
وقال الحاخام يهوشع له (الحاخام اليعازر):
 והלא גשמים בחג אינו אלא סימן קללה
لكن المطر على Soekotfeest لا تزال ليست أكثر من مؤشر على الادانة؟
 אמר לו ר 'אליעזר
وقال الحاخام اليعازر له:
 אף אני לא אמרתי לשאול אלא להזכיר
أنا لم قال طلب (المطر)، ولكن تذكر (من أفعال قوية في المطر).
 וכשם שתחיית המתים מזכיר כל השנה כולה ואינה אלא בזמנה
ومثلما يذكر قيامة الأموات (في sjemonee esree في بركة الثانية) على مدار السنة ولكنه سوف يأتي في الوقت المناسب،
 כך מזכירים גבורות גשמים כל השנה ואינן אלא בזמנן
كما أشار أيضا إلى الأعمال العظيمة (الله) على الأمطار طوال السنة حتى لو كان فقط في الوقت المحدد.
 לפיכך אם בא להזכיר כל השנה כולה מזכיר
ولذلك، اذا كان هناك من يأتي كل عام (أفعال قوية على مياه الأمطار)، يذكر انه قد يفعل ذلك.

 רבי אומר אומר אני משעה שמפסיק לשאלה כך מפסיק להזכרה
Rebbi يقول: أنا أقول أنا من لحظة توقف لطلب المطر (في sjemonee esree) أحب أن أذكر أيضا (من الأعمال العظيمة في المطر).
 ר 'יהודה בן בתירה אומר בשני בחג הוא מזכיר
الحاخام يهودا صباحا Betera يقول في اليوم الثاني من عيد العرش يجب أن يكون (بدءا) في إشارة إلى أفعال قوية على مياه الأمطار.
 ר 'עקיבא אומר בששי בחג הוא מזכיר
الحاخام عكيفا يقول، المظلة في اليوم السادس يجب أن تكون (بدءا) في إشارة إلى أفعال قوية على مياه الأمطار.
 ר 'יהודה משום ר' יהושע אומר
وقال الحاخام يهودا باسم الحاخام عكيفا:
 העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג האחרון מזכיר הראשון אינו מזכיר
تلك الموجودة على العرش يوم آخر للسفينة المقدس، الذي يجب أن يحدث (أفعال قوية في المطر) تذكر أول.
 ביום טוב ראשון של פסח הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר
في أول يوم عيد الفصح يذكر أول ولكن ليس الأخير.
 שפיר קאמר ליה ר"א לרבי יהושע
الحاخام اليعازر قال بعد ذلك إلى الحاخام يهوشع ليست جيدة؟
אמר לך רבי יהושע בשלמא תחיית המתים מזכיר דכולי יומא זמניה הוא
الحاخام يهوشع، هل يمكن أن نقول: إحياء الموتى يمكن أن نذكر أخيرا في العام كله (كما قد يحدث في المستقبل على مدار السنة)، لأن كل يوم هو هذا هو الوقت المناسب،
 אלא גשמים כל אימת דאתיין זמנייהו היא
لكن المطر في كل مرة ان هذا هو الوقت المناسب لذلك؟
 והתנן יצא ניסן וירדו גשמים סימן קללה הם שנאמר
ويكون علينا ألا المستفادة في المشناة: متى (شهر) نيسان قد مرت، وهناك المطر الذي هو علامة من لعنة، ليقال:
 הלא קציר חטים היום וגו '
واضاف "اليوم ليس يوم من حصاد القمح، وغير ذلك؟"
ר 'יהודה בן בתירה אומר בשני בחג הוא מזכיר
الحاخام يهودا صباحا Betera يقول في اليوم الثاني (سوكوت) يجب أن تكون (ستارت) دولة من أفعال قوية على مياه الأمطار.
 מ"ט דרבי יהודה בן בתירה
ما هو السبب من صباحا الحاخام يهودا Betera؟
 דתניא
لأننا تعلمنا في الميشناه:
 רבי יהודה בן בתירה אומר
الحاخام يهودا Betera صباحا يقول:
 נאמר בשני ונסכיהם ונאמר בששי ונסכיה ונאמר בשביעי כמשפטם
(في التوراة) ويقال لليوم الثاني (المظلة): veniskehem، والإراقة ولليوم السادس ويقال oenesachea، وتقدم له الشراب، وعلى العرش يوم السابع وقال kemisjpatam، وفقا لمواصفاتها.
 הרי מ"ם יו"ד מ"ם הרי כאן מים
لاحظ أن ذاكرة الرسائل، yud، م شكل majiem מים المياه.

 מכאן רמז לניסוך המים מן התורה
كما يأتي في اعقاب ريمز، علامة على إراقة الماء من التوراة.
 ומאי שנא בשני דנקט דכי רמיזי להו בקרא בשני הוא דרמיזי
وما يجعل من انه (الحاخام يهودا صباحا Betera) في (سقيفة المياه) في اليوم الثاني تبدأ في وقت متأخر؟ (وجدت) لأنه (الحلقة الاولى) إشارة (في ذرف من الماء) في اتصال مع اليوم الثاني في التوراة.
 הלכך בשני מדכרינן
وهذا هو السبب الذي يجب على المرء أن تبدأ في ذكر (الأفعال الاقوياء على الأمطار) في اليوم الثاني.
 רבי עקיבא אומר
الحاخام عكيفا يقول: בששי בחג הוא מזכיר שנאמר
في اليوم السادس من عيد المظال، ينبغي للمرء أن تبدأ في ذكر (الأفعال الجبارة في المطر) لأنه قال:
 בששי ונסכיה
في اليوم السادس: oenesachea، والاراقه
 בשני ניסוכין הכתוב מדבר
وpasoek يتحدث اثنين من الإراقة:
 אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין
1 الاراقه لرذاذ الماء ودفقة من النبيذ لإراقة الخمر.
 ואימא תרוייהו דחמרא
لكن ربما جعلت الإراقة اثنين من النبيذ؟
 סבר לה כר 'יהודה בן בתירה דאמר רמיזי מיא
انه (الحاخام عكيفا) هو نفس الرأي كما صباحا الحاخام يهودا Betera، الذي قال بأن ريمز، مؤشرا على المياه.
אי סבר לה כרבי יהודה בן בתירה
اذا كان (الحاخام عكيفا) ويشارك في نفس الرأي من قبل مثل الحاخام يهودا Betera صباحا
 נימא כוותיה קסבר
دعه كما هو (الحاخام يهودا صباحا Betera) يعتقدون (أن واحدا في اليوم الثاني من عيد المظلة يبدأ ناهيك عن أفعال قوية في المطر).
 רבי עקיבא כי כתיב ניסוך יתירא בששי הוא דכתיב
(ولكن) الحاخام عكيفا تعتقد أن تتم كتابة الاراقه اضافية (الماء) في نص التوراة (بدأت) في اليوم السادس (سوكوت).
 תניא ר 'נתן אומר בקדש הסך נסך שכר לה'
هناك علمت baraita: الحاخام ناثان يقول: "كنت في الحرم الاراقه بك من الشراب قوي الى الرب من اجل الخروج"
 בשני ניסוכין הכתוב מדבר
وpasoek يتحدث هنا عن اثنين من الإراقة:
 אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין
1 الاراقه من الماء والاراقه من النبيذ.
 אימא תרוייהו דחמרא
اسمحوا لي أن أقول أن الإراقة اثنتين من النبيذ.
 אם כן ליכתוב קרא או הסך הסך או נסך נסך
إذا كانت هذه هي الحالة ثم يجب أن pasoek الكتابة أو haseeg haseeg أو nasog naseeg.
 מאי הסך נסך
ما هو معنى haseeg، neseg؟
 שמעת מינה חד דמיא וחד דחמרא
جلد منها: أ إراقة ماء واحدة من النبيذ.
 אלא הא דתנן ניסוך המים כל ז'מני
ولكن من هو الذي يعلم في المشناة أن الاراقه من الماء كل سبعة أيام خلال عيد العرش؟
 אי ר 'יהושע נימא חד יומא
إذا كان هذا هو الحاخام يهوشوا (وهذا قد لا يكون)، لأنه كان قد قال يوم واحد فقط.

 אי ר"ע תרי יומי
إذا كان الحاخام عكيفا؟ هذا يقول: (أن) يومين (أفعال قوية على مياه الأمطار يجب أن نتذكر، أن من اليوم السادس).
 אי ר 'יהודה ב"ב שיתא יומי
إذا كان الحاخام يهودا صباحا Betera هو؟ هذا يقول: (أن) ستة أيام (أفعال قوية على مياه الأمطار يجب أن نتذكر، أن من اليوم الثاني).
 לעולם ר 'יהודה ב"ב היא
أنا لا تزال تحافظ على أن الحاخام يهودا صباحا Betera هو.
 וס"ל כר 'יהודה דמתני'
ويمكن ان لا يزالون يشعرون بنفس طريقة الحاخام يهودا تحت الميشناه التالية.
 דתנן
لأننا تعلمنا في الميشناه:
 רבי יהודה אומר
وقال الحاخام يهودا:
 בלוג היה מנסך כל שמונה
واحد من الماء plengde وعاء مع محتويات سجل كل ثمانية أيام.
 ומפיק ראשון ומעייל שמיני
وتولى (الحاخام يهودا صباحا Betera) يوم عطلة، وفتحت في اليوم الثامن هناك.
 ומאי שנא ראשון
ولماذا قام بها في اليوم الأول (بشأن إراقة ماء) قبالة؟
 דלא דכי רמיזי מים בשני הוא
لأن تسمية من الماء فقط في اليوم الثاني (من المظلة).
 דרמיזי שמיני נמי כי רמיזי מים בשביעי הוא דרמיזי
ولكن بعد ذلك هناك أيضا ابتداء من اليوم الثامن أن يتحقق، لأنه هو (السابق) للماء علامة في اليوم السابع!
 אלא רבי יהושע היא וניסוך המים כל שבעה הלכתא גמירי לה
وبالتالي ينبغي أن الحاخام يهوشوا (الذي يدرس في الميشناه) والاراقه من الماء يجب أن يكون خلال سبعة أيام من عيد المظال ورد في التقليد كما تمنع التعاليم الدينية.
 דאמר ר 'אמי א"ר יוחנן משום ר' נחוניא איש בקעת בית חורתן עשר נטיעות ערבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני
لالحاخام عامي قال في اسم يوحانان R. باسم Nehoenia الحاخام المستمدة من سهل Chavartan بيتهوفن: قانون 10 النباتات الصغيرة، والصفصاف تيار وإراقة ماء القوانين المقدمة من قبل موسى على جبل سيناء.
 רבי יהודה אומר משום רבי יהושע
وقال الحاخام يهودا باسم الحاخام يهوشع:
 העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג האחרון מזכיר הראשון אינו מזכיר
آخر واحد للسفينة المقدس يقف (في الصلاة للذهاب) في اليوم الأخير لعيد المظال (أفعال قوية في المطر) تذكر (في sjemonee esree من moessaf)، والأولى (السلف من esree sjemonee وsjachariet، ويقول صلاة الصبح) ليست كذلك.
 ביום טוב הראשון של פסח הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר
في اليوم الأول من عيد الفصح يدل على الأول (السلف من sjachariet esree sjemonee يقول عن المطر أفعال الأقوياء) الماضي (السلف) لا.